Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

BIBLIOTEKA I CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO

siedziba główna: ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino

 

Regulaminy

 

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ  - REGULAMIN 

Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

§ 1

 1. Regulamin określa zasady wynajmu pomieszczeń w Bibliotece i Centrum Kultury
  Gminy Wejherowo.
 2. Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo jest samorządową instytucją kultury i posiada osobowość prawną.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Wynajmujący – Biblioteka i Centrum Kultury zwany dalej BCK .
 2. Najemca – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje rezerwacji i wynajmu pomieszczenia oraz  ponosi odpowiedzialność  za przedmiot wynajmu /organizację wydarzenia.
 3. Uczestnik – osoba biorąca udział w wydarzeniu.
 4. Wydarzenie – spotkanie, szkolenie, konferencja, prezentacja lub inna impreza organizowana przez Najemcę.
 5. Umowa najmu – oznacza umowę cywilno-prawną zawartą pomiędzy BCK i Najemcą, której przedmiotem jest najem powierzchni na potrzeby zorganizowania Wydarzenia.

 

§ 3

1.Wykaz wynajmowanych pomieszczeń :

Sala konferencyjna - wyposażenie:, krzesła, stoły, nagłośnienie, ekran przenośny, projektor, tablica Flipchart, dostęp do internetu. wielkość sali uzależniona od lokalizacji :

- Gościcino – kinowo 70 osób, przy stołach 35 osób

- Bolszewo - kinowo 170 osób, przy stołach 100 osób

- Bieszkowice - kinowo 70-100 osób, przy stołach 45 – 60 osób

Zaplecze kuchenne  -  chłodziarka, kuchenka mikrofalowa, zmywarka

Sala Warsztatowa - wyposażenie : krzesła, stoły.

Scena Letnia + obszar wokół Dworku Drzewiarza lub Filii nr 3 w Bieszkowicach

§ 4

Pierwszeństwo wynajmu pomieszczeń, przysługuje następującym podmiotom, które również są zwolnione z opłat za wynajem:

- Urzędowi  Gminy Wejherowo i  gminnym jednostkom organizacyjnym,

- organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, grupom nieformalnym, których siedziba znajduje się na terenie gminy Wejherowo,

- osobom fizycznym i prawnym prowadzącym zajęcia lub warsztaty w BCK, poprzez które realizowane są cele statutowe w BCK. 

§ 5

Stawki odpłatności za wynajem pomieszczeń zawarte są w cenniku, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 6

 1. Należność za wynajem należy  dokonać gotówką w kasie BCK w dniu poprzedzającym wynajem lub przelewem  na konto Kaszubski Bank Spółdzielczy numer rachunku 

53 8350 0004 0000 2167 2000 0020.

 1. W przypadku organizowania imprezy okolicznościowej  typu :  zabawa, przyjęcia, urodziny, komunie, tytułem zabezpieczenia ewentualnych zniszczeń w wynajmowanych pomieszczeniach  Najemca wpłaca ustaloną kaucję w kwocie od 500,00 zł   do  1.000,00 zł w kasie BCK. Wysokość kaucji uzależniona jest od typu imprezy. W przypadku nie wystąpienia zniszczeń w wynajmowanych pomieszczeniach - kaucja zostanie zwrócona Najemcy w terminie do 3 dni od daty zakończenia okresu wynajmu lub przy zdawaniu kluczy

§ 7

 1. Wstępnej rezerwacji pomieszczenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub
  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Najemca dokonuje potwierdzenia rezerwacji
  w siedzibie Wynajmującego, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bckgw@.pl .
 2.  Wypisanie Formularza wynajmu lub podpisanie umowy  jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Wynajmu Pomieszczeń.

§ 8

 1. Najemca otrzymuje dostęp do pomieszczenia w ustalonych godzinach.
 2. W przypadku przedłużenia wynajmu pomieszczenia, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę Wynajmujący obciąży  Najemcę dodatkowymi kosztami zgodnie z cennikiem.
 3. Wynajmujący rezerwuje sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenia wynajmu w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie.

§ 9

Najemca korzystający z wynajmowanych pomieszczeń na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania zawartej umowy i niniejszego Regulaminu,
 2. utrzymania czystości i porządku w trakcie trwania wydarzenia,
 3. przestrzegania  przepisów bhp i p.poż.  obowiązujących w budynku,
 4. odpowiedzialności za osoby uczestniczące w wydarzeniu,
 5. dbałość o powierzone mienie BCK,
 6. pozostawienia sali po wydarzeniu w takim stanie, w jakim została przekazana.

§ 10

 1. Najemca opuszczając salę po zakończeniu wydarzenia  zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem osobie odpowiedzialnej za wynajem.
 2. Najemca wspólnie z osobą odpowiedzialną za salę zobowiązani są sprawdzić jej stan.
 3. Za wszelkie zniszczenia i szkody, w tym za uszkodzony sprzęt lub urządzenia - w okresie trwania umowy - odpowiada Najemca. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych w okresie wynajmu sali.

§ 11

1. W przypadku okoliczności  niezależnych od Wynajmującego, BCK zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia trwającego wynajmu sali.

2. Sprawy sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga dyrektor BCK.

 

 

CENNIK      WYNAJMU      POMIESZCZEŃ

 

Nazwa sali

cel wynajmu

opłata

uwagi

SALA WIDOWISKOWA

 

 

spotkania, kursy, szkolenia, konferencje, pokazy, prezentacje, organizowane przez osoby fizyczne i prawne

100,00 zł brutto

za 1 godzinę

(do 3 h wynajmu)

 

60,00 zł brutto

za 1 godzinę

( powyżej 3 h wynajmu)

jeżeli wynajem odbywać się będzie w dni wolne od pracy (niedziele, święta) do kwoty wynajmu dolicza się 50%  stawki

 

imprezy okolicznościowe (przyjęcia, chrzciny, komunie itp.)

opłata za wynajem łącznie z zapleczem kuchennym

cały dzień. - 800,00 zł brutto,

1,5 dnia. - 1 000,00 zł brutto,

 

SALA WARSZTATOWA

Spotkania, warsztaty, imprezy kameralne, itp.

Dni robocze - 60,00 brutto za 1 godzinę

weekend - 120,00 brutto za 1 godzinę

jeżeli wynajem odbywać się będzie w dni wolne od pracy (niedziele, święta) do kwoty wynajmu dolicza się 50%  stawki

SCENA LETNIA Z ZAPLECZEM

 

 

opłata za wynajem

do 3 godz. - 300,00 zł brutto,

do 8 godz. - 800,00 zł. brutto

 

 

 

 

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI I UCZESTNICTWA W WARSZTATACH - 

Załącznik nr. 1 do Zarządzenia nr 20/2022 Dyrektora BCK z dnia 9.09.2022

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI I UCZESTNICTWA

W WARSZTATACH

W BIBLIOTECE I CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO

 I Warunki Uczestnictwa

 1. Bezwzględnym warunkiem dopuszczenia do warsztatów jest podpisanie umowy lub zgłoszenia jeśli warsztaty są bezpłatne, systematyczne opłacanie zajęć wg cennika (Załącznik nr.1) oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
 1. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane. O obecności rodzica lub opiekuna decyduje instruktor prowadzący zajęcia.
 1. BCK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki przed i po zakończeniu zajęć.
 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, poszanowania mienia instytucji, przestrzegania zasad bhp i przeciw pożarowych i kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęć, instruktorów  i pracowników BCK.
 1. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć 
 2. Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin, lokalizację lub instruktora z obowiązkiem zawiadomienia uczestników zajęć, za co odpowiedzialni są pracownicy BCK.

II Opłaty i formy płatności

 1. Opłaty miesięczne są stałe naliczane bez względu na frekwencję uczestnika w ciągu miesiąca.
 2. Opłata nie będzie pomniejszona jeśli zajęcia wypadają w: niepracujące święta państwowe oraz kościelne, okresy świąteczne, długie weekendy.
 3. W przypadku zajęć, których opłaty naliczane są za spotkanie odpłatność uzależniona będzie od ilości spotkań w miesiącu.
 4. Opłaty za zajęcia można uiszczać w każdym oddziale Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo lub przelewem na konto bankowe BCK 53 8350 0004 0000 2167 2000 0020 (Kaszubski Bank Spółdzielczy) W tytule należy wpisać: Nazwę warsztatów, imię i nazwisko uczestnika, za jaki miesiąc jest opłata
 5. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 5-tego dnia każdego miesiąca.
 6. W przypadku uczestnictwa w zajęciach  drugiego i kolejnego dziecka odpłatność za zajęcia za drugie i kolejne dziecko wynosi 50%.
 7. Udział osoby w więcej niż 2 zajęciach - 70 % odpłatności za każde zajęcia.
 8. Zaleganie z płatnościami za 2 miesiące skutkuje skreśleniem z listy i brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach do chwili uregulowania należności.
 9. Dyrektor może ustalić indywidualne zwolnienia z opłat na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna uzasadniający i z udokumentowaną trudną sytuacją materialno- rodzinną.
 10. Opłatę za zajęcia ustala się za okres od miesiąca X do miesiąca V roku kulturalno-oświatowego.

III Nieobecności

 1. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku płatności. Jedynie długotrwała nieobecność powyżej 2 tygodni spowodowana np. chorobą uczestnika zajęć (po pisemnym poinformowaniu pracowników BCK) jest okolicznością mającą wpływ na zwolnienie go z opłaty za danym miesiąc.
 2. W przypadku nieobecności instruktora zajęcia zostaną odrobione w innym terminie
  w ramach opłaty miesięcznej lub odpłatność za zajęcia będzie obliczona proporcjonalnie do wysokości opłaty.

IV Rezygnacja

 1. O rezygnacji z uczestnictwa w danych zajęciach należy niezwłocznie poinformować Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo telefonicznie, osobiście, pisemnie lub mailowo ( tel: 692-985-042, e-mail: centrumkultury@bckgw.pl)  najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. Niezgłoszenie rezygnacji z zajęć skutkuje dalszym naliczeniem opłat wg cennika.

V Zasady korzystania z sal

 1. Korzystanie z sal i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
 1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w sali, w której odbywają się zajęcia oraz do poszanowania mienia Instytucji.
 1. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu instytucji. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

VI Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie opinie, skargi dotyczące zajęć należy kierować bezpośrednio do Dyrektora BCK adres mail: dyrektor@bckgwpl.
 1. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor po konsultacji z instruktorem danych zajęć.
 1. Wzór umowy na warsztaty w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo stanowi załącznik nr.2 do niniejszego Regulaminu.

 

 

Regulamin przyjmowania i wyceny darów w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Regulamin 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2022

z dnia 04.01.2022

Regulamin przyjmowania i wyceny darów w Bibliotece

i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.11.2008 r. (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych nadaję Regulamin przyjęcia darów do księgozbioru BCK:

 1. Przyjmowaniem darów zajmuje się dyżurujący bibliotekarz, którego obowiązkiem jest uzupełnienie protokołu wraz z podpisem darczyńcy, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia i przekazanie Komisji ds. wyceny darów.
 2. Dary przyjmowane są od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń lub innych niewymienionych darczyńców na podstawie Protokołu o przyjęciu darów. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dokonania selekcji darów pod kątem przydatności dla czytelników i BCK jako instytucji.
 3. Selekcji dokonuje Komisja wg następujących kryteriów:

a) przy darach książkowych:

- zgodność z profilem gromadzonych zbiorów,

- liczby posiadanych egzemplarzy danego tytułu,

- stan fizyczny publikacji.

b) przy darach rzeczowych

- przydatność funkcjonalna dla instytucji

- stan fizyczny składnika.

 1. Wszystkie dary zakwalifikowane do przyjęcia, o ile nie zostaną dostarczone wraz z dowodem zakupu, zostają wycenione.
 2. Wyceny dokonuje Komisja, powołana przez Dyrektora BCK odrębnym Zarządzeniem.
 3. W/w Komisja liczy co najmniej 2 osoby.
 4. Wycena darów uzupełniających zbiory biblioteczne dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
 1. W przypadku książek mających wybitą cenę detaliczną na odwrocie książki wyceniana jest ona wg tej ceny (o ile stan fizyczny książki na to pozwala)                                                                           
 2. W przypadku braku ceny przyjmuje się średnią cenę z co najmniej dwóch księgarni lub sklepów internetowych.
 3. Przyjmowane są książki wydane po roku 2009, wyjątkiem są egzemplarze z kanonu klasyki literatury światowej i współczesnej lub unikatowe egzemplarze których brak w zbiorach bibliotecznych.
 1. Wycena pozostałych darów rzeczowych dokonywana jest w oparciu o następujące kryterium:
 1. za wartość pozyskanego przedmiotu lub urządzenia przyjmuje się średnią cenę z co najmniej dwóch sklepów internetowych zamortyzowanych o stopień zużycia
 2. przyjmuje się możliwość wyceny szacunkowej na kwotę symbolicznego 1 zł
 1. Po zakończeniu prac Komisja sporządza Protokół przyjęcia darów w dwóch egzemplarzach i przekłada Dyrektorowi BCK.
 2. Dyrektor BCK podejmuje decyzję w sprawie proponowanego przyjęcia darów.
 3. Jeden egzemplarz protokołu zostaje przekazany do działu Finansowo – Księgowego BCK, a drugi jest podstawą przyjęcia darów na stan biblioteki lub stan wyposażenia.
 4. W przypadku odrzucenia książek w związku z selekcją opisaną w pkt. 4 zostaną one przekazane na kiermasz książki, dochód z którego zostaje przeznaczony na zakup nowości książkowych lub umieszczone na półce „bookcrossingowej” biblioteki publicznej i wezmą udział w akcji „Uwalniania Książek”.
 5. Pracownik Działu Opracowywania Zbiorów raz na kwartał przygotowuje zestawienie wpływu książek z darów bibliotecznych i przekazuje do Księgowości.

 

 

Regulamin korzystania z wrzutni bibliotecznej - Regulamin 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 24/2021 z dnia 1.10.2021

Regulamin korzystania z wrzutni bibliotecznej

w  Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

1. Wrzutnia biblioteczna służy do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, audiobooków oraz  filmów).

2. Poprzez wrzutnię można zwracać materiały wypożyczone z danej placówki Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo przy której stoi wrzutnia oraz przekazywać dary książkowe. (tj. Biblioteki w Bolszewie, Gościcinie,  w Nowym Dworze Wejherowskim i Bieszkowicach)

3. Wrzutnia dostępna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

4. Materiały biblioteczne należy wkładać do wrzutni w delikatny sposób, POJEDYNCZO i ZAWSZE grzbietem do środka pojemnika, zabezpieczone w worek foliowy.

5. Zwrócone zbiory będą wyjmowane z wrzutni i rejestrowane w systemie bibliotecznym w każdy dzień roboczy po otwarciu i przed zamknięciem placówki. 

6. Jeżeli zwrot książek za pomocą wrzutni nastąpił ostatniego dnia terminu, już po zamknięciu biblioteki, wówczas jest on uznany za terminowy.

7. Czytelnik jest zobowiązany do weryfikacji stanu swojego konta w następnym dniu roboczym po dokonaniu zwrotu za pomocą wrzutni.

8. Wątpliwości i reklamacje powinny być zgłaszane, bezpośrednio do placówki w której materiały biblioteczne zostały wrzucone do wrzutni w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tych materiałów.

9. Oddanie poprzez wrzutnię przetrzymanych zbiorów bibliotecznych nie zwalnia Czytelnika od uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot.

10. W momencie stwierdzenia nieodnotowanego wcześniej zniszczenia oddanych zbiorów, Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Czytelnika z prośbą o wyjaśnienia oraz dochodzenia roszczeń.

11. Stanowisko wrzutni jest monitorowane.

12. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich innych przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi określonymi w pkt.1

13. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2021 roku.

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH do których nie stosuje się Ustawy PZP na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. - Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2021

z dnia 12.01.2021 r. Dyrektora BCK

REGULAMIN

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

do których nie stosuje się Ustawy PZP na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy

w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

§1

Zasady ogólne

 1. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, powyżej tej kwoty stosuje się przepisy ustawy o Zamówieniach Publicznych z 11.09.2019 art.2 pkt.1 .
 2. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad:

1) zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości,

2) racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

 1. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych udzielane są na podstawie Regulaminu z zachowaniem wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień.
 2. Czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują pracownicy jednostki zapewniający bezstronność i obiektywizm.

§ 2

Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia

 1. Przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia dokonuje się szacowania z należytą starannością wartość zamówienia, w szczególności w celu ustalenia:

1) czy istnieje obowiązek stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

2) czy wydatek ma pokrycie w planie finansowym zamawiającego.

 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.
 2. Szacunkową wartość zamówienia ustala się, z zastrzeżeniem ust. 5, przy zastosowaniu co najmniej jednej z następujących metod:

1) analizy cen rynkowych;

2) analizy wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie poprzedzającym moment szacowania wartości zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

3) analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego lub zamówień udzielonych przez innych zamawiających, obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 1. Szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie zestawienia (np. w formie kosztorysu inwestorskiego) rodzaju, zakresu i ilości robót budowlanych wraz z ich cenami rynkowymi.
 2. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować w postaci notatki służbowej i załączonych do niej dokumentów. Dokumentami potwierdzającymi ustalenie szacunkowej wartości zamówienia są w szczególności:

1) zapytania cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców,

2) odpowiedzi cenowe wykonawców,

3) wydruki ze stron internetowych zawierające ceny usług i towarów (opatrzone datą dokonania wydruku),

4) kopie ofert lub umów z innych postępowań (obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia) z okresu poprzedzającego moment szacowania wartości zamówienia.

 1. Nie stosuje się szacowania wartości dotyczących gromadzenia materiałów bibliotecznych oraz z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją koncertów, festiwali przedstawień teatralnych, edukacji kulturalnej i artystów.

§ 3

Wszczęcie procedury

 1. Procedurę udzielenia zamówienia powyżej 10 000 zł wszczyna się poprzez złożenie pisemnego wniosku w dowolnej formie przez pracownika do Dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawierać powinien, w szczególności :

1) opis przedmiotu zamówienia wraz z uzasadnieniem zakupu;

2) szacunkową wartość zamówienia;

 1. Po potwierdzeniu pokrycia wydatku w planie finansowym, wniosek  o którym mowa w  § 3 ust. 1 podlega zatwierdzeniu przez dyrektora lub upoważnioną przez niego osobę.
 2. Procedury udzielania zamówień publicznych w BCK obejmują:

-  zamówienia o wartości od 10 000,00 zł do 50 000,00 zł,

- zamówienia bagatelne od 50 000 zł do 130 000 zł podlegające publikowaniu na stronie BIP

§ 4

Wybór wykonawcy

 1. Czynność wyboru wykonawcy przeprowadza komórka wnioskująca w jednej lub w kilku następujących formach:
 1. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 3.
 2. poprzez przekazanie zapytania ofertowego co najmniej do trzech potencjalnych wykonawców,
 3. poprzez zebranie co najmniej trzech ofert publikowanych na stronach internetowych, zawierających cenę proponowaną przez potencjalnych wykonawców.
 1. W przypadku braku możliwości przesłania zapytania ofertowego do wymaganej liczby wykonawców, dopuszcza się przesłanie zapytania ofertowego do mniejszej liczby wykonawców z jednoczesnym zamieszczeniem zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.
 2. Zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego jest obowiązkowe w  przypadku udzielania zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 50 000 zł  
 3. Zamawiający może skierować zapytanie ofertowe wyłącznie do zakładów pracy chronionej lub innych wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób, będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
 4. Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności:
 1. opis przedmiotu zamówienia,
 2. opis kryteriów wyboru wykonawcy
 3. warunki realizacji zamówienia,
 4. termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wykonawcę.
 1. Kryteriami oceny ofert są cena lub cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
 2. Wzór zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu

§ 5

Udzielenie zamówienia

 1. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Regulaminu.
 2. Po dokonaniu wyboru wykonawcy, komórka wnioskująca składa do Dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby wniosek o udzielenie zamówienia Załącznik nr 1 oraz rozeznanie cenowe wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu..
 3. Wniosek o udzielenie zamówienia zawiera w szczególności:
 1. szacunkową wartość zamówienia w złotych,
 2. informacje o sposobie wyboru wykonawcy,
 3. nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania oraz adres wybranego wykonawcy, a także uzasadnienie jego wyboru,
 4. cenę wybranej oferty.
 1. Do wniosku o udzielenie zamówienia należy dołączyć dokumentację z przeprowadzonej czynności wyboru wykonawcy.
 2. Po dokonaniu akceptacji wniosku o udzielenie zamówienia przez Dyrektora lub upoważnioną przez niego osobę, komórka wnioskująca przygotowuje zamówienie/zlecenie lub projekt umowy i przekazuje go do akceptacji do głównego księgowego.
 3. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej. Umowę podpisuje Dyrektora lub upoważniona przez niego osoba.
 4. Umowę/zlecenie sporządza się co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla wykonawcy, a drugi dla zamawiającego.
 5. W informacji o udzieleniu zamówienia podaje się nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty.
 6. Dokumentację z przeprowadzonych czynności, o których mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres co najmniej 4 lat od udzielenia zamówienia.

§ 6

Odstąpienie od stosowania Regulaminu

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor BCK może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania Regulaminu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 i 3.
 2. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się w postaci notatki służbowej, podlegającej zatwierdzeniu przez Dyrektor BCK lub upoważnioną przez niego osobę. W notatce służbowej należy w szczególności wskazać okoliczności uzasadniające odstąpienie od stosowania Regulaminu. Notatkę służbową przechowuje się przez okres co najmniej 4 lat od udzielenia zamówienia. Załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia od stosowania zasad dokonywania wydatków wynikających z innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących finansów publicznych, a także wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania zamówień współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych.

Procedury i tryby udzielania zamówień kulturalnych

Zamówienia kulturalne udzielane są w procedurze konkurencyjnej i niekonkurencyjnej:

§ 7

1. Procedurę niekonkurencyjną stosuje się wyłącznie w następujących sytuacjach:

1)    gdy zamówienie kulturalne udzielane jest w zakresie działalności artystycznej lub twórczej,

2)    gdy zamówienie kulturalne może być udzielone tylko jednemu wykonawcy z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikająca z innych przepisów, w szczególności z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo własności przemysłowej,

3)    gdy zamówienie kulturalne może być wykonane tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,

4)    gdy ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia,

5)    w innych uzasadnionych sytuacjach za zgodą Dyrektora.

2. Zamówienie kulturalne w procedurze niekonkurencyjnej realizuje Osoba Odpowiedzialna, którą jest właściwy pracownik , wnioskujący o zakup.

3. Osoba Odpowiedzialna przedstawia do akceptacji oferty uzyskanej od Wykonawcy, albo notatkę własną, w której opisany został sposób pozyskania informacji o cenie oferty Wykonawcy, z którym prowadziła negocjacje. Ponadto dołącza wypełniony projekt umowy, o ile jest przewidziany.

4. Kryterium oceny ofert jest co do zasady cena. Osoba Odpowiedzialna w celu ochrony interesów  może posłużyć się również innymi kryteriami oceny ofert.

5. Udzielenie zamówienia podlega uprzedniej akceptacji Dyrektora.

6. Za prawidłowe sporządzenie formularza zgłoszeniowego odpowiada Osoba Odpowiedzialna, która przeprowadziła postępowanie zakupowe.

§ 8

Procedura konkurencyjna

1. Zamówienia kulturalne realizuje się w procedurze konkurencyjnej w trybie ofertowym albo w trybie zapytania ofertowego.

2. Tryb zapytania ofertowego

1) Do zapytania ofertowego realizowanego w procedurze konkurencyjnej dotyczącej zamówienia kulturalnego stosuje się odpowiednio regulacje dotyczące udzielania zamówienia wyłączonego.

2) Tryb zapytania ofertowego w procedurze konkurencyjnej dla zamówień kulturalnych może być zastosowany, jeżeli szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto

3. Tryb ofertowy

1) Tryb ofertowy w procedurze konkurencyjnej dla zamówień kulturalnych to tryb udzielenia zamówienia kulturalnego, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu wykonawcy składają oferty.

2) Zamówienie kulturalnego udziela się w trybie ofertowym, jeżeli wartość zamówienia kulturalnego jest równa albo przekracza  kwoty 130 000 złotych netto.

3) Pracownik merytoryczny celem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia kulturalnego w trybie ofertowym składa wniosek o wszczęcie postępowania, w formie pisemnej, zawierający notatkę szacunkową wartości zamówienia oraz projekt umowy, zaakceptowany przez odpowiednie osoby.

 

 

 

Regulamin Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo - Regulamin Orkiestry

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2021  z dnia: 25.01.2021  r.

Biblioteka i Centrum Kultury

Gminy Wejherowo

ul. Drzewiarza 2 Gościcino

REGULAMIN
Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo

I. Postanowienia Ogólne

1. Orkiestra Dęta działa przy Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

2. Działalność organizacyjna jak i finansową Orkiestry prowadzi Biblioteka i Centrum Kultury Gminy

    Wejherowo.

3. BCK zapewnia na swój koszt, warunki organizacyjne i techniczne dla funkcjonowania Orkiestry,

    a w szczególności wyposażenie w mundury, instrumenty i inne niezbędne materiały i przybory,

    naprawę sprzętu muzycznego, pomieszczenie do prowadzenia prób.

4. Kierownictwo Zespołu powierza się dyrektorowi BCK.

5. Działalnością artystyczną Orkiestry kieruje Kapelmistrz powoływany przez Dyrektora BCK.

6. Umowy na wykonanie koncertu sporządza Dyrektor lub wskazana przez niego osoba

    w porozumieniu z komórką finansową.
7. Faktury za usługi wykonane przez Orkiestrę sporządza komórka finansowa na podstawie wpłat

    podmiotów zainteresowanych.

 II. Cele działalności Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo

 1. Kontynuowanie tradycji orkiestr dętych.
 2. Propagowanie szeroko pojętej kultury muzycznej poprzez popularyzację i rozwijanie uzdolnień artystycznych w kierunku gry na instrumentach dętych.
 3. Uświetnianie uroczystości kulturalnych, patriotycznych, religijnych, okolicznościowych i innych.
 4. Godne reprezentowanie Zespołu w kraju i za granicą.

III. Działalność Orkiestry

1. Do obowiązków Kapelmistrza należy w szczególności:

 • dbałość o wysoki poziom artystyczny Orkiestry,
 •  organizowanie i koordynowanie pracy Orkiestry,
 • utrzymywanie dyscypliny w Orkiestrze i nadzór nad należytym wykonaniem przez członków Orkiestry ich obowiązków,
 •  współdziałanie z właściwymi organami Organizatora we wszystkich sprawach związanych z działalnością Orkiestry, w tym zwłaszcza w organizowaniu występów,                                                                              

2. Do obowiązków członka Orkiestry należy w szczególności:

 • systematyczne oraz punktualne uczestniczenie w próbach i występach Orkiestry,
 • wykonywanie poleceń i zaleceń Kapelmistrza oraz Dyrektora BCK,
 • zachowanie postawy zapewniającej godne reprezentowanie BCK i Gminy Wejherowo,
 • szczególna dbałość o instrumenty muzyczne, umundurowanie i inne mienie Orkiestry,
 • każdy członek Orkiestry zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za umundurowanie i inne powierzone mu mienie Orkiestry.
 • dbałość o zachowanie koleżeńskich stosunków w Orkiestrze, sprzyjających pracy artystycznej.

3. Zachowanie podczas trwania prób, koncertów, Festiwali

 • Zabrania się przyjmowania posiłków i spożywania alkoholu oraz innych używek
 • Korzystania z telefonów komórkowych
 • Używania wulgarnych słów
 • Nietolerancji wobec pozostałych członków Zespołu

4. Nabór do Zespołu/ warunki uczestnictwa

 • Nowo przychodzące osoby będą miały egzamin opcjonalnie przy przyjęciu do Orkiestry oraz/lub po upływie okresu próbnego przed podpisaniem umowy.
 • Członek Orkiestry może pobierać wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w próbach i koncertach. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa określa § 14. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa, jest zawarcie przez członka Orkiestry umowy z Organizatorem.
 • Dla nowych członków orkiestry wprowadza się pół roczny okres próbny, w trakcie którego wynagrodzenie nie jest przyznawane
 • Okres rozliczeniowy wynagrodzeń dla członków orkiestry następuje po każdym kwartale br.
 • Członek Orkiestry może zrezygnować z uczestnictwa w Orkiestrze, pod warunkiem zgłoszenia zamiaru rezygnacji z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 • Aktualni członkowie Orkiestry, ich małżonkowie, a także sponsorzy mają prawo do skorzystania z usług Orkiestry na zasadach preferencyjnych.

5. Nagrody i kary:

 • Członkom Orkiestry i Kapelmistrzowi mogą zostać przyznane dodatkowe premie finansowe za szczególne działania na rzecz Orkiestry. Ich wysokość i częstotliwość przyznawania uzależniona jest od posiadanych środków finansowych w budżecie BCK. Decyzję o przyznaniu premii podejmuje Dyrektor BCK. Premia ma charakter uznaniowy, a członkom Orkiestry nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie. 
 • Osoby, które czynnie nie uczestniczą w próbach Orkiestry, w przypadku  wyjazdów na Festiwale, przeglądy oraz wyjazdy integracyjne będą opłacały wyżej wymienione wyjazdy proporcjonalnie do ilości obecności na próbach ( w przypadku znikomej obecności na próbach będzie to 100% kosztów).
 • Uczestnictwo w koncertach zewnętrznych opłacanych przez zleceniodawcę, może być nagrodzone kwotą 25,00 zł za każdy koncert ( chyba, że całość uzyskanej kwoty orkiestra przeznaczy na działalność bieżącą orkiestry w tym wyjazdy) .
 • Za nie etyczne zachowanie, zniszczenie mienia, alkohol, narkotyki i brak udziału w próbach i koncertach członkowi orkiestry grozi:

- upomnienie ustne lub pisemne

- usunięcie z uczestnictwa w bieżącej próbie lub koncercie

- za karygodne zachowanie zawieszenie w prawach członka orkiestry na miesiąc, 3 miesiące lub pół roku

- za karygodne zachowanie usunięcie z Orkiestry Dętej
  IV. Wynagrodzenie Orkiestry

1. Koszty finansowe utrzymania Orkiestry ponosi Organizator oraz sponsorzy i inni darczyńcy.
2. Wynagrodzenie dla Kapelmistrza i instruktorów muzycznych ustala Dyrektor BCK.

3. Stawki wynagrodzeń członków Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo

   a.) Udział w próbach  za każdy miesiąc od 80,00 zł do 100,00 zł, w zależności od  miejsca zamieszkania członka Orkiestry (zakładając 4 – 6 prób w miesiącu – jednak nie mniej niż 50%  prób, liczone proporcjonalnie)

   b.) Stawka będzie wypłacana gdy uczestnik będzie więcej niż na dwóch próbach w miesiącu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo (dalej BCK) z siedzibą główną w Gościcinie przy ul. Drzewiarza 2
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do orkiestry oraz uczestnictwa w imprezach kulturalnych. Dane nie będą udostępnianie innym odbiorcom za wyjątkiem tych z przepisów prawa (np. policja itp.) na ich pisemny wniosek.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat w celu udokumentowania działalności BCK, zgodnie z Jednolitym, rzeczowym wykazem akt BCK.
 4. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograni­czenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Zmiany do niniejszego regulaminu uchwala Dyrektor BCK.

2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 luty 2021 rok z mocą obowiązującą od 1.01.2021 r.

3. Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością BCK.

 

 

Regulamin organizacyjny Biblioteki i Centrum kultury Gminy Wejherwo - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2017 z dn. 02.01.2017 r. - Regulamin 2017 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 1/2017,

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

w Gościcinie, z dnia 2.01.2017 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, zwane dalej BCK, jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wejherowo pod poz. 3

BCK działa na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej   (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn.zm.);

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1047);

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446,1579);

- Statutu nadanego Uchwałą Nr XXIV/284/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia 23 listopada 2017 r.

 1. Niniejszy regulamin określa:
 1. zasady zarządzania BCK;
 2. organizację wewnętrzną BCK;
 3. zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych.
 1. Obowiązki BCK, jako zakładu pracy oraz obowiązki pracowników i inne sprawy związane ze stosunkiem pracy, określa Regulamin Pracy BCK.

Rozdział II

Zarządzanie BCK

 1. BCK zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego działalności Dyrektor, powołany przez Wójta Gminy Wejherowo.
 2. Dyrektor odpowiada w szczególności za:

- realizację zadań statutowych Ośrodka i opracowanie strategii rozwoju Ośrodka,

- gospodarkę finansową, w tym gospodarowanie mieniem Ośrodka,

- politykę kadrową,

- warunki pracy, bhp, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 1. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
 2. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy Kierownika Biblioteki oraz Głównego Księgowego.
 3. Dyrektor może ustanowić swoich pełnomocników do wykonywania określonych czynności prawnych,  ustalając ich zakres na podstawie upoważnień.
 4. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Kierownik Biblioteki lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik działający w ramach udzielonego przez Dyrektora pełnomocnictwa.
 5. Upoważniony przez Dyrektora Główny Księgowy, wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla organizatora, tj. możliwości nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalania wysokości wynagrodzenia i nagród.
 6. BCK realizuje swoje zadania w oparciu o:
 1. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zatrudnionych zgodnie z przepisami ustawy Kodeksu Pracy i innymi przepisami szczególnymi (np. ustawa o finansach publicznych),
 2. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
 1. Dyrektor wydaje akty normatywne:

- zarządzenia - przepisy do stałego przestrzegania bądź stałego terminowego wykonania,

- regulaminy - przepisy o charakterze stałym, określające zasady i tryb postępowania,

- instrukcje - przepisy proceduralne o charakterze stałym, określające tryb postępowania,

- polecenia - przepisy o charakterze informacyjno-przypominającym.

 1. Do kompetencji dyrektora należy:
  1. zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań między poszczególnymi działami i samodzielnymi stanowiskami pracy,
  2. gospodarowanie środkami finansowymi w tym mieniem BCK,
  3. realizacja zadań statutowych BCK i opracowywanie strategii rozwoju BCK,
  4. odpowiedzialność za politykę kadrową, warunki pracy, BHP oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 2. Do kompetencji Kierownika Biblioteki należy:
  1. zapewnienie pod względem merytorycznym i organizacyjnym pracy biblioteki i jej filii, w zakresie dotyczącej gromadzenia, opracowania, udostępniania i selekcji zbiorów bibliotecznych, działalności informacyjno-metodycznej, poradnictwa i obsługi bibliotecznej,
  2. tworzenie warunków do doskonalenia i dokształcania zawodowego bibliotekarzy,
  3. tworzenie warunków do kształtowania tematycznego zakresu zbiorów,
  4. niezależnie od dokonanego podziału sprawuje w czasie nieobecności dyrektora zastępstwo w kwestiach organizacyjnych i  merytorycznych.
 3. Do kompetencji głównego księgowego należy:
  1. prowadzenie rachunkowości,
  2. współpraca z organami podatkowymi i organami nadzoru finansowego,
  3. planowanie i analiza realizacji planu finansowego,
  4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  5. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kasy i prawidłowością wypłat wynagrodzeń i zasiłków.

Rozdział III

Organizacja wewnętrzna BCK

1. W strukturze BCK działają następujące działy, filie, oddziały i samodzielne stanowiska:

 1. Dyrektor,
 2. Kierownik Biblioteki,
 3. Główny księgowy,
 4. Dział administracyjno-gospodarczy,
 5. Dział organizacji imprez kulturalnych,
 6. Dział animacji kultury i promocji,
 7. Wypożyczalnia Biblioteki
 8. Oddział BCK w Bolszewie, ul. Leśna 35
 9. Filia Biblioteki nr 1 w Bolszewie, ul. Reja 9

- Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

- Dział Digitalizacji Zbiorów,

- Dział Udostępniania Zbiorów, zwany inaczej Wypożyczalnią, w tym:

 • Oddział dla Dzieci,
 • Oddział dla Dorosłych,
 • Oddział Popularno-naukowy,
 • Wypożyczalnia Multimedialna,
 • Książka do domu,
 • Czytelnia Internetowa,
 1.   Filia Biblioteki nr 2 w Nowym Dworze Wejherowskim, ul. Kwiatowa 2
 1. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
 1. Kierownik Biblioteki,
 2. Główny księgowy
 3. Dział administracyjno-gospodarczy,
 4. Dział organizacji imprez kulturalnych,
 5. Dział animacji kultury i promocji,
 1. Kierownikowi Biblioteki bezpośrednio podlegają:
 1. Biblioteka z siedzibą w Gościcinie
 2. Filia Biblioteki nr 1 w Bolszewie, ul. Reja 9

- Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

- Dział Digitalizacji Zbiorów

- Dział Udostępniania Zbiorów, zwany inaczej Wypożyczalnią,

 1. Filia Biblioteki nr 2 w Nowym Dworze Wejherowskim, ul. Kwiatowa 2.
 1. Schemat organizacyjny BCK stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Pracowników BCK zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

Rozdział IV

Zakres działań i kompetencje pracowników BCK

I. Dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

1. Dyrektor kieruje pracą BCK, a w szczególności:

 1. określa organizację wewnętrzną oraz formy i metody pracy BCK,
 2. dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników
 3. koordynuje działalność i kieruje pracą pracowników zatrudnionych w BCK,
 4. realizuje zasady polityki kadrowej, dba o należyty dobór pracowników,
 5. ustala plan pracy BCK,
 6. zapewnia skuteczną kontrolę realizacji ustalonych zadań i przestrzegania przepisów prawa.
 1. Do wyłącznych kompetencji Dyrektora BCK należy:
 1. reprezentacja (składanie wszelkich oświadczeń woli w zakresie zobowiązań i zarządzania mieniem),
 2. prowadzenie działalności finansowej oraz dbanie o należyte wydatkowanie powierzonych środków,
 3. sporządzanie rocznych planów pracy oraz dbanie o prawidłową ich realizację,
 4. sporządzanie sprawozdań z działalności BCK,
 5. zawieranie wszelkich umów związanych z działalnością BCK.
 6. Kierownik Biblioteki podlega bezpośrednio Dyrektorowi BCK.
 7. Do zadań Kierownik Biblioteki należy w szczególności:
 1. zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności,
 2. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki,
 3. Nadzór nad całościowym i terminowym prowadzeniem sprawozdawczości z zakresu działalności biblioteki,
 4. organizowanie i planowanie pracy biblioteki i jej filii,
 5. wydawanie poleceń i sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez podległych pracowników,
 6. opracowywanie programów i planów działalności biblioteki,
 7. prowadzenie ewidencji czasu pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy podległych pracowników.

2. W razie nieobecności w pracy Kierownik Biblioteki zastępstwo pełni Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik.

III. Główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Domu Kultury.

1. Główny Księgowy kieruje całokształtem gospodarki finansowej, a w szczególności:

 1. opracowuje na podstawie planów merytoryczno-wartościowych rocznego planu finansowego w ujęciu wartościowym i ich zmian w ciągu roku, w każdym przypadku przyznania wszelkich dotacji lub wpływów z innych  źródeł
 2. dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych poprzez złożenie podpisu.

2. Odpowiada za:

a) prowadzenie rachunkowości zgodnie z zatwierdzoną polityką rachunkowości przez   Dyrektora instytucji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) prawidłowe sporządzanie informacji półrocznych z wykonania planu przychodów i kosztów,

d) prawidłowe sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w oparciu o obowiązujące przepisy,

e) rozliczenia dotacji, podatków i opłat,

f) prowadzenie spraw kadrowych, prowadzenie list obecności, kartotek urlopowych, ewidencji zwolnień lekarskich, ewidencji czasu pracy,

g) obliczenie i sporządzenie listy wynagrodzeń pracowników i innych osób świadczących pracę w ramach umów cywilnoprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami (ZUS, podatki).

 

IV. Dział administracyjno-gospodarczy odpowiada w szczególności za:

 1. prowadzenie spraw kancelaryjnych i sekretariatu, nadzór nad obiegiem dokumentów,
 2. archiwizację dokumentów BCK w tym prowadzenie składnicy akt,
 3. prowadzenie kasy BCK,
 4. sporządzanie i prowadzenie inwentaryzacji,
 5. zabezpieczenie i ochrona mienia BCK,
 6. dbałość o utrzymanie w sprawności technicznej obiektów, sprzętu nagłośnieniowego i wyposażenia, w tym realizacja wszystkich niezbędnych przeglądów,
 7. zakup materiałów i innych artykułów niezbędnych do należytego funkcjonowania BCK,
 8. wynajem pomieszczeń, środków transportu i sprzętu technicznego,
 9. utrzymanie w należytej dbałości i porządku obiektów i pomieszczeń BCK oraz przyległych terenów zielonych,

 

V. Dział organizacji imprez kulturalnych odpowiada w szczególności za:

 1. organizację imprez kulturalnych,
 2. realizację projektów kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,
 3. współpracę z agencjami artystycznymi,
 4. pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania projektów kulturalnych, w tym sponsorów,
 5. współpracę z organizacjami pozarządowymi przy projektach i imprezach kulturalnych,
 6. organizację kursów wiedzy o regionie, konkursów i spotkań
 7. sprawozdawczość z zakresu działań kulturalnych.

 

VI. Dział Animacji Kultury i promocji odpowiada w szczególności za:

 1. organizowanie i realizację różnorodnych form zajęć, imprez i usług, zgodnie z rocznym programem pracy i miesięcznymi planami.
 2. aktywne poszukiwania nowych form działalności i aktywności kulturalnej odpowiednio do oczekiwań środowiska.
 3. aktywną współpracę ze środkami przekazu, dziennikarzami lokalnymi i publicystami kultury.
 4. opiekę nad grupami twórczymi, zespołami artystycznymi, klubami, pracowniami.
 5. opracowanie propozycji do programu rocznego kalendarza imprez.
 6. sprawozdania i analizy dotyczące Działu,
 7. bieżące uzupełnianie strony internetowej, portali społecznościowych i przygotowywanie materiałów do broszur informacyjnych, kwartalnika kulturalnego oraz miesięcznika gminnego

 

 VII. Dział gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych odpowiada w szczególności za:

 1. Gromadzenie materiałów bibliotecznych z zakresu literatury pięknej, popularno-naukowej i naukowej, zbiorów obcojęzycznych, regionalnych i  zbiorów specjalnych, w tym multimedialnych, na podstawie analizy ofert: oficyn wydawniczych, hurtowni książek oraz dezyderatów kierowników działów i czytelników,
 2. Uzupełnianie zbiorów,
 3. Uzgadnianie z działem finansowo-księgowym zapisów w księgach inwentarzowych ze stanem na koncie ewidencji.
 4. Opracowanie wymienionych w punkcie 1) materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętymi zasadami.
 5. Ubytkowanie książek na podstawie protokołów ubytków, prowadzenie zbiorczej dokumentacji ubytków. Wykreślanie na bieżąco ubytków ze wszystkich katalogów bibliotecznych.
 6. Prenumerata czasopism.

 

VIII. Dział udostępniania zbiorów bibliotecznych odpowiada w szczególności za:

 1. Udostępnianie zbiorów: na miejscu (czytelnia), na zewnątrz, wypożyczenia międzybiblioteczne,
 2. Prowadzenie statystyki dziennej, miesięcznej i rocznej czytelników, wypożyczeń, materiałów bibliotecznych,
 3. Sporządzanie sprawozdawczości,
 4. Organizowanie imprez czytelniczych w tym lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół,
 5. Prowadzenie selekcji zbiorów,
 6. składanie zamówień do Działu Gromadzenia zbiorów
 7. Egzekwowanie zwrotu wypożyczeń materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

IX. Oddziały Filii Bibliotecznych odpowiadają w szczególności za:

 1. Udostępnianie zbiorów, w tym wypożyczanie na zewnątrz i udostępnianie prezencyjne,
 2. Prowadzenie ewidencji materiałów udostępnianych czytelnikom,
 3. Egzekwowanie zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 4. Prowadzenie poradnictwa czytelniczego i działalności informacyjnej,
 5. Prowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych,
 6. Przygotowywanie imprez czytelniczych jak konkursy, spotkania, inscenizacje literackie, wieczory baśni itp.,
 7. Przyjmowanie wpłat pieniężnych za zagubione książki z tytułu zwrotu opłat pocztowych, kar za przetrzymywanie książek, ewentualnych darowizn itp.,
 8. Udział w skontrach zbiorów,
 9. Prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków.
 10. Prowadzenie katalogów alfabetycznego, rzeczowego i tytułowego.
 11. Selekcja książek zniszczonych i zdezaktualizowanych.

Rozdział V

Podstawowe zasady planowania pracy w BCK

1. W BCK istnieje obowiązek sporządzania rocznego planu finansowego obejmującego działania przewidziane do realizacji w placówce w następnym roku oraz w razie potrzeby planów pracy miesięcznych.

2. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działania BCK sporządza się do 25 lutego następnego roku.

Rozdział VI

Organizacja pracy BCK

 1. Wszyscy pracownicy BCK wykonują zadania ustalone dla nich przez Dyrektora w zakresie powierzonych obowiązków i czynności oraz inne wynikające z bieżącej pracy BCK, w zakresie wynikającym z ustalonych przez Dyrektora potrzeb.
 2. Zakresy czynności pracowników, harmonogramy pracy i ewidencję czasu pracy opracowuje Dyrektor, zgodnie z ustalonymi w tym zakresie powszechnie obowiązującymi przepisami.
 3. W związku z charakterem działalności w BCK obowiązuje równoważny system pracy oraz praca w dniach ustawowo wolnych od pracy.
 4. W BCK obowiązuje miesięczny harmonogram godzin pracy pracowników zatwierdzany przez Dyrektora BCK, biorący pod uwagę wymogi realizacji zadań statutowych instytucji.

Rozdział VII

Zasady podpisywania pism i dokumentów

 

 1. Wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz BCK podpisuje Dyrektor lub osoba upoważniona przez Dyrektora.
 2. Wszelkie dokumenty o charakterze finansowym akceptuje do wypłaty Dyrektor, po wcześniejszym kontrasygnowaniu ich przez Główną Księgową.
 3. Dokumenty przedkładane Głównej Księgowej do parafowania powinny być opisane pod względem formalnym i merytorycznym przez pracowników na stanowiskach merytorycznych – według ich kompetencji.
 4. Umowy podpisuje Dyrektor a w razie nieobecności Dyrektora upoważniony Kierownik Biblioteki lub Główny Księgowy.
 5. Decyzje i pisma w sprawach osobowych podpisuje wyłącznie dyrektor.

 

Rozdział VIII

Ogólny tryb załatwiania spraw
 

 1. W BCK obowiązują następujące zasady w zakresie podejmowania decyzji:
 1. decyzje problemowe podejmuje Dyrektor i przekazuje do wykonania pracownikom poszczególnych działów,
 2. bieżące decyzje, zgodnie z zakresem odpowiedzialności podejmują: Dyrektor, Kierownik Biblioteki i samodzielni pracownicy komórek organizacyjnych,
 3. szczegółowe decyzje w sprawach kadr, planowania, gospodarki finansowej i rzeczowej podejmuje Dyrektor po konsultacji z Głównym Księgowym, lub Kierownik Biblioteki.
 1. W sprawach nagłych, bieżących, w przypadku nieobecności Dyrektora, decyzje podejmuje Główny księgowy, Kierownik Biblioteki informując o ich treści Dyrektora.

 

Rozdział IX
Skargi i wnioski
 

 1. Uwagi i wnioski w zakresie funkcjonowania BCK użytkownicy zgłaszają dyżurującym  

    pracownikom lub bezpośrednio Dyrektorowi BCK.

 1. Do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w zakresie funkcjonowania BCK właściwy   

    jest Dyrektor.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy łącznie ze Statutem Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo stanowi całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania BCK, o ile późniejsze przepisy w tym względzie  nie będą stanowić inaczej.
 2. Sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników Instytucji regulują postanowienia regulaminu pracy.
 3. Wszelkie zmiany w regulaminie organizacyjnym wprowadza Dyrektor, po zasięgnięciu opinii i zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Wejherowo.
 4. Do przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego są zobowiązani wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jak też osoby  współpracujące z Ośrodkiem na podstawie innych stosunków prawnych niż stosunek pracy.
 5. Każdy pracownik zatrudniony na Umowę o pracę, zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia znajomości i akceptacji Regulaminu Organizacyjnego (wg wzoru oświadczenia w załączniku Nr 2). Oświadczenie umieszczane jest w aktach osobowych.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Natasza Sobczak

Zatwierdził: Wójt Gminy Wejherowo


Załącznik Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego BCK

z dnia 02.01.2017 r.

Oświadczenie pracownika

o zapoznaniu się z regulaminem organizacyjnym

Biblioteki i Centrum Kultury

Gminy Wejherowo

................................................................................................................................................

nazwisko i imię

................................................................................................................................................

stanowisko-komórka organizacyjna

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią obowiązującego w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo regulaminem organizacyjnym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Gościcino, dn...........................                                             ...............................................

 

Regulamin organizacyjny Biblioteki i Centrum kultury Gminy Wejherwo - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2019 z dn. 27.05.2019 r. - Regulamin 2019

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 23/2019,

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

w Gościcinie, z dnia 27.05.2019 r.

               REGULAMIN ORGANIZACYJNY

BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, zwane dalej BCK, jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wejherowo pod poz. 3

BCK działa na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej   (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn.zm.);

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1047);

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446,1579);

- Statutu nadanego Uchwałą Nr XXIV/284/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia 23 listopada 2017 r.

 1. Niniejszy regulamin określa:
 1. zasady zarządzania BCK;
 2. organizację wewnętrzną BCK;
 3. zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych.
 1. Obowiązki BCK, jako zakładu pracy oraz obowiązki pracowników i inne sprawy związane ze stosunkiem pracy, określa Regulamin Pracy BCK.

Rozdział II

Zarządzanie BCK

 1. BCK zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego działalności Dyrektor, powołany przez Wójta Gminy Wejherowo.
 2. Dyrektor odpowiada w szczególności za:

- realizację zadań statutowych Ośrodka i opracowanie strategii rozwoju Ośrodka,

- gospodarkę finansową, w tym gospodarowanie mieniem Ośrodka,

- politykę kadrową,

- warunki pracy, bhp, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 1. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
 2. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy Kierownika Biblioteki oraz Głównego Księgowego.
 3. Dyrektor może ustanowić swoich pełnomocników do wykonywania określonych czynności prawnych,  ustalając ich zakres na podstawie upoważnień.
 4. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Kierownik Biblioteki lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik działający w ramach udzielonego przez Dyrektora pełnomocnictwa.
 5. Upoważniony przez Dyrektora Główny Księgowy, wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla organizatora, tj. możliwości nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalania wysokości wynagrodzenia i nagród.
 6. BCK realizuje swoje zadania w oparciu o:
 1. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zatrudnionych zgodnie z przepisami ustawy Kodeksu Pracy i innymi przepisami szczególnymi (np. ustawa o finansach publicznych),
 2. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
 1. Dyrektor wydaje akty normatywne:

- zarządzenia - przepisy do stałego przestrzegania bądź stałego terminowego wykonania,

- regulaminy - przepisy o charakterze stałym, określające zasady i tryb postępowania,

- instrukcje - przepisy proceduralne o charakterze stałym, określające tryb postępowania,

- polecenia - przepisy o charakterze informacyjno-przypominającym.

 1. Do kompetencji dyrektora należy:
  1. zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań między poszczególnymi działami i samodzielnymi stanowiskami pracy,
  2. gospodarowanie środkami finansowymi w tym mieniem BCK,
  3. realizacja zadań statutowych BCK i opracowywanie strategii rozwoju BCK,
  4. odpowiedzialność za politykę kadrową, warunki pracy, BHP oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 2. Do kompetencji Kierownika Biblioteki należy:
  1. zapewnienie pod względem merytorycznym i organizacyjnym pracy biblioteki i jej filii, w zakresie dotyczącej gromadzenia, opracowania, udostępniania i selekcji zbiorów bibliotecznych, działalności informacyjno-metodycznej, poradnictwa i obsługi bibliotecznej,
  2. tworzenie warunków do doskonalenia i dokształcania zawodowego bibliotekarzy,
  3. tworzenie warunków do kształtowania tematycznego zakresu zbiorów,
  4. niezależnie od dokonanego podziału sprawuje w czasie nieobecności dyrektora zastępstwo w kwestiach organizacyjnych i  merytorycznych.
 3. Do kompetencji głównego księgowego należy:
  1. prowadzenie rachunkowości,
  2. współpraca z organami podatkowymi i organami nadzoru finansowego,
  3. planowanie i analiza realizacji planu finansowego,
  4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  5. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kasy i prawidłowością wypłat wynagrodzeń i zasiłków.

Rozdział III

Organizacja wewnętrzna BCK

1. W strukturze BCK działają następujące działy, filie, oddziały i samodzielne stanowiska:

 1. Dyrektor,
 2. Kierownik Biblioteki,
 3. Główny księgowy,
 4. Kierownik Działu ds. Organizacji Imprez
 5. Dział organizacji imprez kulturalnych,
 6. Dział administracyjno-gospodarczy,
 7. Dział animacji kultury i promocji,
 8. Wypożyczalnia Biblioteki Publicznej
 9. Filia Biblioteki nr 1 w Bolszewie, ul. Reja 9

- Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

- Dział Digitalizacji Zbiorów,

- Dział Udostępniania Zbiorów, zwany inaczej Wypożyczalnią, w tym:

 • Oddział dla Dzieci,
 • Oddział dla Dorosłych,
 • Oddział Popularno-naukowy,
 • Wypożyczalnia Multimedialna,
 • Czytelnia Internetowa,
 1.   Filia Biblioteki nr 2 w Nowym Dworze Wejherowskim, ul. Szkolna 1
 2.   Filia Biblioteki nr 3 w Bieszkowicach, ul. Szkolna 4
 1. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
 1. Kierownik Biblioteki,
 2. Główny księgowy
 3. Kierownik Działu ds. Organizacji Imprez
 4. Dział administracyjno-gospodarczy,
 5. Dział organizacji imprez kulturalnych,
 6. Dział animacji kultury i promocji,
 7. Biblioteka Publiczna wraz z wszystkimi filiami
 1. Kierownikowi Biblioteki bezpośrednio podlegają:
 1. Biblioteka Publiczna z siedzibą w Gościcinie
 2. Filia Biblioteki nr 1 w Bolszewie, ul. Reja 9

- Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

- Dział Digitalizacji Zbiorów

- Dział Udostępniania Zbiorów, zwany inaczej Wypożyczalnią,

 1. Filia Biblioteki nr 2 w Nowym Dworze Wejherowskim, ul. Szkolna 1.
 2. Filia Biblioteki nr 3 w Bieszkowicach, ul. Szkolna 4.
 1. Schemat organizacyjny BCK stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Pracowników BCK zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

Rozdział IV

Zakres działań i kompetencje pracowników BCK

I. Dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

1. Dyrektor kieruje pracą BCK, a w szczególności:

 1. określa organizację wewnętrzną oraz formy i metody pracy BCK,
 2. dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników
 3. koordynuje działalność i kieruje pracą pracowników zatrudnionych w BCK,
 4. realizuje zasady polityki kadrowej, dba o należyty dobór pracowników,
 5. ustala plan pracy BCK,
 6. zapewnia skuteczną kontrolę realizacji ustalonych zadań i przestrzegania przepisów prawa.
 1. Do wyłącznych kompetencji Dyrektora BCK należy:
 1. reprezentacja (składanie wszelkich oświadczeń woli w zakresie zobowiązań i zarządzania mieniem),
 2. prowadzenie działalności finansowej oraz dbanie o należyte wydatkowanie powierzonych środków,
 3. sporządzanie rocznych planów pracy oraz dbanie o prawidłową ich realizację,
 4. sporządzanie sprawozdań z działalności BCK,
 5. zawieranie wszelkich umów związanych z działalnością BCK.

 

 1. Kierownik Biblioteki podlega bezpośrednio Dyrektorowi BCK.
 1. Do zadań Kierownik Biblioteki należy w szczególności:
 1. zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności,
 2. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki,
 3. Nadzór nad całościowym i terminowym prowadzeniem sprawozdawczości z zakresu działalności biblioteki,
 4. organizowanie i planowanie pracy biblioteki i jej filii,
 5. wydawanie poleceń i sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez podległych pracowników,
 6. opracowywanie programów i planów działalności biblioteki,
 7. prowadzenie ewidencji czasu pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy podległych pracowników.

2. W razie nieobecności w pracy Kierownik Biblioteki zastępstwo pełni Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik.

III. Główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Domu Kultury.

1. Główny Księgowy kieruje całokształtem gospodarki finansowej, a w szczególności:

 1. opracowuje na podstawie planów merytoryczno-wartościowych rocznego planu finansowego w ujęciu wartościowym i ich zmian w ciągu roku, w każdym przypadku przyznania wszelkich dotacji lub wpływów z innych  źródeł
 2. dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych poprzez złożenie podpisu.

2. Odpowiada za:

a) prowadzenie rachunkowości zgodnie z zatwierdzoną polityką rachunkowości przez   Dyrektora instytucji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) prawidłowe sporządzanie informacji półrocznych z wykonania planu przychodów i kosztów,

d) prawidłowe sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w oparciu o obowiązujące przepisy,

e) rozliczenia dotacji, podatków i opłat,

f) prowadzenie spraw kadrowych, prowadzenie list obecności, kartotek urlopowych, ewidencji zwolnień lekarskich, ewidencji czasu pracy,

g) obliczenie i sporządzenie listy wynagrodzeń pracowników i innych osób świadczących pracę w ramach umów cywilnoprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami (ZUS, podatki).

 

IV. Kierownik Działu ds. Organizacji Imprez odpowiada w szczególności za:

 1. organizację imprez kulturalnych i współpracę z agencjami artystycznymi
 2. realizację projektów kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,
 3. pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania projektów kulturalnych, w tym sponsorów,
 4. współpracę z organizacjami pozarządowymi przy projektach i imprezach kulturalnych,
 5. organizację kursów wiedzy o regionie, konkursów i spotkań
 6. sprawozdawczość z zakresu działań kulturalnych.

V. Dział administracyjno-gospodarczy odpowiada w szczególności za:

 1. prowadzenie spraw kancelaryjnych i sekretariatu, nadzór nad obiegiem dokumentów,
 2. archiwizację dokumentów BCK w tym prowadzenie składnicy akt,
 3. prowadzenie kasy BCK,
 4. sporządzanie i prowadzenie inwentaryzacji,
 5. zabezpieczenie i ochrona mienia BCK,
 6. dbałość o utrzymanie w sprawności technicznej obiektów, sprzętu nagłośnieniowego i wyposażenia, w tym realizacja wszystkich niezbędnych przeglądów,
 7. zakup materiałów i innych artykułów niezbędnych do należytego funkcjonowania BCK,
 8. wynajem pomieszczeń, środków transportu i sprzętu technicznego,
 9. utrzymanie w należytej dbałości i porządku obiektów i pomieszczeń BCK oraz przyległych terenów zielonych,

 

VI. Dział Animacji Kultury i promocji odpowiada w szczególności za:

 1. organizowanie i realizację różnorodnych form zajęć, imprez i usług, zgodnie z rocznym programem pracy i miesięcznymi planami.
 2. aktywne poszukiwania nowych form działalności i aktywności kulturalnej odpowiednio do oczekiwań środowiska.
 3. aktywną współpracę ze środkami przekazu, dziennikarzami lokalnymi i publicystami kultury.
 4. opiekę nad grupami twórczymi, zespołami artystycznymi, klubami, pracowniami.
 5. opracowanie propozycji do programu rocznego kalendarza imprez.
 6. sprawozdania i analizy dotyczące Działu,
 7. bieżące uzupełnianie strony internetowej, portali społecznościowych i przygotowywanie materiałów do broszur informacyjnych, kwartalnika kulturalnego oraz miesięcznika gminnego

 

 VII. Dział gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych odpowiada w szczególności za:

 1. Gromadzenie materiałów bibliotecznych z zakresu literatury pięknej, popularno-naukowej i naukowej, zbiorów obcojęzycznych, regionalnych i  zbiorów specjalnych, w tym multimedialnych, na podstawie analizy ofert: oficyn wydawniczych, hurtowni książek oraz dezyderatów kierowników działów i czytelników,
 2. Uzupełnianie zbiorów,
 3. Uzgadnianie z działem finansowo-księgowym zapisów w księgach inwentarzowych ze stanem na koncie ewidencji.
 4. Opracowanie wymienionych w punkcie 1) materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętymi zasadami.
 5. Ubytkowanie książek na podstawie protokołów ubytków, prowadzenie zbiorczej dokumentacji ubytków. Wykreślanie na bieżąco ubytków ze wszystkich katalogów bibliotecznych.
 6. Prenumerata czasopism.

 

VIII. Dział udostępniania zbiorów bibliotecznych odpowiada w szczególności za:

 1. Udostępnianie zbiorów: na miejscu (czytelnia), na zewnątrz, wypożyczenia międzybiblioteczne,
 2. Prowadzenie statystyki dziennej, miesięcznej i rocznej czytelników, wypożyczeń, materiałów bibliotecznych,
 3. Sporządzanie sprawozdawczości,
 4. Organizowanie imprez czytelniczych w tym lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół,
 5. Prowadzenie selekcji zbiorów,
 6. składanie zamówień do Działu Gromadzenia zbiorów
 7. Egzekwowanie zwrotu wypożyczeń materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

IX. Oddziały Filii Bibliotecznych odpowiadają w szczególności za:

 1. Udostępnianie zbiorów, w tym wypożyczanie na zewnątrz i udostępnianie prezencyjne,
 2. Prowadzenie ewidencji materiałów udostępnianych czytelnikom,
 3. Egzekwowanie zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 4. Prowadzenie poradnictwa czytelniczego i działalności informacyjnej,
 5. Prowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych,
 6. Przygotowywanie imprez czytelniczych jak konkursy, spotkania, inscenizacje literackie, wieczory baśni itp.,
 7. Przyjmowanie wpłat pieniężnych za zagubione książki z tytułu zwrotu opłat pocztowych, kar za przetrzymywanie książek, ewentualnych darowizn itp.,
 8. Udział w skontrach zbiorów,
 9. Prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków.
 10. Prowadzenie katalogów alfabetycznego, rzeczowego i tytułowego.
 11. Selekcja książek zniszczonych i zdezaktualizowanych.

Rozdział V

Podstawowe zasady planowania pracy w BCK

1. W BCK istnieje obowiązek sporządzania rocznego planu finansowego obejmującego działania przewidziane do realizacji w placówce w następnym roku oraz w razie potrzeby planów pracy miesięcznych.

2. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działania BCK sporządza się do 25 lutego następnego roku.

Rozdział VI

Organizacja pracy BCK

 1. Wszyscy pracownicy BCK wykonują zadania ustalone dla nich przez Dyrektora w zakresie powierzonych obowiązków i czynności oraz inne wynikające z bieżącej pracy BCK, w zakresie wynikającym z ustalonych przez Dyrektora potrzeb.
 2. Zakresy czynności pracowników, harmonogramy pracy i ewidencję czasu pracy opracowuje Dyrektor, zgodnie z ustalonymi w tym zakresie powszechnie obowiązującymi przepisami.
 3. W związku z charakterem działalności w BCK obowiązuje równoważny system pracy oraz praca w dniach ustawowo wolnych od pracy.
 4. W BCK obowiązuje miesięczny harmonogram godzin pracy pracowników zatwierdzany przez Dyrektora BCK, biorący pod uwagę wymogi realizacji zadań statutowych instytucji.

 

Rozdział VII

Zasady podpisywania pism i dokumentów

 1. Wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz BCK podpisuje Dyrektor lub osoba upoważniona przez Dyrektora.
 2. Wszelkie dokumenty o charakterze finansowym akceptuje do wypłaty Dyrektor, po wcześniejszym kontrasygnowaniu ich przez Główną Księgową.
 3. Dokumenty przedkładane Głównej Księgowej do parafowania powinny być opisane pod względem formalnym i merytorycznym przez pracowników na stanowiskach merytorycznych – według ich kompetencji.
 4. Umowy podpisuje Dyrektor a w razie nieobecności Dyrektora upoważniony Kierownik Biblioteki lub Główny Księgowy.
 5. Decyzje i pisma w sprawach osobowych podpisuje wyłącznie dyrektor.

 

Rozdział VIII

Ogólny tryb załatwiania spraw
W BCK obowiązują następujące zasady w zakresie podejmowania decyzji:

 1. decyzje problemowe podejmuje Dyrektor i przekazuje do wykonania pracownikom poszczególnych działów,
 2. bieżące decyzje, zgodnie z zakresem odpowiedzialności podejmują: Dyrektor, Kierownik Biblioteki i samodzielni pracownicy komórek organizacyjnych,
 3. szczegółowe decyzje w sprawach kadr, planowania, gospodarki finansowej i rzeczowej podejmuje Dyrektor po konsultacji z Głównym Księgowym, lub Kierownik Biblioteki.
 1. W sprawach nagłych, bieżących, w przypadku nieobecności Dyrektora, decyzje podejmuje Główny księgowy, Kierownik Biblioteki informując o ich treści Dyrektora.

 

Rozdział IX
Skargi i wnioski

Uwagi i wnioski w zakresie funkcjonowania BCK użytkownicy zgłaszają dyżurującym 

    pracownikom lub bezpośrednio Dyrektorowi BCK.

 1. Do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w zakresie funkcjonowania BCK właściwy   

    jest Dyrektor.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy łącznie ze Statutem Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo stanowi całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania BCK, o ile późniejsze przepisy w tym względzie  nie będą stanowić inaczej.
 2. Sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników Instytucji regulują postanowienia regulaminu pracy.
 3. Wszelkie zmiany w regulaminie organizacyjnym wprowadza Dyrektor, po zasięgnięciu opinii i zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Wejherowo.
 4. Do przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego są zobowiązani wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jak też osoby  współpracujące z Ośrodkiem na podstawie innych stosunków prawnych niż stosunek pracy.
 5. Każdy pracownik zatrudniony na Umowę o pracę, zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia znajomości i akceptacji Regulaminu Organizacyjnego (wg wzoru oświadczenia w załączniku Nr 2). Oświadczenie umieszczane jest w aktach osobowych.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                       Zatwierdził:                                                Dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury

           Wójt Gminy Wejherowo                                                     Gminy Wejherowo

                                                                                                Natasza Sobczak

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 23/2019,

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

w Gościcinie, z dnia 27.05.2019 r.

Oświadczenie pracownika

o zapoznaniu się z regulaminem organizacyjnym

Biblioteki i Centrum Kultury

Gminy Wejherowo

................................................................................................................................................

nazwisko i imię

................................................................................................................................................

stanowisko-komórka organizacyjna

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią obowiązującego w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo regulaminem organizacyjnym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Gościcino, dn...........................                                             ...............................................

 

Regulamin wynagradzania dla Biblioteki i Centrum Centrum Kultury Gminy Wejherowo - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2017 z dn. 02.01.2017 r. - Regulamin wynagradzania 2017

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 3/2017 Dyrektora BCK

z dnia 2.01.2017 r.

REGULAMIN  WYNAGRADZANIA

dla Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1.Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, dalej zwanym BCK, oraz  ustala:

1)szczegółowe warunki wynagradzania,

2)szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego,

3)szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego,

4)szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku stażowego,

5)szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych
niż jubileuszowa,

6)szczegółowe warunki ustalania i wypłacania nagród jubileuszowych, odprawy rentowej i emerytalnej,

7)wykaz innych świadczeń i dodatków przysługujących pracownikom BCK.

II. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

§ 2

 1. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników instytucji kultury zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. 2000.1105), który wynosi 1.050 zł.
 2. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę.
 3. W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ich wynagrodzenie zasadnicze, jak i inne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi, oblicza się proporcjonalnie do ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy.

III. DODATEK FUNKCYJNY

§ 3

1.Warunkiem przyznania pracownikowi dodatku funkcyjnego jest zatrudnienie na stanowisku:

1)dyrektora

2)głównego księgowego

3)zastępcy dyrektora lub kierownika

4)innego stanowiska, związanego z kierowaniem określonej grupy pracowników;

2. Przy ustalaniu dodatku funkcyjnego uwzględnia się:

1)zakres wykonywanych zadań;

2)zakres odpowiedzialności na danym stanowisku;

3)zakres uprawnień do podejmowania decyzji;

4)poziom samodzielności niezbędnej do wykonywania zadań;

3.Dodatek funkcyjny wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nie przekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

4.Dodatek funkcyjny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy spowodowanej urlopem wypoczynkowym, urlopem okolicznościowym, który pracodawca ma obowiązek udzielić na podstawie Kodeksu pracy i jego przepisów wykonawczych.

5.Dodatek funkcyjny przysługuje w pełnej wysokości pracownikowi za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

6.W razie nieobecności spowodowanej innymi okolicznościami, niż wymienione
w ust. 4 i 5 dodatek funkcyjny jest proporcjonalnie zmniejszany o liczbę godzin tej nieobecności.

IV. DODATEK SPECJALNY

§ 4

1. Pracownikowi zatrudnionemu w BCK, może zostać przyznany dodatek specjalny w przypadku:

1)okresowego zwiększenia jego obowiązków służbowych;

2)powierzenia pracownikowi dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności;

3)wykonywania przez pracownika pracy w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach.

2. Wysokość przyznanego dodatku specjalnego uwzględnia się biorąc pod uwagę:

1)zakres i stopień trudności powierzonych zadań i obowiązków;

2)specyfikę i poziom uciążliwości warunków, w jakich świadczona jest praca.

3.Dodatek specjalny wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

4.Decyzję o przyznaniu dodatku specjalnego pracownikom podejmuje Dyrektor BCK, w odniesieniu do Dyrektora BCK decyzję podejmuje Wójt Gminy Wejherowo.

5.Dodatek specjalny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy spowodowanej urlopem wypoczynkowym, urlopem okolicznościowym, który pracodawca ma obowiązek udzielić na podstawie Kodeksu pracy i jego przepisów wykonawczych.

6.Dodatek specjalny przysługuje w pełnej wysokości pracownikowi za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

7.W razie nieobecności spowodowanej innymi okolicznościami, niż wymienione w ust. 5 i 6 dodatek specjalny jest proporcjonalnie zmniejszany o liczbę godzin tej nieobecności.

V. DODATEK STAŻOWY

§ 5

1. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany pracownikowi BCK w terminie wypłaty wynagrodzenia:

 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

 2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

4. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Dodatek ten należy wypłacać niezależnie od wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, opiekuńczego.

5. Jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów.

VI. NAGRODA UZNANIOWA

§ 6

 1. W ramach oszczędności powstałych ze środków na wynagrodzenia Dyrektor BCK może przyznać pracownikowi, nagrodę uznaniową za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
 2. Decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości podejmuje Dyrektor BCK.  
 3. Nagroda może zostać przyznana w szczególności za:
 1. wykonanie dodatkowych zadań lub prac, które nie wchodziły w zakres obowiązków służbowych, a powodowały znaczne obciążenie (w tym. zastępstwa),
 2. wykazanie znaczącej inicjatywy w proponowaniu nowych rozwiązań np. w zakresie podnoszenia wydajności pracy, usprawnień organizacyjnych, oszczędności ekonomicznych, nawiązywania korzystnych kontaktów zewnętrznych itp.,
 3. wykazanie się wzorową postawą pracowniczą w sytuacjach okresowego, nadzwyczajnego spiętrzenia zadań,
 4. osiągnięcie bardzo wysokich wyników w pracy lub w inny sposób znaczące wyróżnienie się postawą pracowniczą,
 5. podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami placówki.
 1. Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy jest nagrodą uznaniową, a pracowni­kowi nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie.
 2. Nagrody uznaniowe są pomniejszane za czas choroby, opieki nad chorym człon­kiem rodziny, urlopu bezpłatnego, wychowawczego i macierzyńskiego i podlegają wliczeniu do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

VII. NAGRODA JUBILEUSZOWA

§ 7

 1. Pracownik BCK nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w określonej wysokości w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
 2. Pracownikowi przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości:
 1. po 20 latach pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego,
 2. po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,
 3. po 30 latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego,
 4. po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego,
 5. po 40 latach pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego,
  1. Jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
  2. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika prawa do tej nagrody.
  3. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
  4. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.
  5. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
  6. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
  7. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres pracy dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
  8. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio, w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

VIII. NAGRODA ROCZNA

§ 8

1. Pracownik nabywa prawo do indywidualnej nagrody rocznej w pełnej wysokości po przepracowaniu w BCK całego roku kalendarzowego.
2. Pracownik, który nie przepracował całego roku, nabywa prawo do indywidualnej nagrody rocznej w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia.

3.Nagrodę roczną głównemu księgowemu, przyznaje Dyrektor na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

4. Wysokość przyznanej głównemu księgowemu nagrody rocznej, nie może przekroczyć trzykrotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

5. Nagroda roczna jest nagrodą uznaniową, a pracowni­kowi nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie.


§ 9

Nagrody roczne wypłacane są na koniec danego roku kalendarzowego.

IX. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH

I PONAD WYMIAR

§ 10

1. Pracownikowi zatrudnionemu w BCK za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

3. Za pracę w godzinach nadliczbowych rozumie się pracę wykonywaną ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

4. Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, w wysokości:

 1) 100% wynagrodzenia – za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

 2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

5. Dodatek w wysokości określonej w ust.4 pkt.1) przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w ust. 4.

6. Wynagrodzenia stanowiące podstawę obliczania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, określonego w ust. 4, obejmuje wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania.

7. W sytuacjach nie opisanych powyżej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 1998 nr 21 poz. 94 z późn. zm.).

 

 

X. ODPRAWA EMERYTALNA/RENTOWA

§ 11

1. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

3. W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 20 lat.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

5. Do okresów pracy uprawniających do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

XI. ŚWIADCZENIA

§ 12

Za świadczenia wynikające ze stosunku pracy, przysługujące pracownikowi, uważa się:

1)Świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art. 92 i 184 Kodeksu pracy oraz przepisy regulujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

2)Świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu o art. 92 i 2371 Kodeksu pracy oraz przepisów regulujących zakres i wysokość tych świadczeń,

3)Odprawę po śmierci pracownika, przysługującą na podstawie art. 93 Kodeksu pracy w wysokości określonej w tym przepisie,

4)Nagrodę jubileuszową w wysokości określonej w § 8 niniejszego Regulaminu,

5)Odprawę emerytalną/rentową w wysokości określonej w rozdz. X niniejszego Regulaminu,

 1. Ekwiwalent za używania i pranie własnej odzieży i obuwia roboczego w oparciu o art. 2377 Kodeksu pracy, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora BCK,

7)Zwrot kosztów delegacji służbowych określony w rozdziału XI niniejszego Regulaminu,

8)Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej zgodnie z art. 151¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy ( Dz. U 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn zm.)

9)Dodatek – za pracę w warunkach szkodliwych w oparciu o przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy regulujące uprawnienia do tego dodatku.

10)Odprawę pieniężną w związku z rozwiązaniem stosunku pracy – na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników ( Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn zm.).

11)Świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, obejmujące: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy – na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 267 z późn zm.).

12)Ekwiwalent za urlop zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

 

XII. WYPŁATA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

§ 13

1.Wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkowymi składnikami wypłacane jest z dołu nie później niż 28dniakażdego miesiąca poprzez dyspozycję bankową lub na konto bankowe wskazane przez Pracownika.

2.Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub wypłata zasiłków dokonywane jest do dnia 26 następnego miesiąca.

3.Inne świadczenia wypłacane są w ciągu miesiąca od ich przyznania.

4.Wynagrodzenia i inne należności przelewane są bezpośrednio na konto wskazane przez pracownika.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

Wszystkie zmiany Regulaminu wymagają formy właściwej do jego wprowadzenia.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu pracy, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj.Dz.U.2012.406), ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. 2000, Nr 26, poz. 306), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz.U. 2012, poz. 842), oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. 2000, poz.1105).

§ 16

Zarządzenie wchodzi w życie 14 dni od daty wprowadzenia

 

Regulamin korzystania z Wypożyczalni w Bibliotece Publicznej BCK Gminy Wejherowo - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2019 z dn. 27.08.2019 - Regulamin krzystania z wypożyczalni 2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/201

Dyrektora BCK z dnia 27.08.2019

Regulamin korzystania z Wypożyczalni w Bibliotece Publicznej

BCK Gminy Wejherowo

Rozdział I
Prawo do korzystania z Biblioteki

§1

 1. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny i regulowane jest przez Ustawę
  o bibliotekach oraz niniejszy regulamin.
 2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

                                                                       §2

 1. Z materiałów bibliotecznych mogą korzystać osoby, które:
 2.  

b. osoby niepełnoletnie mogą korzystać z materiałów i usług bibliotecznych po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedniej części formularza zapisu.

 1.  
 1. Zapis do Biblioteki odbywa się poprzez:
  1. zapoznanie się z Regulaminem Biblioteki,
  2. wypełnienie formularza rejestracyjnego stanowiący załącznik nr 1 i jego własnoręczne podpisanie. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu Biblioteki oraz na przetwarzanie danych osobowych do wewnętrznych celów statystycznych i dla dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych za niezwrócone materiały biblioteczne,
  3. okazanie dowodu osobistego, lub w wypadku osób niepełnoletnich legitymacji szkolnej,
  4. uiszczenia opłaty  w wysokości 1 zł za wydanie karty bibliotecznej – Karta do kultury.
   W przypadku wydania duplikatu Karty do kultury, w wyniku zagubienia lub zniszczenia, opłata ponowna wynosi 5 zł.
 2. Z chwilą podpisania karty zapisu wypożyczający przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za stan techniczny i terminowy zwrot wypożyczonych materiałów. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekarza o zmianie swoich danych osobowych oraz teleadresowych.
 4. Czytelnik jest zobowiązany do podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr pesel, oraz nr tel. lub adresu e-mail, który niezbędny jest do wysyłania przypomnień odnośnie zwrotu książek. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości użytkowania księgozbioru biblioteki.

Rozdział II

Udostępnianie zbiorów

 1.  
 1. W celu wypożyczenia zbiorów Czytelnik zobowiązany jest przedstawić swoją kartę biblioteczną lub, w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający jego tożsamość.
 2. Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia zbiorów osobie nie posiadającej karty bibliotecznej ani innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

§5

 1. W jednej placówce na jedno konto można wypożyczyć do:
  1. 5 książek (dla osób powyżej 55 roku życia, limit ten można zwiększyć do 7),
  2. 2 komiksy,
  3. 2 czasopisma,
  4. 2 audiobooki/filmy DVD.
 2. Łączna ilość wypożyczanych zbiorów we wszystkich filiach nie może przekraczać 10 pozycji.
 3. Poszczególne typy zbiorów wypożyczane są na okres:
  1. 35 dni - książki i wydawnictwa komiksowe
  2. 35 dni - audiobooki
  3. 14 dni - czasopisma i filmy DVD.
 4. Na prośbę Czytelnika pracownik Biblioteki może dokonać rezerwacji na aktualnie wypożyczone pozycje.
 5. Czytelnik może samodzielnie Internetowo zamówić dla siebie pozycję, korzystając ze swojego konta czytelniczego w systemie PATRON.
 6. Odebranie zarezerwowanego zbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dób od momentu powiadomienia Czytelnika o możliwości odbioru. W uzasadnionych przypadkach Bibliotekarz może przedłużyć termin odbioru zarezerwowanego zbioru.

 

 1.  
 1. Użytkownik może przedłużyć czas wypożyczenia, o ile na wypożyczoną przez niego pozycję nie powstała już rezerwacja, lub nie cieszy się ona dużym zainteresowaniem. 
 2. Bibliotekarz może odmówić dalszej prolongaty w momencie, jeśli na daną pozycję istnieje duże zainteresowanie wśród czytelników, lub została ona zarezerwowana.
 3. Bibliotekarz może skrócić okres wypożyczenia materiałów na które istnieje duże zapotrzebowanie do 14 dni.
 4. Książki można prolongować:
  1. przez konto Czytelnika w systemie Patron na 35 dni – jeden raz,
  2. bezpośrednio w filii Biblioteki w której nastąpiło wypożyczenie,
  3. poprzez e-mail:
 • wyp.gos@bckgw.pl (dla Siedziby Głównej w Gościcinie),
 • wyp.bol@bckgw.pl (dla filii nr 1 w Bolszewie),
 • filia.ndw@bckgw.pl ( dla filii nr 2 w Nowym Dworze Wejherowskim)
 • filia3@bckgw.pl (dla filii nr 3 w Bieszkowicach).
  1. Nie ma możliwości przedłużania terminu zwrotu książek telefonicznie.
 1. Okres przedłużeń dla następujących zbiorów wynosi:
  1. książki i wydawnictwa komiksowe - do 35 dni,
  2. CD, DVD będące dodatkiem do książki - do 35 dni,
  3. czasopisma i filmy DVD – do 14 dni,
  4. audiobooki - do 35 dni.§7
 2. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych. Wszelkie zauważone uszkodzenia i defekty wypożyczanych pozycji należy niezwłocznie zgłosić Bibliotekarzowi.
 3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik.
 4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się Kartą do Kultury przez osoby nieuprawnione - do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.


Rozdział III

Zwrot wypożyczonych pozycji

§8

 1. Zbiory należy zwrócić do placówki, z której zostały wypożyczone.
 2. Za nieterminowy zwrot książek Biblioteka pobiera opłatę w wysokości:
  1. książki, wydawnictwa komiksowe lub czasopisma – 0,10 groszy za każdy dzień zwłoki,
  2. dokumenty multimedialne (audiobooki, filmy DVD)  - 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
 3. Biblioteka wysyła monity listem zwykłym. Wezwanie dotyczące Czytelników nieletnich adresowane jest do rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Za wysłanie upomnienia Biblioteka nalicza opłatę w wysokości kosztów pocztowych.
 5. Przy naliczaniu kary nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna.
 6. Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów poza wyznaczone terminy powoduje blokadę konta Czytelnika, co skutkuje brakiem możliwości wypożyczenia kolejnej pozycji oraz brakiem możliwości dostępu do Internetu we wszystkich placówkach Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.
 7. Jeżeli Czytelnik, pomimo wysyłanych upomnień, odmawia zwrotu przetrzymanych pozycji lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka ma prawo dochodzić swoich praw na drodze sądowej. 

Rozdział IV

Zgubienie lub zniszczenie wypożyczonych zbiorów

§9

 1. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne, zobowiązany jest odkupić Bibliotece te same pozycje lub w porozumieniu z pracownikiem Biblioteki,  inne materiały o co najmniej identycznej wartości.
 2. Wysokość opłaty poniesionej przez czytelnika w wyniku zniszczenia/zagubienia książki wynosi równowartość tej książki wg księgi inwentarzowej.
 3. W przypadku uiszczenia opłaty z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki, Czytelnik otrzymuje pokwitowanie jako potwierdzenie otrzymania zapłaty przez Bibliotekarza.
 4. W przypadku nieuiszczenia opłaty za zniszczoną/zagubioną pozycję i braku przez Czytelnika chęci do jej odkupienia Biblioteka ma prawo zablokować konto Czytelnika. Skutkuje to brakiem możliwości wypożyczenia kolejnej pozycji oraz brakiem możliwości korzystania z dostępu do Internetu we wszystkich filiach Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

Rozdział V

Konta czytelnika

 1. Kasowanie konta Czytelnika następuje po 5 latach licząc od momentu ostatniego wypożyczenia.
 2. W celu zlikwidowania konta na wniosek Czytelnika, zobowiązany jest on przedstawić prośbę na piśmie. Po akceptacji Dyrektora BCK konto zostanie usunięte.

Rozdział VI

Nierespektowanie regulaminu – konsekwencje

 1.  
 1. W Bibliotece obowiązuje zasada zachowania ciszy i porządku. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi oraz nakazać opuszczenie Biblioteki użytkownikowi, który jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowuje się głośno
  i agresywnie, zagraża bezpieczeństwu i porządkowi oraz powoduje dyskomfort dla innych Użytkowników spowodowany brakiem zachowania elementarnej higieny osobistej.
 2. Czytelnicy mogą być pozbawieni prawa do korzystania z Biblioteki jeżeli:
  1. nie przestrzegają zasad wyrażonych w niniejszym regulaminach Biblioteki,
  2. nie respektują norm i zasad zachowania obowiązujących w miejscach publicznych
   w sposób uwłaczający godności osobistej pracowników i użytkowników Biblioteki,
  3. swoim zachowaniem stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych użytkowników oraz pracowników Biblioteki.
 3. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z usług Biblioteki.
 4. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury w Gościcinie.

Rozdział VII

Ochrona Danych Osobowych

§12

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 
4 maja 2016 r.), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo (dalej BCK) z siedzibą główną w Gościcinie przy ul. Drzewiarza 2, reprezentowanym przez Dyrektora BCK.

2. Adres mailowy do kontaktów w sprawach związanych z danymi osobowymi: iod@bckgw.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu

 • rejestracji czytelnika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienie księgozbioru drogą elektroniczną itp.);
 • udostępniania materiałów bibliotecznych;
 • promocji czytelnictwa i biblioteki;
 • windykacji
 • statystyki
 1. Dane osobowe są zbierane, przekazywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi 
  w obowiązujących przepisach prawa:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach,
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat w celu udokumentowania działalności BCK, zgodnie z „Jednolitym, rzeczowym wykazem akt BCK”.

6. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa (ustawa o bibliotekach, dane statystyczne bibliotek). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości użytkowania księgozbioru biblioteki.

8.Przy zapisie do biblioteki dzieci i młodzieży do lat 18, do zbierania i przetwarzania danych wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
9. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Rozdział VIII

Działalność promocyjna i edukacyjna

§13

1. Biblioteka oprócz udostępniania zbiorów wykonuje zadania mających na celu działalność informacyjną oraz promocyjną, a także udostępnianie stanowisk komputerowych dla czytelników z dostępem do internetu.

2. Biblioteka prowadzi działalność w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej poprzez organizowanie bezpłatnych spotkań i zajęć z pisarzami i ludźmi kultury, lekcje biblioteczne a także akcje czytelnicze dla dzieci.

3.  Biblioteka wykonuje wiele zadań m.in. warsztaty artystyczne, mających na celu udział różnych grup społecznych i wiekowych w podnoszeniu kulturalnego i edukacyjnego poziomu społeczeństwa.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§14

 1. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Uwagi, życzenia oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnicy mogą zgłaszać Dyrektorowi Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo lub osobie upoważnionej przez Dyrektora
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji bibliotekarza do Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo bądź do osoby upoważnionej przez Dyrektora.
 4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2019 r.

 

Regulamin korzystania z Internetu w Bibliotece Publicznej BCK Gminy Wejherowo - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2019 z dn. 27.08.2019  - Regulamin korzystania z internetu 2019

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2019

Dyrektora BCK z dnia 27.08.2019

Regulamin korzystania z Internetu

w Bibliotece Publicznej BCK Gminy Wejherowo

I.         Zasady ogólne

1.  Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych oraz do poszukiwań bibliograficznych.

2.  Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

3.  Osoby korzystające z Internetu zobowiązane są do przedstawienia Bibliotekarzowi „Karty do kultury” w celu dokonania wpisu do ewidencji zwierającej następujące dane: nr Karty do Kultury, nr stanowiska, godzina rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Internetu.

II.     Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu

1.   Jedna osoba może korzystać z dostępu do Internetu przez 1 godzinę. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu.

2.   Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.

3.   Niedozwolone są wszelkie działania powodujące uszkodzenie komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.

4.   Ściągnięte z Internetu pliki lub programy można zapisywać na płytach CD, DVD lub pamięci pendrive za zgodą dyżurującego bibliotekarza.

5.   Zabrania się:

 • zapisywania plików i instalowania programów na dysku C,
 • otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc
  i rasizm,
 • korzystania z serwerów CHAT, IRC i innych komunikatorów internetowych,
 • używania bramek sms,
 • wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie, w tym strony warezowe.

III.  Zasady bezpieczeństwa

1.   Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

2.   Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszym regulaminem.

3.   Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony, są rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikację osób dokonujących takich prób.

4.   Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.

5.  Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na żądanie rodziców lub opiekunów.

6.  Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być pozbawione prawa dostępu do Internetu lub do korzystania z usług Biblioteki na okres do 12 miesięcy

IV. Ochrona Danych Osobowych

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 
4 maja 2016 r.), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo (dalej BCK) z siedzibą główną w Gościcinie przy ul. Drzewiarza 2, reprezentowanym przez Dyrektora BCK.

2. Adres mailowy do kontaktów w sprawach związanych z danymi osobowymi: iod@bckgw.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu

 • rejestracji czytelnika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienie księgozbioru drogą elektroniczną itp.);
 • udostępniania materiałów bibliotecznych;
 • promocji czytelnictwa i biblioteki;
 • windykacji
 • statystyki

4.Dane osobowe są zbierane, przekazywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi 
w obowiązujących przepisach prawa:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach,
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat w celu udokumentowania działalności BCK, zgodnie z „Jednolitym, rzeczowym wykazem akt BCK”.

6.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa (ustawa o bibliotekach, dane statystyczne bibliotek). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości użytkowania księgozbioru biblioteki.

8.Przy zapisie do biblioteki dzieci i młodzieży do lat 18, do zbierania i przetwarzania danych wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
9. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2019 r.

 

 

Regulamin korzystania użytkowania " Karty do Kultury" w Bibliotece Publicznej BCK Gminy Wejherowo - załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 29/2019 z dn. 27.08.2019 - Regulamin użytkowania " Karty do Kultury" 2019 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2019

Dyrektora BCK z dnia 27.08.2019

Regulamin użytkowania „Karty do kultury”

w Bibliotece Publicznej BCK Gminy Wejherowo

 

1.      Czytelnik może nabyć w bibliotece „Kartę do Kultury”, za symboliczną złotówkę.

2.      „Karta do kultury” wydawana jest po okazaniu dowodu osobistego lub, w przypadku osób niepełnoletnich, legitymacji szkolnej.

3.      Na karcie znajduje się: numer karty, kod kreskowy i dopisane ręcznie imię i nazwisko.

4.      Osoby odbierające „Kartę do kultury”, kwitują jej odbiór w zeszycie wydawania kart.

        a) W imieniu osób chorych i niepełnosprawnych „Kartę do kultury” mogą odbierać inne osoby, po przedstawieniu upoważnienia i dowodu osobistego osoby, dla której karta jest wydawana.

5.     Czytelnik jest zobowiązany do okazania „Karty do kultury” z chwilą dokonywania wypożyczenia lub w celu skorzystania z dostępu do Internetu.

6.    Osoba, która utraciła „Kartę do kultury”, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie placówkę, która kartę wydała, osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby trzecie.

7.     Od momentu powiadomienia o utracie „Karty do kultury” odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby niepowołane przejmuje Biblioteka.

8.      Za wydanie duplikatu utraconej lub zniszczonej „Karty do kultury” pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.

 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1.09.2019 r.

 

Regulamin korzystania z usług kserograficznych w Bibliotece Publicznej BCK Gminy Wejherowo - załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 29/2019 z dn. 27.08.2019 - Regulamin korzystania z usług kserograficznych 2019

Regulamin korzystania z usług kserograficznych

w Bibliotece Publicznej BCK Gminy Wejherowo

 1. W Bibliotece istnieje możliwość skserowania i wydrukowania własnych materiałów według następującego cennika:
 2. Ksero:
  • Strona A4 - jednostronnie 0,30 gr.
  • Strona A4 - dwustronnie 0,60 gr.
  • Strona A3 - jednostronnie 0,55 gr.
  • Strona A3 - dwustronnie 1,10 gr.
 3. Wydruk:
  • Strona A4 - 0, 30 gr.
  • Strona A3 - 0, 50 gr.
 4. Wydruk i ksero w kolorze:
  • Strona A4 - 2 zł.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1.09.2019 r.

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 705
Utworzono dnia: 21.05.2019

Historia publikacji

 • 13.02.2023 14:02, Joanna Kierska
  Edycja strony: Regulaminy
 • 03.10.2022 14:20, Joanna Kierska
  Edycja strony: Regulaminy
 • 22.09.2022 11:47, Joanna Kierska
  Edycja strony: Regulaminy

Oferty pracy

test