Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

BIBLIOTEKA I CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO

siedziba główna: ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino

 

Zarządzenia

Zarządzenie nr 06/2023 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 20.01.2023 r. w sprawie zmiany cennika wynajmu pomieszczeń w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie 06/2023

ZARZĄDZENIE NR  6/2023

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 20.01.2023

w sprawie zmiany cennika wynajmu pomieszczeń w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Zmienia się w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Regulamin wynajmu pomieszczeń Biblioteki i Centrum Kultury, wprowadzony zarządzeniem nr 44/2017., zmienionego Zarządzeniem nr 11/2020, którego treść stanowi załącznik nr 1

§ 2

Wysokość opłat za wynajem pomieszczeń określa załącznik Nr 1 do Regulaminu wynajmu pomieszczeń.

§ 3

Zgodę na odstępstwo od zasad wynajmu pomieszczeń wyraża Dyrektor BCK na podstawie wniosku, składanego przez wynajmującego lub pracownika BCK.

§ 4

Odpowiedzialność za koordynowanie wynajmu pomieszczeń powierza się :

- Gościcino – pracownik merytoryczny

- Bolszewo – kierownik biblioteki

Bieszkowice – pracownik merytoryczny

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 6/2023 r.

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 20.01.2023 roku

 

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ 

Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

§ 1

 1. Regulamin określa zasady wynajmu pomieszczeń w Bibliotece i Centrum Kultury
  Gminy Wejherowo.
 2. Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo jest samorządową instytucją kultury i posiada osobowość prawną.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Wynajmujący – Biblioteka i Centrum Kultury zwany dalej BCK .
 2. Najemca – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje rezerwacji i wynajmu pomieszczenia oraz  ponosi odpowiedzialność  za przedmiot wynajmu /organizację wydarzenia.
 3. Uczestnik – osoba biorąca udział w wydarzeniu.
 4. Wydarzenie – spotkanie, szkolenie, konferencja, prezentacja lub inna impreza organizowana przez Najemcę.
 5. Umowa najmu – oznacza umowę cywilno-prawną zawartą pomiędzy BCK i Najemcą, której przedmiotem jest najem powierzchni na potrzeby zorganizowania Wydarzenia.

§ 3

1.Wykaz wynajmowanych pomieszczeń :

Sala konferencyjna - wyposażenie:, krzesła, stoły, nagłośnienie, ekran przenośny, projektor, tablica Flipchart, dostęp do internetu. wielkość sali uzależniona od lokalizacji :

- Gościcino – kinowo 70 osób, przy stołach 35 osób

- Bolszewo - kinowo 170 osób, przy stołach 100 osób

- Bieszkowice - kinowo 70-100 osób, przy stołach 45 – 60 osób

Zaplecze kuchenne  -  chłodziarka, kuchenka mikrofalowa, zmywarka

Sala Warsztatowa - wyposażenie : krzesła, stoły.

Scena Letnia + obszar wokół Dworku Drzewiarza lub Filii nr 3 w Bieszkowicach

§ 4

Pierwszeństwo wynajmu pomieszczeń, przysługuje następującym podmiotom, które również są zwolnione z opłat za wynajem:

- Urzędowi  Gminy Wejherowo i  gminnym jednostkom organizacyjnym,

- organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, grupom nieformalnym, których siedziba znajduje się na terenie gminy Wejherowo,

- osobom fizycznym i prawnym prowadzącym zajęcia lub warsztaty w BCK, poprzez które realizowane są cele statutowe w BCK. 

§ 5

Stawki odpłatności za wynajem pomieszczeń zawarte są w cenniku, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6

 1. Należność za wynajem należy  dokonać gotówką w kasie BCK w dniu poprzedzającym wynajem lub przelewem  na konto Kaszubski Bank Spółdzielczy numer rachunku 

53 8350 0004 0000 2167 2000 0020.

 1. W przypadku organizowania imprezy okolicznościowej  typu :  zabawa, przyjęcia, urodziny, komunie, tytułem zabezpieczenia ewentualnych zniszczeń w wynajmowanych pomieszczeniach  Najemca wpłaca ustaloną kaucję w kwocie od 500,00 zł   do  1.000,00 zł w kasie BCK. Wysokość kaucji uzależniona jest od typu imprezy. W przypadku nie wystąpienia zniszczeń w wynajmowanych pomieszczeniach - kaucja zostanie zwrócona Najemcy w terminie do 3 dni od daty zakończenia okresu wynajmu lub przy zdawaniu kluczy

§ 7

 1. Wstępnej rezerwacji pomieszczenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub
  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Najemca dokonuje potwierdzenia rezerwacji
  w siedzibie Wynajmującego, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bckgw@.pl .
 2.  Wypisanie Formularza wynajmu lub podpisanie umowy  jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Wynajmu Pomieszczeń.

§ 8

 1. Najemca otrzymuje dostęp do pomieszczenia w ustalonych godzinach.
 2. W przypadku przedłużenia wynajmu pomieszczenia, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę Wynajmujący obciąży  Najemcę dodatkowymi kosztami zgodnie z cennikiem.
 3. Wynajmujący rezerwuje sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenia wynajmu w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie.

§ 9

Najemca korzystający z wynajmowanych pomieszczeń na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania zawartej umowy i niniejszego Regulaminu,
 2. utrzymania czystości i porządku w trakcie trwania wydarzenia,
 3. przestrzegania  przepisów bhp i p.poż.  obowiązujących w budynku,
 4. odpowiedzialności za osoby uczestniczące w wydarzeniu,
 5. dbałość o powierzone mienie BCK,
 6. pozostawienia sali po wydarzeniu w takim stanie, w jakim została przekazana.

§ 10

 1. Najemca opuszczając salę po zakończeniu wydarzenia  zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem osobie odpowiedzialnej za wynajem.
 2. Najemca wspólnie z osobą odpowiedzialną za salę zobowiązani są sprawdzić jej stan.
 3. Za wszelkie zniszczenia i szkody, w tym za uszkodzony sprzęt lub urządzenia - w okresie trwania umowy - odpowiada Najemca. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych w okresie wynajmu sali.

§ 11

1. W przypadku okoliczności  niezależnych od Wynajmującego, BCK zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia trwającego wynajmu sali.

2. Sprawy sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga dyrektor BCK.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Wynajmu Pomieszczeń

do zarządzenia Nr 6/2023 r.

Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

 

CENNIK      WYNAJMU      POMIESZCZEŃ

 

Nazwa sali

cel wynajmu

opłata

uwagi

SALA WIDOWISKOWA

 

 

spotkania, kursy, szkolenia, konferencje, pokazy, prezentacje, organizowane przez osoby fizyczne i prawne

100,00 zł brutto

za 1 godzinę

(do 3 h wynajmu)

 

60,00 zł brutto

za 1 godzinę

( powyżej 3 h wynajmu)

jeżeli wynajem odbywać się będzie w dni wolne od pracy (niedziele, święta) do kwoty wynajmu dolicza się 50%  stawki

 

imprezy okolicznościowe (przyjęcia, chrzciny, komunie itp.)

opłata za wynajem łącznie z zapleczem kuchennym

cały dzień. - 800,00 zł brutto,

1,5 dnia. - 1 000,00 zł brutto,

 

SALA WARSZTATOWA

Spotkania, warsztaty, imprezy kameralne, itp.

Dni robocze - 60,00 brutto za 1 godzinę

weekend - 120,00 brutto za 1 godzinę

jeżeli wynajem odbywać się będzie w dni wolne od pracy (niedziele, święta) do kwoty wynajmu dolicza się 50%  stawki

SCENA LETNIA Z ZAPLECZEM

 

 

opłata za wynajem

do 3 godz. - 300,00 zł brutto,

do 8 godz. - 800,00 zł. brutto

 

 

 

Zarządzenie nr 05/2023 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 09.01.2023 r. w sprawie zmiany instrukcji kasowej w Bibliotece i Centrum Kultury - Zarządzenie 05/2023

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2023

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

9.01.2023 r

w sprawie zmiany instrukcji kasowej w Bibliotece i Centrum Kultury

Na podstawie art. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) i zgodnie z art. 68 i 69 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. Nr 166, poz. 1128 z późn.zm.), komunikatem nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84) oraz w związku z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, oraz Zarządzenia nr 7/2017 z dnia 04.01.2017, Zarządzenia 23/2022 z 21.092022

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Gościcinie, Instrukcję kasową po zmianach w związku z wprowadzeniem kas fiskalnych i terminali płatniczych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przestrzeganie i ścisłe stosowanie instrukcji w sprawie gospodarki kasowej, o której mowa w § 1, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej oraz własną ochronę majątku jednostki.

§ 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych, do zapoznania się z instrukcją w sprawie gospodarki kasowej, o której mowa w § 1, oraz przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9.01.2023 r.

 

Zarządzenie nr 04/2023 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 09.01.2023 r. W sprawie zmiany instrukcji kancelaryjnej dotyczącej obiegu i kontroli dokumentów Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. - Zarządzenie 04/2023

ZARZĄDZENIE NR 4/2023

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

9.01.2023 r

W sprawie zmiany instrukcji kancelaryjnej dotyczącej obiegu i kontroli dokumentów Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

Na podstawie ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.),  ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz Zarządzenia 10/2017 z dnia 10.01.2017

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 1-01-2023 r. wprowadzam zmianę instrukcji obiegu i kontroli dokumentów Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo,  stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem kas fiskalnych :

- w Siedzibie Głównej w Gościcinie

- w Filii nr 1 w Bolszewie

- w Filii nr 3 w Bieszkowicach

oraz  terminala płatniczego:

- w Siedzibie Głównej w Gościcinie

- w Filii nr 1 w Bolszewie

§ 2

Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, bez względu na zajmowane stanowisko.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.01.2023

 

Zarządzenie nr 03/2023 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 09.01.2023 r. w sprawie wypłaty świadczenia urlopowego w roku 2023 i nie tworzenia ZFŚS - Zarządzenie 03/2023 

ZARZĄDZENIE NR  3/2023

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

09.01.2023 r

w sprawie wypłaty świadczenia urlopowego w roku 2023 i nie tworzenia ZFŚS

Na podstawie art. 3 ust. 3a ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

zarządzam co następuje:

§ 1

W Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w roku 2023 nie zostanie utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w zamian zostanie pracownikom wypłacone świadczenie urlopowe :

- na pełny etat – 1 662,97 zł,

- na 3/4 etatu  – 1 247,23 zł,

- na 1/2 etatu  –    831,49 zł,

- na 1/4 etatu  –    415,74 zł.

§ 2

Świadczenie urlopowe przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłacane będzie nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu przez pracownika.

§ 3

Świadczenie urlopowe wypłacane jest niezależnie od jego stażu pracy, sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej.

§ 4

Zobowiązuję pracowników do składania wniosku o przyznanie świadczenia urlopowego, który będzie podstawą do wypłaty a wzór którego stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 02/2023 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 09.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu imprez kulturalnych na 2023 rok. - Zarządzenie 02/2023

ZARZĄDZENIE NR  2/2023

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 9.01.2022 r

w sprawie zatwierdzenia planu imprez kulturalnych na 2023 rok.

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdza się ogólny roczny plan działalności Instytucji Kultury BCK na 2023 r. pod kątem imprez kulturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Dyrektor może w ciągu roku wprowadzać zmiany w planie imprez kulturalnych polegające na:

- Zwiększeniu lub zmniejszeniu zadań kulturalnych w zależności od potrzeb, oraz przeniesieniu kosztów pomiędzy poszczególnymi zadaniami,, o ile nie spowoduje to zmiany wysokości dotacji podmiotowej Organizatora.

§5

Zmiany w planie działalności zachodzące w ciągu roku dokonywane są zarządzeniem Dyrektora

§6

Zobowiązuję się pracowników merytorycznych do przestrzegania postanowień przyjętych w planie  działalności  w zakresie imprez kulturalnych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2023 r.

 

 

Zarządzenie nr 01/2023 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 09.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i planu wydatków na działalność kulturalną na 2023 rok. - Zarządzenie 01/2023

ZARZĄDZENIE NR  1/2023

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 9.01.2022 r

 

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i planu wydatków na działalność

kulturalną na 2023 rok.

 

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdza się plan finansowy na rok 2023 w zakresie dochodów i wydatków, zawierający koszty dostosowane do wysokości dotacji podmiotowej Organizatora oraz przychodów z prowadzonej działalności, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zatwierdza się plan wydatków na działania kulturalne na rok 2023, z podziałem na dotację podmiotową i przychody własne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Dyrektor może w ciągu roku wprowadzać zmiany w planie finansowym polegające na:

 1. Przeniesieniu środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami przychodów własnych oraz poszczególnymi pozycjami kosztów o ile nie spowoduje to zmiany wysokości dotacji podmiotowej Organizatora.
 2. Zwiększenie lub zmniejszenie zadań kulturalnych w zależności od potrzeb, oraz przeniesieniu kosztów pomiędzy poszczególnymi zadaniami,, o ile nie spowoduje to zmiany wysokości dotacji podmiotowej Organizatora.

§4

Zmiany w planie finansowym zachodzące w ciągu roku dokonywane są zarządzeniem Dyrektora

§5

Zobowiązuję głównego księgowego do przestrzegania postanowień przyjętych w planie finansowym działalności.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

 

Zarządzenie nr 31/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 30.12.2022 r.  w sprawie dokonania korekty kosztów i wpisania na stany magazynowe wartości wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji rocznej za 2022 rok. - Zarządzenie 31/2022

                                                 ZARZĄDZENIE NR 31/2022

                                                       z dnia 30.12.2022 r

                                    Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

w sprawie dokonania korekty kosztów i wpisania na stany magazynowe wartości wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji rocznej za 2022 rok.

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§1

W wyniku przeprowadzonej  inwentaryzacji rocznej na podstawie zarządzenia nr 27/2022 z dnia 17.10.2022 roku Dyrektora BCK, zaplanowanej do przeprowadzenia w terminie od 07.12.2022 r. do11.01.2023 r.,  zarządzam dokonać korektę kosztów na dzień 31.12.2022 roku oraz wpisać  na stany magazynowe wartości wynikające z wyceny  arkuszy spisu z natury.

 

         § 2

Na początek następnego okresu sprawozdawczego dokonać odpowiedniej korekty kosztów i wartości paliwa oraz pozostałych materiałów znajdujący się w magazynach BCK dokonując ponownego zarachowania w koszty wartości paliw i materiałów  zapisem odwrotnym.

   § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównej Księgowej

   §  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2022 r.

 

Zarządzenie nr 30/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 15.12.2022 r. w sprawie zamknięcia Biblioteki i Centrum Kultury w Gościcinie, w Bolszewie i Bieszkowicach w dniu 23.12.2022 - Zarządzenie 30/2022 

ZARZĄDZENIE NR  30/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 15.12.2022 r.

w sprawie:

w sprawie zamknięcia  Biblioteki i Centrum Kultury

w Gościcinie , w Bolszewie i Bieszkowicach  w dniu 23.12.2022 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z pracą w soboty 3 i 10 grudnia 2022 r. podczas Mikołajek dla dzieci. Biblioteka i Centrum Kultury (wszystkie oddziały) będą nieczynne dla czytelników i mieszkańców 23 grudnia 2022 roku – piątek.

§ 2

Zobowiązuje się pracowników ww. oddziałów do informowania na bieżąco czytelników i mieszkańców oraz do umieszczenia informacji pisemnej w widocznym miejscu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 29/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 01.12.2022 r. w sprawie

wprowadzenia zasad ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących i wystawiania paragonu fiskalnego w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo -  Zarządzenie 29/2022

ZARZĄDZENIE NR 29/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 1.12.2022 r.

w sprawie:

wprowadzenia zasad ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących i wystawiania paragonu fiskalnego w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących

( Dz.U. 2019.816)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do powszechnego stosowania zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu terminala płatniczego i kasy rejestrującej oraz wystawiania paragonu fiskalnego w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z zarządzeniem dotyczącym sprzedaży na kasie fiskalnej.

§ 3

Pracownik odpowiedzialny za rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej ma obowiązek podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami ewidencji sprzedaży, które treść stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 28/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego - Zarządzenie 28/2022

ZARZĄDZENIE NR  28/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 30.11.2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. 207) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Dyrektora BCK 1/2022 z dn.03.01.2022r

Zarządza się:

§ 1

Z dniem 1 grudnia 2022 roku w Bibliotece i Centrum Kultury, dokonuje się zmiany planu finansowego wprowadzonego Zarządzeniem nr 1/2022 z dnia 03.01.2022, zmienionego Zarządzeniem nr 17/2022 z dnia 8.06.2022, w zakresie otrzymanej Dotacji Podmiotowej od Organizatora oraz zwiększenia Plan przychodów z prowadzonej działalności wg Załącznika nr 1 do Zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się głównej księgowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.12.2022 r

 

Zarządzenie nr 27/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 17.11.2022r w sprawie: PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI ROCZNEJ - Zarządzenie 27/2022

ZARZĄDZENIE NR 27/2022

z dnia 17.11.2022r

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

w Gościcinie

w sprawie:

PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI ROCZNEJ

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz działając zgodnie z zarządzeniem nr 65/2017 Dyrektora Biblioteki i Centrum  Kultury z 16.10.2017 r. dotyczącą Instrukcji Inwentaryzacyjnej

zarządzam co następuje:

przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Bibliotece i Centrum Kultury według stanu na dzień bilansowy 31.12.2022r w terminie od 07.12.2022r do 11.01.2023r.

§ 1

1. Zarządzam przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji:

- wszystkich niezużytych materiałów,

- paliwa w baku służbowego samochodu Doblo, Opel Vivaro oraz gazu propan butan w pojemniku  zewnętrznym BCK(dot. Bieszkowice)

- kasy, depozytów, czeków, druków ścisłego zarachowania,

- wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

3. Metody inwentaryzacji:

- w drodze spisu z natury,

- w drodze potwierdzenia sald,

- w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych:

§ 2

1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych wyznaczam zespół spisowy, w następującym składzie:

-   Joanna Kierska – przewodniczący zespołu spisowego

-   Janusz  Żywicki - członek

-   Mariusz Księżopolski - członek

-   Dorota   Wicka      - członek

2. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwie oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

3. Wpis składników majątku do arkuszy winien być dokonany w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za stan majątku i w sposób umożliwiający jej sprawdzenie prawidłowości spisu.

4. W przypadku gdy członek zespołu spisowego jest jednocześnie osobą odpowiedzialną materialnie za przedmiot spisowy, zobowiązany jest wyłączyć się ze spisu, a spisu z natury dokonają dwaj pozostali członkowie zespołu spisowego.

5. Zespół spisowy zobowiązany jest do  sporządzenia protokołu inwentaryzacji kasy , stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia, druków ścisłego zarachowania oraz wypełnienia pobranych arkuszy spisowych.

§ 2

1. Zobowiązuję przewodniczącego zespołu spisowego do pobrania arkuszy spisowych.

2. Arkusze spisowe będą wydane przez głównego księgowego.

§ 3

1. Zobowiązuję osoby powołane do zespołu spisowego do udziału w szkoleniu przed inwentaryzacyjnym, protokół ze szkolenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Zobowiązuję głównego księgowego do przeprowadzenia szkolenia przed inwentaryzacyjnego.

§ 4

1. Harmonogram inwentaryzacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Osoby powołane do zespołu spisowego są odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zobowiązuję głównego księgowego do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji oraz uzgodnienia sald oraz wyceny, ustalenia i zaewidencjonowania różnic inwentaryzacyjnych po ich rozliczeniu przez zespół spisowy.

4. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący zespołu spisowego złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z ich przebiegu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  16 listopada 2022 roku.

 

Zarządzenie nr 26/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 21.09.2022 r w sprawie ustalenia planu imprez na IV kwartał 2022 roku - Zarządzenie 26/2022

ZARZĄDZENIE NR 26/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 21.09.2022 r

w sprawie ustalenia planu imprez na IV kwartał 2022 roku

    Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Zarządzenia 2/2022 z 4.01.2022 oraz Statutu BCK,

zarządzam, co następuje:

§1

 1. Dokonuje się zmian i uzupełnień w planie imprez kulturalnych Biblioteki i Centrum Kultury zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Zmiany dotyczą  IV kwartału 2022 r.
 3. Imprezy będą realizowane w pełnym lub częściowym zakresie, w zależności od możliwości finansowych instytucji.

§2

Zobowiązuje się Pracowników do realizacji zaplanowanych wydarzeń a Kierownika  ds. Organizacji Imprez o nadzorowanie prac.

§3

Zobowiązuje się Specjalistę ds. Organizacji Imprez do pełnego wykorzystania wszelkich kanałów promocji tych wydarzeń.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załącznik Nr  1 do zarządzenia Dyrektora BCK  Nr 26/2022,  z dnia  21.09.2022 r.

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH BCK 2022  - IV kwartał 2022 wszystkie placówki

 

PAŹDZIERNIK

07.10.2022

8:30 / 15:00

Spotkania z Justyną Szumacher – „Świat Rekinów”

Szkoła NDW

Biblioteka Bolszewo

CK Gościccino

07.10.2022

piątek

18:00

Piątek z Teatrem dla dzieci „Doktor Dolittle”

Biblioteka Bolszewo

07.10.2022

piątek

18.00-21.00

Noc Bibliotek

Biblioteka Bolszewo

26.10.2022

środa

18:00

Spotkanie autorskie z Joanna Jax

Biblioteka

Bieszkowice

28-29.10.2022

 piątek/sobota

18.00/09:00

Noc Strachów   

CK Gościcino

(czynna biblioteka)

LISTOPAD

3.11.2022

 

Ogłoszenie konkursu na ozdoby choinkowe

-które ozdobią choinkę w ArtParku w Bolszewie

rozstrzygnięcie konkursu 10.12.2022 w Bolszewie – podczas Mikołajek gminnych

Gościcino Dworek Drzewiarza

11.11.2022

piątek

14.00

Dzień Niepodległości – przemarsz z kościoła w Gościcinie do Dworku Drzewiarza oraz koncert pieśni patriotycznej

Gościcino Dworek Drzewiarza

18.11.2022

piątek

19.00-23.00

Potańcówka w bibliotece

Biblioteka Bieszkowice

19.11.2022

sobota

16.00-17.00

Spotkanie z Teatrem dla dzieci „Smok wawelski”

Biblioteka Bieszkowice

(czynna biblioteka)

21.11.2022

 poniedziałek

17:00

Wystawa poplenerowa Kaszubskiego Stowarzyszenia Artystów

Biblioteka Bolszewo

23.11.2022

 środa

10.00-11.30

Warsztaty plastyczne dla przedszkoli z okazji Dnia Pluszowego Misia

Biblioteka Bolszewo

GRUDZIEŃ

03.12.2022

sobota

14.00-17.00

Mikołajki dla dzieci Bieszkowice - spektakl + warsztaty

Filia nr 3 Bieszkowice

(czynna biblioteka)

03.12.2022

sobota

9.30-13.00

Turniej szachowy – dla dzieci i dorosłych

Biblioteka Bolszewo

(czynna biblioteka)

07.12.2022

 środa

17.00

Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dzieci – wianki świąteczne

 Bieszkowice

9.12.2022

piątek

19.00

Spektakl „Wdowy” Teatr Feniks , reż. Marek Czoska

Biblioteka Bolszewo

13.12.2022

wtorek

18.30

Warsztaty Bożonarodzeniowe – tworzenie stroików świątecznych

Biblioteka Bolszewo

14.12.2022

 środa

17.00

Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dorosłych - wianki świąteczne

 Bieszkowice

10.12.2022

sobota

14:00-17:00

Mikołajki dla dzieci  i Wigilia gminna

+ ogłoszenie wyników konkursu na list do św. Mikołaja

Hala Bolszewo

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie planowanych wydarzeń.

 

Zarządzenie nr 25/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

Zarządzenie nr 24/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 21.09.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 - Zarządzenie 24/22

 

ZARZĄDZENIE NR  24/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 21.09.2022 r.

w sprawie aktualizacji karty wzorów pieczątek stosowanych

w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

Na podstawie § 3 pkt. 5 i 6 Statutu Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, Zarządzenia nr 9/2017 z dnia 9.01.2017 zarządza się, co następuje:

§ 1

Aktualizuje się kartę wzorów pieczątek w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo o wzór pieczątki imiennej z mocą obowiązującą od dnia 03.10.2022 r. – załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia 24/2022 Dyrektora BCK

w Gościcinie z dnia 21.09.2022 r.

Aktualizacja wykazu pieczęci imiennych stosowanych w BCK

Pieczątki komputerowe

Pieczątki  do odbijania

Podpisy osób

 

Bibliotekarz

Magdalena Stuba

 

 

 

Zarządzenie nr 23/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 21.09.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 - Zarządzenie 23/22

 

Zarządzenie nr 22/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 12.09.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 - Zarządzenie 22/22

ZARZĄDZENIE NR  22/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 12.09.2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. 207) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Dyrektora BCK 1/2022 z dn.03.01.2022r z późniejszymi zmianami

Zarządza się:

§ 1

Z dniem 12 września 2022 r. w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, dokonuje się zmiany planu finansowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia

§ 2

Zmiany dotacji podmiotowej na 2022 rok w zakresie:

 1. Zmniejszenia   środków :
 1. PPK 1,5 % Pracodawcy    -   o  9.000,00zł
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – o 30.000,00zł
 3. Pozostałe koszty – o 10.000,00zł
 4. Zwiększenia środków :
 5. Zużycie energii – o  9.000,00zł
 6. Usługi obce  -   o 20.000,00 zł
 7. Remonty – o 20.000,00 zł               

§ 3

Zmiany przychodów z prowadzonej działalności na 2022 rok w zakresie:

1. Zwiększenia środków w zakresie  przychodów z prowadzonej działalności :

 1. Przychody własne - o 40 000 zł
 2. Przychody z otrzymanych darowizn  - o 6.181,64zł

2. Zwiększenia środków w zakresiekosztów z prowadzonej działalności :

 1. Wynagrodzenia  w tym Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – o 14 000 zł
 2. Usługi obce – o 15 000 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się głównej księgowej.

 

Zarządzenie nr 21/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 12.09.2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępstwa dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury z siedzibą w Gościcinie - Zarządzenie 21/22

ZARZĄDZENIE NR  21/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

12.09.2022 r

w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępstwa dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury z siedzibą w Gościcinie

Działając na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 406), a także § 10 ustęp 4 Statutu nadanego Uchwałą Nr XXIV/284/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia z dn. 23 listopada 2016 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego BCK rozdz. II, ust. 6,  zarządzam co następuje:

§  1.

 1. Udzielam upoważnienia Pani Dorocie Wickiej – specjaliście ds. Organizacji Imprez zatrudnionej w Bibliotece i Centrum Kultury w Gościcinie, ul. Drzewiarza 2 – do zastępowania Dyrektora BCK w czasie jego nieobecności w pracy na czas 22.09.2022-6.10.2022
 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
 1. zatwierdzanie dowodów księgowych do wypłaty
 2. podpisywanie „z upoważnienia dyrektora” faktur, pism i innych dokumentów

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 września 2022 r. z mocą obowiązującą od 22.09.2022 r.

 

Zarządzenie nr 20/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 09.09.2022 w sprawie regulaminu i odpłatności za warsztaty i zajęcia artystyczne , prowadzone w ramach działalności  statutowej w Bibliotece i Centrum Kultury  Gminy Wejherowo. - Zarządzenie 20/22

ZARZĄDZENIE NR  20/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 9.09.2022 r.

w sprawie regulaminu i odpłatności za warsztaty i zajęcia artystyczne ,

prowadzone w ramach działalności  statutowej

w Bibliotece i Centrum Kultury  Gminy Wejherowo.

Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn.zm.); oraz art. 17 ust. 1 Statutu Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

Zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin korzystania z warsztatów i zajęć artystycznych organizowanych przez BCK jako załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Wprowadza się tabelę opłat dotyczącą warsztatów - zajęć artystycznych i zasady ich stosowania  jako załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór umowy na uczestnictwo warsztatach stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r.

 

 

Zarządzenie nr 19/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 09.08.2022 w sprawie zamknięcia siedziby głównej Biblioteki i Centrum Kultury w Gościcinie, ul. Drzewiarza 2 w dniach 26 i 29.08.2022 - Zarządzenie 19/2022

Zarządzenie nr 18/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 15.07.2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z rozliczeniem  projektu  “Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno- turystycznej w miejscowości Bieszkowice” w trakcie nieobecności Dyrektora BCK - Zarządzenie 18/2022

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 15.07.2022 r

w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych

z rozliczeniem  projektu  “Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno- turystycznej w miejscowości Bieszkowice” w trakcie nieobecności Dyrektora BCK

Działając na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 406), a także § 10 ustęp 4 Statutu nadanego Uchwałą Nr XXIV/284/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia z dn. 23 listopada 2016 r. z późniejszymi zmianami oraz Regulaminu Organizacyjnego BCK rozdz. II,  zarządzam co następuje:

§  1.

 1. Udzielam upoważnienia Pani Barbarze Rekowskiej – Głównej Księgowej, zatrudnionej w Bibliotece i Centrum Kultury w Gościcinie, ul. Drzewiarza 2, na czas nieobecności Dyrektora BCK.
 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje podpisywanie „z upoważnienia dyrektora” wszystkich dokumentów związanych z rozliczeniem projektu “Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno- turystycznej w miejscowości Bieszkowice” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020.
 3. Pełnomocnictwo ważne jest na okres od 15.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą do 15.07.2022 r.

 

Zarządzenie nr 17/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 08.06.2022 w sprawie zmiany planu finansowego - Zarządzenie 17/2022

 

ZARZĄDZENIE NR  17/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 08.06.2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. 207) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Dyrektora BCK 1/2022 z dn.03.01.2022r

Zarządza się:

§ 1

Z dniem 08 czerwca 2022 roku w Bibliotece i Centrum Kultury, dokonuje się :

uzupełnienia planu finansowego z Zarządzenia nr 1/2022 z dnia 03.01.2022, w zakresie otrzymanych Dotacji Zewnętrznych i Celowych od Organizatora w kwocie łącznej 147.602 zł – Załącznik nr 1 oraz zwiększa się Plan przychodów z prowadzonej działalności w kwocie łącznej 40.000zł - Załącznik nr 1

§ 2

 1.Wyszczególnienie uzupełnienia w zakresie środków zewnętrznych w ramach przychodów:

 1. Dotacja z Biblioteki Narodowej – program Zakup Nowości Wydawniczych w kwocie            8.000,00 zł
 2. Dotacja celowa na inwestycje w Bieszkowicach z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego- program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 79 602 zł
 3. Dotacja celowa  na inwestycje w Bieszkowicach od Organizatora jako wkład własny- program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 60.000 zł

 2.Wyszczególnienie zwiększenia w zakresie  przychodów z prowadzonej działalności :

 1. Zwiększa się Plan przychodów z prowadzonej działalność o darowizny na cele statutowe  z 0  zł na 20.000zł
 2. Zwiększa się Plan przychodów z prowadzonej działalności podstawowej z 20.000zł na 40.000zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się głównej księgowej.

 

Zarządzenie nr 16/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 08.06.2022 w sprawie aktualizacji wysokości stawek za wynajem terenu pod stoisko handlowe i użyczenie energii elektrycznej na imprezach plenerowych organizowanych przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. - Zarządzenie 16/2022

ZARZĄDZENIE NR 16/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 8 czerwca 2022

w sprawie aktualizacji wysokości stawek za wynajem terenu pod stoisko handlowe i użyczenie energii elektrycznej na imprezach plenerowych organizowanych przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

Działając na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 406), oraz Statutu nadanego Uchwałą Nr XXIV/284/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia z dn. 23 listopada 2016, zmienionego nr VIII/84/2019 z d. 22.05.2019 r,  oraz Zarządzenia nr 17/2021 z 1.06.2021 r.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się nowe stawki za wynajem terenu pod stoisko handlowe i użyczenie energii elektrycznej na imprezach plenerowych organizowanych przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo:

 1. za wynajem terenu bez energii elektrycznej

–  za stoisko do 10 m2  - 100 zł netto

–  za stoisko powyżej 10 m2  - 130 zł netto

 1. za wynajem terenu z energią elektryczną do 1 Kw

–  za stoisko do 10 m2  - 150 zł netto

–  za stoisko od 10 do 20 m2  - 250 zł netto

–  za stoisko powyżej 20 m2  - 300 zł netto

 1. za wynajem terenu z energią elektryczną pow. 1 Kw

–  za stoisko do 10 m2  - 200 zł netto

–  za stoisko od 10 do 20 m2  - 300 zł netto

–  za stoisko powyżej 20 m2  - 350 zł netto

§ 2

Zapłata za usługę nastąpi w dniu imprezy plenerowej gotówką pracownikowi Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, na podstawie wcześniejszych zgłoszeń.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 15/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 08.06.2022 w sprawie aktualizacji higienicznych warunków pracy, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Zarządzenia nr 6/2020 z dnia 02.02.2020r - Zarządzenie 15/2022

ZARZĄDZENIE NR 15/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 08.06.2022

w sprawie aktualizacji higienicznych warunków pracy, środków ochrony

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Zarządzenia nr 6/2020 z dnia 02.02.2020r

   Na podstawie art. 233 i art. 23767 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U.  z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.),oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity z 2003 Dz.U.Nr 169, poz.1650 z pózn.zm.)

§ 1

Aktualizuje się §2 normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży dla pracowników Biblioteki i Centrum Kultury stanowiące załącznik Nr 2.

oraz §3 normy ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 01.02.2022r.

 

Zarządzenie nr 13/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 17.05.2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępstwa dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury z siedzibą w Gościcinie - Zarządzenie 13/2022

ZARZĄDZENIE NR  13/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

17.05.2022 r

w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępstwa dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury z siedzibą w Gościcinie

Działając na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 406), a także § 10 ustęp 4 Statutu nadanego Uchwałą Nr XXIV/284/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia z dn. 23 listopada 2016 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego BCK rozdz. II, ust. 6,  zarządzam co następuje:

§  1.

 1. Udzielam upoważnienia Pani Danucie Wohs – specjaliście ds. Organizacji Imprez zatrudnionej w Bibliotece i Centrum Kultury w Gościcinie, ul. Drzewiarza 2 – do zastępowania Dyrektora BCK w czasie jego nieobecności w pracy na czas 19.05.2022-26.05.2022
 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
 1. prowadzenie bieżących spraw Biblioteki i Centrum Kultury, które muszą być wykonywane w czasie nieobecności dyrektora,
 2. zatwierdzanie dowodów księgowych do wypłaty,
 3. podpisywanie „z upoważnienia dyrektora” faktur, pism i innych dokumentów,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2022 r.

 

Zarządzenie nr 12/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 19.04.2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z działalnością Biblioteki i organizacji pracy Biblioteki - Zarządzenie 12/2022

ZARZĄDZENIE NR  12/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 19.04.2022 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z działalnością Biblioteki i organizacji pracy Biblioteki

Działając na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 406), a także § 10 ustęp 4 Statutu nadanego Uchwałą Nr XXIV/284/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia z dn. 23 listopada 2016 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego BCK rozdz. II, ust. 6,  zarządzam co następuje:

§  1.

 1. Udzielam upoważnienia Pani Oldze Maciaszek – Kierownikowi Biblioteki, zatrudnionej w Bibliotece i Centrum Kultury w Gościcinie, ul. Drzewiarza 2 – do reprezentowania biblioteki oraz koordynowania jej pracą.
 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
 1. prowadzenie bieżących spraw Biblioteki,
 2. zatwierdzanie dokumentów wewnętrznych, w tym protokołów komisji, sprawozdań i notatek służbowych, itp. z wyjątkiem protokołów ubytków, które muszą być zatwierdzone przez Dyrektora
 3. sprawdzania wszystkich dokumentów pracowników biblioteki, również dokumentacji przeznaczonej dla Dyrektora i Głównej księgowej,
 4. decydowanie o zakupach książek i innych materiałów po wcześniejszej akceptacji  Dyrektora,
 5. podpisywanie „z upoważnienia dyrektora” pism wychodzących na zewnątrz, jak informacje dla czytelników, odpowiedzi na zapytania itp.
 6. wydawania dyspozycji pracownikom i organizowaniu ich pracy,
 7. podejmowanie zobowiązań finansowych dotyczyć może wyłącznie środków zatwierdzonych wcześniej przez Dyrektora BCK.

 

 1. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia obowiązków Kierownika Biblioteki.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 11/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 19.04.2022 w sprawie zamknięcia wszystkich oddziałów Biblioteki i Centrum Kultury w Gościcinie w dniu 2 i 27.05.2022 r. - Zarządzenie 11/2022

 

ZARZĄDZENIE NR  11/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 19.04.2022 r.

w sprawie zamknięcia wszystkich oddziałów Biblioteki i Centrum Kultury w Gościcinie

w dniu 2 i 27.05.2022 r.

Zarządza się co następuje:

§ 1

W związku weekendem majowym oraz udziałem pracowników BCK w szkoleniu, siedziba główna w Gościcinie przy ul. Drzewiarza 2, Filia nr 1w Bolszewie przy ul. Reja 9, Filia nr 2 w Nowym Dworze Wejherowskim oraz Filia nr 3 w Bieszkowicach, ul. Szkolna 4, będzie nieczynna dla czytelników i mieszkańców w dniach 2 maja 2022 oraz 27 maja 2022 r.

§ 2

Zobowiązuje się pracowników ww. oddziałów do informowania na bieżąco czytelników i mieszkańców oraz do umieszczenia informacji pisemnej w widocznym miejscu.

§ 3

Zobowiązuje się pracownika odpowiedzialnego za promocję do umieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej BCK oraz na portalu społecznościowym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 09/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  z dnia 14.03.2022 w sprawie przekazania dokumentów do składnicy akt w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie 09/2022

ZARZĄDZENIE NR  9/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 14.03.2022

w sprawie przekazania dokumentów do składnicy akt

w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

Na podstawie zarządzenia 33/2017 z dnia 1.03.2017 Dyrektora i Biblioteki Centrum Kultury Gminy Wejherowo

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadzenie archiwizacji akt za rok 2019,2020 oraz 2021 , jeśli dokumenty z 2021 roku nie będą wykorzystywane w roku 2022, zgodnie z zarządzeniem nr 33/2017 Dyrektora BCK z dnia 1.03.2017.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się i przygotowania zgodnie z wyżej wymienionym zarządzeniem dokumentów oraz protokołów i przekazania ich do archiwum osobom odpowiedzialnym za nadzór.

§ 3.

Nadzór nad przestrzeganiem oraz właściwym przekazaniem dokumentacji do składnicy akt powierza się:

- w Centrum Kultury w Gościcinie Referentowi ds. administracyjno-biurowych–Danucie Wohs

- w Bibliotece w Bolszewie Bibliotekarzowi – Oldze Maciaszek

                                                                                                                                             §4.                                                                                                                                                           Termin przeprowadzenia archiwizacji ustala się od 14.03.2022 r.  do 30.04.2022 r.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zarządzenie nr 08/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  z dnia 29.02.2022 w sprawie zmiany komisji stałej do spraw wyceny darów uzupełniających zbiory biblioteczne i pozostałych darów rzeczowych Biblioteki i Centrum Kultury w Gościcinie - Zarządzenie 08/2022

ZARZĄDZENIE NR 8/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 29.02.2022

w sprawie zmiany komisji stałej do spraw wyceny darów uzupełniających zbiory
biblioteczne i pozostałych darów rzeczowych Biblioteki i Centrum Kultury w Gościcinie

Na podstawie Statutu Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, Zarządzenia Dyrektora BCK nr 54/2017 z dnia 29.06.2017 oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283)

                                                        zarządzam co następuje:

                                                        § 1.

Zmienia się  stałą Komisję ds. wyceny darów książkowych i rzeczowych wpływających do Biblioteki i Centrum Kultury w składzie:

 1. Olga Maciaszek - przewodniczący Komisji
 2. Ewa Arendt - członek Komisji
 3. Aleksandra Kluz - członek Komisji

                                                        § 2.

 1. Komisja działa na podstawie Regulaminu przyjmowania i wyceny darów w BCK, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 4/2022 z dnia 04.01.2022
 2. Komisja może działać w składzie dwu osobowym, w zależności od sytuacji lub nieobecności jednego z członków komisji.

                                                       § 3.

 1. Komisja ocenia przydatność materiałów przekazywanych w darze.
 2. Komisja wycenia pozytywnie zweryfikowane materiały zgodnie z bieżącą szacunkową wartością nabycia, uwzględniając stopień zniszczenia.
 3. Komisja sporządza protokół zgodnie z Załącznikami 2 lub 3 Zarządzenia 54/2017– w zależności od rodzaju przyjętego daru i przekazuje do akceptacji Dyrektorowi BCK.
 4. Protokół otrzymuje kolejny w danym roku numer dowodu wpływu i zostaje przekazany do akceptacji Dyrektorowi BCK w dwóch egzemplarzach.
 5. Po akceptacji jeden egzemplarz protokołu zostaje przekazany do działu Finansowo – Księgowego BCK, a drugi jest podstawą przyjęcia darów na stan biblioteki lub stan wyposażenia.
 6. Za prawidłowość przygotowania i obiegu dokumentów odpowiada Przewodniczący Komisji. 

                                                     § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.03.2022r.

 

Zarządzenie nr 07/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  z dnia 28.02.2022 w sprawie w sprawie zmiany komisji do spraw selekcji materiałów bibliotecznych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. - Zarządzenie 07/2022

ZARZĄDZENIE NR  7/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 28.02.2022 r.

w sprawie zmiany komisji do spraw selekcji materiałów bibliotecznych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205. poz. 1283) oraz Zarządzenia nr 3/2019 z dn. 3.01.2019 r.

zarządzam co następuje:

                                                           §1.

 

Dokonuje się zmian w składzie Komisji ds. selekcji zbiorów Biblioteki Publicznej BCK, zwanych dalej odpowiednio „Komisją”, w składzie:

 1. Olga Maciaszek – Przewodnicząca Komisji,
 2. Ewa Arendt  – Członek Komisji,
 3. Aleksandra Kluz – Członek Komisji.

§ 2.

Komisja w ciągu całego roku kalendarzowego ma za zadanie przeprowadzanie selekcji zbiorów na bieżąco, w zależności od potrzeb lub na wniosek bibliotekarzy, w każdej jednostce bibliotecznej Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

§ 3.

 1. Selekcję należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcja zasad i trybu dokonywania selekcji materiałów bibliotecznych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, zarządzenie nr 14/2017.
 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do przekazania Dyrektorowi BCK do zaakceptowania protokołów ubytków.
 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do przekazania Głównej Księgowej po jednym egzemplarzu każdego protokołu ubytków, jeśli w danym miesiącu odbyła się selekcja, najpóźniej do 5 każdego miesiąca.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.03.2022r.

 

Zarządzenie nr 06/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  z dnia 17.01.2022 w sprawie aktualizacji karty wzorów pieczątek stosowanych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo oraz w sprawie wprowadzenia karty wzoru podpisów obowiązujących w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. - Zarządzenie 06/2022

ZARZĄDZENIE NR  6/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 17.01.2022r

w sprawie aktualizacji karty wzorów pieczątek stosowanych

w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

oraz

w sprawie wprowadzenia karty wzoru podpisów obowiązujących

w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

Na podstawie § 3 pkt. 5 i 6 Statutu Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, zarządza się, co następuje:

§ 1

Pkt. 1 ; Zarządzenia nr 9/2017 z dnia 9.01.2017 § 2

Aktualizuje się kartę wzorów pieczątek w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo o wzór pieczątki imiennej – załącznik nr 1 do zarządzenia 6/2022

Pkt. 2 ; Zarządzenia nr 11/2017 z dnia 10.01.2017 § 1

Uzupełnia się kartę wzorów podpisów – załącznik nr 2 do zarządzenia 6/2022

- pkt. 3

- o wykaz osób upoważnionych pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności do podpisywania faktur, rachunków i innych dokumentów zewnętrznych i ich wzory podpisów.

- pkt.4

- o wykaz osób upoważnionych za zgodność z ustawą o zamówieniach publicznych do podpisywania faktur, rachunków i innych dokumentów zewnętrznych i ich wzory podpisów.

- pkt. 9

- wykaz osób upoważnionych do pobierania opłat związanych z bieżącą działalnością BCK oraz ich wzory podpisów.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zarządzenie nr 05/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  z dnia 10.01.2022 w sprawie wypłaty świadczenia urlopowego w roku 2022 i nie tworzenia ZFŚS - Zarządzenie 05/2022

ZARZĄDZENIE NR  5/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

10.01.2022 r

w sprawie wypłaty świadczenia urlopowego w roku 2022 i nie tworzenia ZFŚS

Na podstawie art. 3 ust. 3a ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

zarządzam co następuje:

§ 1

W Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w roku 2022 nie zostanie utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w zamian zostanie pracownikom wypłacone świadczenie urlopowe :

- na pełny etat – 1 662,97 zł,

- na 3/4 etatu  – 1 247,23 zł,

- na 1/2 etatu  –    831,49 zł,

- na 1/4 etatu  –    415,74 zł.

§ 2

Świadczenie urlopowe przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłacane będzie nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu przez pracownika.

§ 3

Świadczenie urlopowe wypłacane jest niezależnie od jego stażu pracy, sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej.

§ 4

Zobowiązuję pracowników do składania wniosku o przyznanie świadczenia urlopowego, który będzie podstawą do wypłaty a wzór którego stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 04/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  z dnia 04.01.2022 w sprawie zmiany Regulaminu przyjmowania i wyceny darów w  Bibliotece i Centrum  Kultury Gminy Wejherowo. - Zarządzenie 04/2022

ZARZĄDZENIE NR  4/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 04.01.2022

w sprawie zmiany Regulaminu przyjmowania i wyceny darów w  Bibliotece i Centrum  Kultury Gminy Wejherowo.

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,   zmienia się Regulamin przyjmowania i wyceny darów z dnia 29.06.2017 r. powołany Zarządzeniem nr 54/2017 i wprowadza się nowy Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia oraz nowy wzór protokołu przyjmowania darów stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 1

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji ds. Wyceny Darów powołanej zarządzeniem nr 32/2020.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jednocześnie traci moc Zarządzenie nr 54/2017 z dnia 29.06.2022 r.

 

 

Zarządzenie nr 03/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  z dnia 04.01.2022 w sprawie anulowania przeterminowanych kar naliczonych w placówkach Biblioteki i Centrum Kultury Wejherowo do końca 2021roku - Zarządzenie 03/2022

ZARZĄDZENIE NR  3/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia  04.01.2022

w sprawie anulowania przeterminowanych kar naliczonych w placówkach Biblioteki i Centrum Kultury Wejherowo do końca 2021roku

na podstawie art.. 27 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej oraz Art. 118 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) Kodeksu Cywilnego z 9 lipca 2018 r.

§ 1

Po weryfikacji wszystkich kar za przetrzymywanie książek w placówkach BCK i uznając je za kary umowne o świadczeniu okresowym, ustala się umorzenie tych kar które z dniem 31.12.2021 r. uległy przeterminowaniu, tzn. ich okres trwania jest wyższy niż 6 lat.

Załącznik nr 1

§ 2

 1. Ustala się umorzenie kar czytelników, do którym kilkukrotnie wysyłano monity i monity te wracały z adnotacją, że adresat nie znany, wyprowadził się lub zmarł.
 2. Jednocześnie książki, które ci czytelnicy wypożyczyli i nie zwrócili należy zubytkować, gdyż nie ma możliwości fizycznego ich odzyskania.
 3. Listę osób stanowi Załącznik nr 1

§ 3

Wykonanie Zarządzenia a tym samym uporządkowanie rejestru kar w Patronie powierza się bibliotekarzowi Pani Oldze Maciaszek.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 02/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  z dnia 04.01.2022 w sprawie zatwierdzenia planu imprez kulturalnych na 2022 rok. - Zarządzenia 02/2022 

ZARZĄDZENIE NR  2/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 4.01.2022 r

w sprawie zatwierdzenia planu imprez kulturalnych na 2022 rok.

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdza się ogólny roczny plan działalności Instytucji Kultury BCK na 2022 r. pod kątem imprez kulturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Dyrektor może w ciągu roku wprowadzać zmiany w planie imprez kulturalnych polegające na:

- Zwiększeniu lub zmniejszeniu zadań kulturalnych w zależności od potrzeb, oraz przeniesieniu kosztów pomiędzy poszczególnymi zadaniami,, o ile nie spowoduje to zmiany wysokości dotacji podmiotowej Organizatora.

§5

Zmiany w planie działalności zachodzące w ciągu roku dokonywane są zarządzeniem Dyrektora

§6

Zobowiązuję się pracowników merytorycznych do przestrzegania postanowień przyjętych w planie  działalności  w zakresie imprez kulturalnych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 10 stycznia  2022 r.

Załącznik Nr  2 do zarządzenia Dyrektora BCK  Nr 2/2022,  z dnia 4.01.2022 r.

 

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH BCK 2022  - WSZYSTKIE PLACÓWKI

 

STYCZEŃ

12.01.2022

środa

17:00

Spotkanie z trenerem odżywiania

Biblioteka Bolszewo

15.01.2022

sobota

10:00

Sobota z Teatrem dla dzieci „Opowieść Wigilijna”  

(otwarta biblioteka)

Biblioteka Bolszewo

21.01.2022

 piątek

18:00

Piątek z Kulturą Kolędowanie z Weroniką Korthals

Biblioteka Bolszewo

23.01.2022

 niedziela

10:00

Koncert kolęd z Orkiestrą  Dętą

Kościół Bolszewo

30.01.2022

niedziela

15:30

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Hala Widowis.

Bolszewo

LUTY

05.02.2022

 sobota

18:00

Wernisaż prac poplenerowych – malarstwo i rzeźba  w iluzji

Spotkanie muzyczno – literackie „ Mucha i ja”

 Bieszkowice

11.02

piątek

18:0020:00

Dyskoteka dla młodzieży w Wodniku

 Bieszkowice

14 - 18.02

Pon-piątek

10:0013:00

Ferie zimowe dla dzieci 

Gościcino Bolszewo

Sołectwa

18.02.2022

 piątek

18.00

Piątek z Kulturą „Trzy Starsze Panie”

Biblioteka Bolszewo

21 - 25.02

Pon-piątek

10:0013:00

Ferie zimowe dla dzieci 

Gościcino Bolszewo

Sołectwa

21 - 25.02

Pon-piątek

10:0013:00

Ferie zimowe dla dzieci 

 Bieszkowice

25.02

piątek

18:00

Piątek z Kulturą „Trzy Starsze Panie”

 Bieszkowice

MARZEC

01.03.2022

wtorek

 

Ogłoszenie konkursu powiatowego „Seniorzy w Obiektywie-Poszukiwanie światła”

---

02.03.2022

 środa

18:00

Cykl wystaw „Pasje małe i duże” - Marek Hoeft

Biblioteka Bolszewo

01.03.2022

 wtorek

18.00

21.00

Śledzik pożegnanie karnawału

spektakl komediowy pt. "10%" Grupa Niezależni Znajomi

+ koncert muzyczny

Biblioteka Bolszewo

05.03.2022

 sobota

10.00

Weekend z ceramiką (otwarta biblioteka)

 Bieszkowice

05.03.2022

 sobota

18.00

Dzień Kobiet  - Występ artystki kabaretowej

 Kasi Pakosińskiej

Hala widowisk.

w Bolszewie

14.03.2022

poniedziałek

 

Ogłoszenie konkursu na „Najpiękniejszą rodzinną pisankę”

---

25.03.2022

 piątek

18.00

Teatr dla dzieci „Legendy Gdańskie”

 Bieszkowice

25.03.2022

 piątek

18.00

 Piątek z Kulturą – Spektakl  „Co modna Pani wiedzieć powinna”

Biblioteka Bolszewo

26.03.2022

 sobota

10.00

Turniej gry w FIFA 2022 

(otwarta biblioteka)

CK Gościcino

KWIECIEŃ

01.04.2022

 piątek

17.00

Warsztaty Wielkiej Nocy - dekoracje świąteczne

 Bieszkowice

01.04.2022

 piątek

17.00

Warsztaty Wielkiej Nocy - dekoracje świąteczne

CK Gościcino

01.04.2022

 piątek

17:00 9:00

Noc z Andersenem dla dzieci w wieku 6 – 12 lat

Biblioteka Bolszewo

02-07.04

 

Pener  Artystyczny

 Bieszkowice

06.04.2022

 środa

18:00

Cykl wystaw „Pasje małe i duże” - Ewa Lisiecka

Biblioteka Bolszewo

06.04.2022

 środa

17.00

Warsztaty wielkanocne

 Bieszkowice

09.04.2022

 sobota

15:0017:00

Dzień Drzewiarza - Animacje w Dworku Drzewiarza

CK Gościcino

09.04.2022

 sobota

10:00

Soboty z teatrem dla dzieci

(otwarta biblioteka)

Biblioteka Bolszewo

13.04.2022

 środa

17.00

Warsztaty dla dorosłych ‘Kwiaty z foamiranu’

 Bieszkowice

22.04.2022

 piątek

18.00

Piątek z Kulturą

Biblioteka Bolszewo

28.04.2022

 piątek

18.00

Piątek z Kulturą

 Bieszkowice

MAJ

09-14.05

 

Tydzień Bibliotek - wg. odrębnego planu

Biblioteka Bolszewo

13-14.05

piątek

17.0009.00

Noc muzeów w Dworku Drzewiarza + Teatr dla dzieci

CK Gościcino

28.05

sobota

16.00 18.00

Piknik rodzinny i Dzień Dziecka

wystawa prac ceramicznych grupy dzieci i dorosłych

 Bieszkowice

29.05.2022

niedziela

14.00 17.00

Gminny Dzień Dziecka

 Bieszkowice/ ArtPArk Bolszewo

CZERWIEC

4.06.2022

 

Festiwal Dworów i Pałaców

CK Gościcino

?

18.00

Kabaretowa sobota pod chmurką

ArtPark Bolszewo

27.06-01.07

pon-piątek

10.0013.00

Akcja Letnia w Gościcinie i w Bolszewie

Bolszewo/Gościcino

LIPIEC

4.07-08.07

pon-piątek

10.0013.00

Akcja Letnia w Gościcinie i w Bolszewie

Bolszewo/Gościcino

8.07.2022

piątek

21.00

X Dni Gminy Wejherowo

KONCERT CLEO

ArtPark Bolszewo

9.07.2022

sobota

 

X Dni Gminy Wejherowo  - koncert plenerowy

ArtPark Bolszewo

Bieszkowice

10.07.2022

niedziela

 

X Dni Gminy Wejherowo

Obchody 10-lecia powstania Centrum Kultury

Gościcino

04-08.07

pon-piątek

10.0013.00

Akcja Letnia w Bieszkowicach

 Bieszkowice

23.07.2022

 środa

 

Międzynarodowy Dzień Szachów - Turniej szachowy

CK Gościcino

SIERPIEŃ

23-28.08

 

Międzynarodowy Festiwal Rzeźby

Powiatowy Plener malarski

ArtPark Bolszewo

26.08.2022

 piątek

18.00

Wieczór z Kulturą – koncert plenerowy

Bieszkowice

28.08.2022

 Kniewo

14.00

Dożynki Gminne

Kniewo

WRZESIEŃ

wrzesień

 

Rekrutacja na warsztaty artystyczne 2019/2020

---

03.09.2022

 sobota

10.00

Sobota z Teatrem dla dzieci

 

24.09.2022

sobota

 

II edycja Grzybobrania - pogadanka o grzybach, zbieranie oraz wspólne gotowanie  + ognisko

Teatr dla dzieci w plenerze

Bieszkowice

30.09.2021

 piątek

18.00

Międzynarodowy Dzień Muzyki Country - Piątek z Kulturą Country

Biblioteka Bolszewo

PAŹDZIERNIK

10.2022

 

Afera Kryminalna dla dzieci

Biblioteka Bolszewo

10.2022

 

Noc detektywów dla młodzieży

 Bieszkowice

01.10.2022

sobota

10.0014.00

Międzynarodowy Dzień osób starszych - spotkanie dla nich z lekarzami psychologami, warsztaty

Biblioteka Bolszewo

07.10

piątek

18.0021.00

Noc Bibliotek

Biblioteka Bolszewo

08.10.2022

 sobota

10.00

Sobota z Teatrem dla dzieci  (otwarta biblioteka)

CK Gościcino

08.10.2022

 sobota

12.00

Sobota z Teatrem dla dzieci

 Bieszkowice

28.10.2022

 piątek

18.00

Wieczór z Kulturą dla dorosłych

Bieszkowice

28.10.2022

 piątek

18.00

Piątek z Kulturą  

Biblioteka Bolszewo

LISTOPAD

2.11.2022

 

Ogłoszenie konkursu na list do św. Mikołaja

----

5.11.2020

 

Sobota z Teatrem dla dzieci (otwarta biblioteka)

Biblioteka Bolszewo

11.11.2022

piątek

 

Dzień Niepodległości - przemarsz

 

19.11.2022

sobota

 

Weekend z ceramiką (otwarta biblioteka)

Bieszkowice

23.11.2022

 środa

10.0011.30

Warsztaty plastyczne dla przedszkoli z okazji Dnia Pluszowego Misia

Biblioteka Bolszewo

26.11.2022

 sobota

17.00

Bal Andrzejkowy dla dzieci

Biblioteka Bolszewo

26.11.2022

 sobota

17.00

Bal Andrzejkowy dla dzieci

 Bieszkowice

26.11.2022

 sobota

17.00

Bal Andrzejkowy dla dzieci

CK Gościcino

GRUDZIEŃ

03.12.2022

sobota

11.0014.00

Mikołajki dla dzieci Bieszkowice - spektakl + warsztaty

Filia nr 3 Bieszkowice

03.12.2022

sobota

11.0014.00

Mikołajki dla dzieci Gościcino - spektakl + warsztaty

CK Gościcino

07.12.2022

 środa

17.00

Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dzieci

 Bieszkowice

09.12.2022

piątek

17.0019.00

Otwarcie sezonu Świątecznego dla mieszkańców

Uroczyste odpalenie świateł na choince oraz szopce, koncerty, kiermasz

ArtPark Bolszewo

10.12.2022

sobota

15.0018.00

Mikołajki dla dzieci

+ ogłoszenie wyników konkursu na list do św. Mikołaja

Hala Bolszewo

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie planowanych wydarzeń.

 

Zarządzenie nr 01/2022 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  z dnia 03.01.2022 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i planu wydatków na działalność kulturalną na 2022 rok. - Zarządzenie 01/2022

ZARZĄDZENIE NR  1/2022

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 3.01.2022 r

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i planu wydatków na działalność

kulturalną na 2022 rok.

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdza się plan finansowy na rok 2022 w zakresie dochodów i wydatków, zawierający koszty dostosowane do wysokości dotacji podmiotowej Organizatora oraz przychodów z prowadzonej działalności, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zatwierdza się plan wydatków na działania kulturalne na rok 2022, z podziałem na dotację podmiotową i przychody własne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Dyrektor może w ciągu roku wprowadzać zmiany w planie finansowym polegające na:

 1. Przeniesieniu środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami przychodów własnych oraz poszczególnymi pozycjami kosztów o ile nie spowoduje to zmiany wysokości dotacji podmiotowej Organizatora.
 2. Zwiększenie lub zmniejszenie zadań kulturalnych w zależności od potrzeb, oraz przeniesieniu kosztów pomiędzy poszczególnymi zadaniami,, o ile nie spowoduje to zmiany wysokości dotacji podmiotowej Organizatora.

§4

Zmiany w planie finansowym zachodzące w ciągu roku dokonywane są zarządzeniem Dyrektora

§5

Zobowiązuję głównego księgowego do przestrzegania postanowień przyjętych w planie finansowym działalności.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Załącznik Nr  2 do zarządzenia Dyrektora BCK  Nr 1/2022,  z dnia 3.01.2022 r.

Plan Wydatków na działania kulturalne 2022 - DOTACJA PODMIOTOWA

L.P

NAZWA

DATA

KOSZT

1

Piątki z kulturą” oraz koncerty, spektakle, kabarety

Spotkania autorskie, podróżnicze i inne imprezy

Cały rok

69 000

2

Wycieczki dla dzieci, seniorów i grup amatorskich

Cały rok

20 000

3

XIII  Zimowy Plener Artystyczny

Wykonanie rzeźb (ławek) i obrazów 3D wystawa plenerowa Gościcino

luty/marzec

45 000

4

Akcja zimowa dla dzieci – warsztaty dla dzieci w BCK i sołectwach

luty

40 000

5

Dzień Kobiet – koncert  gwiazdy

marzec

25 000

6

Tydzień Bibliotek 

maj

3 000

7

Dzień Dziecka – impreza plenerowa dla dzieci

czerwiec

 40 000

8

Akcja Letnia dla dzieci – warsztaty dla dzieci w BCK i sołectwach

lipiec

25 000

9

Dni Gminy i 10-lecie powstania Centrum Kultury

czerwiec

100 000

10

VIII ogólnopolski Plener artystyczny – Festiwal Rzeźby

sierpień

60 000

11

Dożynki  Gminne – impreza plenerowa

sierpień

70 000

12

Mikołajki dla dzieci i kiermasz świąteczny

grudzień

15 000

13

Wigilia Gminna – impreza plenerowa/koncert kolęd dla mieszkańców gminy

grudzień

10 000

14

Dyskusyjny Klub Książki - wyjazdy

cały rok

2 000

15

Orkiestra – wyjazdy przeglądy, festiwale krajowe i zagraniczne

cały rok

40 000

16

Chór Gaudeamus – wyjazdy przeglądy, festiwale, warsztaty

cały rok

15 000

17

Kapela Kaszubska  – wyjazdy przeglądy, festiwale, warsztaty

cały rok

15 000

18

Promocja BCK – gadżety, reklama, plansze informacyjne

cały rok

30 000

19

Konkursy - nagrody i organizacja

cały rok

13 000

20

Wydawanie publikacji promujących BCK w tym: Informatora Kulturalnego i wydawnictw własnych

cały rok

15 000

21

Wkład projekt Kultura Dostępna (8500,00) i Edukacja Kulturalna (10 600,00)

cały rok

19 100

 

Razem:

 

671 100

 

Plan Wydatków na działania kulturalne 2022 - PRZYCHODY WŁASNE

L.P

NAZWA

DATA

KOSZT

 

1

Spotkania autorskie, podróżnicze, imprezy kulturalne, wyjazdy studyjne, wycieczki, konkursy, materiały

luty/marzec

30 000

2

wykonanie rzeźb do sołectw

Cały rok

15 000

3

Scena plenerowa w Bieszkowicach / wkład własny (5 398,00zł ) / środki z Urzędu marszałkowskiego – zwrot w 2022 (79 602,00 zł)

Styczeń -czerwiec

85 000

 

Razem:

 

130 000

    Dotacja Celowa - Scena plenerowa w Bieszkowicach – 60 000,00 zł

 

 

 

 

Zarządzenie nr 30/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  z dnia 29.12.2021 w sprawie dokonania korekty kosztów i wpisania na stany magazynowe wartości wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji rocznej za 2021 rok. - Zarządzenie 30/2021

 

                                                 ZARZĄDZENIE NR 30/2021

                                                       z dnia 29.12.2021 r

                                    Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

w sprawie dokonania korekty kosztów i wpisania na stany magazynowe wartości wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji rocznej za 2021 rok.

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§1

W wyniku przeprowadzonej  inwentaryzacji rocznej na podstawie zarządzenia nr 25/2021 z dnia 08.11.2021 roku Dyrektora BCK, zaplanowanej do przeprowadzenia w terminie od 10.12.2021 r. do10.01.2022 r.,  zarządzam dokonać korektę kosztów na dzień 31.12.2021 roku oraz wpisać  na stany magazynowe wartości wynikające z wyceny  arkuszy spisu z natury.

                                                                                                                                            § 2

Na początek następnego okresu sprawozdawczego dokonać odpowiedniej korekty kosztów i wartości paliwa oraz pozostałych materiałów znajdujący się w magazynach BCK dokonując ponownego zarachowania w koszty wartości paliw i materiałów  zapisem odwrotnym.

                                                          § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównej Księgowej

                                                           §  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 29/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  z dnia 14.12.2021 w sprawie w sprawie zmiany planu finansowego - Zarządzenie 29/2021

ZARZĄDZENIE NR 29/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 14.12.2021 r.

w sprawie zmiany planu finansowego

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. 207) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Dyrektora BCK 1/2021 z dnia 07.01.2021 z późniejszymi zmianami Zarządzeniem 20/2021 z dnia 21.07.2021r oraz Zarządzeniem 22/2021 z dnia 27.08.2021r.

Zarządza się:

§ 1

Z dniem 1 grudnia 2021 roku w Bibliotece i Centrum Kultury, dokonuje się zmiany planu finansowego z dotacji podmiotowej na 2021 rok, w zakresie :

1. zmniejszenia środków:

 1. Wynagrodzenia osobowe – o 95.795,41 zł
 2. PPK 1,5% Pracodawcy – o 5.097,37 zł
 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – o 25.485,58 zł
 4. Inne wynagrodzenia w tym świadczenia urlopowe – o 3.100,34 zł
 5. Zużycie energii – o 12.177,62 zł
 6. Podatki i opłaty – o 55,80 zł
 7. Pozostałe koszty  – o  6.983,62zł

2. zwiększenia środków:

 1. Wynagrodzenia bezosobowe – o 48.004,53 zł
 2. Zużycie materiałów – o 17.172,87 zł
 3. Usługi obce – o 71.355,46 zł
 4. Remonty – o 12.162,88 zł

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się głównej księgowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1.12.2021r..

                                                

Zarządzenie nr 28/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  z dnia 07.12.2021 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 i 2022 roku. - Zarządzenie 28/2021

ZARZĄDZENIE NR  28/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 7.12.2021 r.

w sprawie:

w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 i 2022 roku.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1947 roku – Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998 roku Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) w związku z § 14 Regulaminu Biblioteki i Centrum Kultury.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznacza się dzień 24 grudnia 2021 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy w związku ze świętem 25 grudnia 2021 r. przypadającym w sobotę, ponieważ każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym niż niedziela dniu obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

§ 2

Wyznacza się dzień 7 stycznia 2022 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy w związku ze świętem 1 stycznia 2022 r. przypadającym w sobotę.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą w dniu 24 grudnia 2021 oraz 7.01.2021 r.

Zarządzenie nr 27/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  z dnia 25.11.2021 w sprawie przyznania nagród finansowych dla członków Orkiestry Detej Gminy Wejherowo z okazji 30 lecia powstania  - Zarządzenie 27/2021

ZARZĄDZENIE NR  27/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 25.11.2021 r.

w sprawie przyznania nagród finansowych dla członków Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo z okazji 30 lecia powstania

Na podstawie Regulaminu Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 25.01.2021, rozdział III, pkt 5.

zarządzam, co następuje:

Przyznaje się nagrody finansowe członkom Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo z okazji jubileuszu 30-lecia powstania orkiestry za długoletnią działalność i duży wkład pracy na rzecz Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo.

Lista osób nagrodzonych stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 26 listopada 2021 r.

 

Zarządzenie nr 26/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  z dnia 10.11.2021 w sprawie aktualizacji karty wzorów pieczątek stosowanych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo oraz w sprawie wprowadzenia karty wzoru podpisów obowiązujących w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. - Zarządzenie 26/2021

ZARZĄDZENIE NR  26/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 10.11.2021 r.

w sprawie aktualizacji karty wzorów pieczątek stosowanych

w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

oraz

w sprawie wprowadzenia karty wzoru podpisów obowiązujących

w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

Na podstawie § 3 pkt. 5 i 6 Statutu Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, Zarządzenia nr 9/2017 z dnia 9.01.2017 zarządza się, co następuje:

§ 1

Aktualizuje się kartę wzorów pieczątek z Zarządzenia nr 9/2017 z dnia 9.01.2017 w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo o wzór pieczątki imiennej Aleksandy Kluz z mocą obowiązującą od dnia 10.11.2021 r. – załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2

Uzupełnia się kartę wzorów podpisów Zarządzenia nr 11/2017 z dnia 10.01.2017 o wzór podpisu pani Aleksandtry Kluz

- osób upoważnionych pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności do podpisywania faktur, rachunków i innych dokumentów zewnętrznych i ich wzory podpisów.

-  osób upoważnionych za zgodność z ustawą o zamówieniach publicznych do podpisywania faktur, rachunków i innych dokumentów zewnętrznych i ich wzory podpisów.

- osób upoważnionych do pobierania opłat związanych z bieżącą działalnością BCK oraz ich wzory podpisów.

z mocą obowiązującą od dnia 10.11.2021 r. - załącznik nr 2 do zarządzenia

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 25/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  z dnia 08.11.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji roczrej.

ZARZĄDZENIE NR 25/2021

z dnia 08.11.2021r

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

w Gościcinie

w sprawie:

PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI ROCZNEJ

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz działając zgodnie z zarządzeniem nr 65/2017 Dyrektora Biblioteki i Centrum  Kultury z 16.10.2017 r. dotyczącą Instrukcji Inwentaryzacyjnej

zarządzam co następuje:

przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Bibliotece i Centrum Kultury według stanu na dzień bilansowy 31.12.2021r w terminie od 10.12.2021r do 10.01.2022r.

§ 1

1. Zarządzam przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji:

- wszystkich niezużytych materiałów,

- paliwa w baku służbowego samochodu Doblo, Opel Vivaro oraz gazu propan butan w pojemniku  zewnętrznym BCK(dot. Bieszkowice)

- kasy, depozytów, czeków, druków ścisłego zarachowania,

- wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

3. Metody inwentaryzacji:

- w drodze spisu z natury,

- w drodze potwierdzenia sald,

- w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych:

§ 2

1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych wyznaczam zespół spisowy, w następującym składzie:

-   Dorota Wicka – przewodniczący zespołu spisowego

-   Janusz Żywicki  - członek

-   Joanna Kierska - członek

-   Mariusz Księżopolski      - członek

2. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwie oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

3. Wpis składników majątku do arkuszy winien być dokonany w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za stan majątku i w sposób umożliwiający jej sprawdzenie prawidłowości spisu.

4. W przypadku gdy członek zespołu spisowego jest jednocześnie osobą odpowiedzialną materialnie za przedmiot spisowy, zobowiązany jest wyłączyć się ze spisu, a spisu z natury dokonają dwaj pozostali członkowie zespołu spisowego.

5. Zespół spisowy zobowiązany jest do  sporządzenia protokołu inwentaryzacji kasy , stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia, druków ścisłego zarachowania oraz wypełnienia pobranych arkuszy spisowych.

§ 2

1. Zobowiązuję przewodniczącego zespołu spisowego do pobrania arkuszy spisowych.

2. Arkusze spisowe będą wydane przez głównego księgowego.

§ 3

1. Zobowiązuję osoby powołane do zespołu spisowego do udziału w szkoleniu przed inwentaryzacyjnym, protokół ze szkolenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Zobowiązuję głównego księgowego do przeprowadzenia szkolenia przed inwentaryzacyjnego.

§ 4

1. Harmonogram inwentaryzacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Osoby powołane do zespołu spisowego są odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zobowiązuję głównego księgowego do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji oraz uzgodnienia sald oraz wyceny, ustalenia i zaewidencjonowania różnic inwentaryzacyjnych po ich rozliczeniu przez zespół spisowy.

4. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący zespołu spisowego złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z ich przebiegu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  8 listopada 2021 roku.

 

Zarządzenie nr 24/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  z dnia 01.10.2021 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z wrzutni bibliotecznej w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. 

ZARZĄDZENIE NR  24/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 1.10.2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z wrzutni bibliotecznej w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

zarządzam co następuje:

§1.

W Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo wprowadza się Regulamin korzystania z wrzutni bibliotecznej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania w każdym oddziale BCK.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 24/2021 z dnia 1.10.2021

Regulamin korzystania z wrzutni bibliotecznej

w  Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

1. Wrzutnia biblioteczna służy do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, audiobooków oraz  filmów).

2. Poprzez wrzutnię można zwracać materiały wypożyczone z danej placówki Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo przy której stoi wrzutnia oraz przekazywać dary książkowe. (tj. Biblioteki w Bolszewie, Gościcinie,  w Nowym Dworze Wejherowskim i Bieszkowicach)

3. Wrzutnia dostępna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

4. Materiały biblioteczne należy wkładać do wrzutni w delikatny sposób, POJEDYNCZO i ZAWSZE grzbietem do środka pojemnika, zabezpieczone w worek foliowy.

5. Zwrócone zbiory będą wyjmowane z wrzutni i rejestrowane w systemie bibliotecznym w każdy dzień roboczy po otwarciu i przed zamknięciem placówki. 

6. Jeżeli zwrot książek za pomocą wrzutni nastąpił ostatniego dnia terminu, już po zamknięciu biblioteki, wówczas jest on uznany za terminowy.

7. Czytelnik jest zobowiązany do weryfikacji stanu swojego konta w następnym dniu roboczym po dokonaniu zwrotu za pomocą wrzutni.

8. Wątpliwości i reklamacje powinny być zgłaszane, bezpośrednio do placówki w której materiały biblioteczne zostały wrzucone do wrzutni w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tych materiałów.

9. Oddanie poprzez wrzutnię przetrzymanych zbiorów bibliotecznych nie zwalnia Czytelnika od uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot.

10. W momencie stwierdzenia nieodnotowanego wcześniej zniszczenia oddanych zbiorów, Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Czytelnika z prośbą o wyjaśnienia oraz dochodzenia roszczeń.

11. Stanowisko wrzutni jest monitorowane.

12. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich innych przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi określonymi w pkt.1

13. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2021 roku.

Zarządzenie nr 23/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 30.09.2021 r w sprawie zmiany rocznego planu imprez na IV kwartał 2021 roku - Zarządzenie 23/2021

ZARZĄDZENIE NR 23/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 30.09.2021 r

w sprawie zmiany rocznego planu imprez na IV kwartał 2021 roku

    Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Zarządzenia 8/2021 z 20.01.2021oraz Statutu BCK,

zarządzam, co następuje:

§1

 1. Dokonuje się zmian i uzupełnień w planie imprez kulturalnych Biblioteki i Centrum Kultury zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmiany dotyczą  IV kwartału 2021 r.

3. Imprezy będą realizowane w pełnym lub częściowym zakresie, w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce i związanymi z tym obostrzeniami. Odwoływanie imprez będzie odbywać się na bieżąco w zależności od sytuacji z Covid-19

§2

Zobowiązuje się Pracowników do realizacji zaplanowanych wydarzeń a Kierownika  ds. Organizacji Imprez o nadzorowanie prac.

§3

Zobowiązuje się Specjalistę ds. Organizacji Imprez do pełnego wykorzystania wszelkich kanałów promocji tych wydarzeń.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Załącznik Nr 1  do zarządzenia Dyrektora BCK  Nr  23 /2021,  z dnia 30.09.2021 r.

IV kwartał  -  PLAN IMPREZ KULTURALNYCH BCK 2021  - WSZYSTKIE PLACÓWKI

PAŹDZIERNIK

4.10.2021  17.00

poniedziałek

Wycieczka do Sopoteki – Galerii Kultury Multimdialnej w Sopocie

w ramach projektu Różne Oblicza Książki

Sopot

 

8.10.2021    15:30

piątek

Warsztaty tworzenia książki dotykowej – Fundacja Kołobajki

w ramach projektu Różne Oblicza Książki

Biblioteka Bolszewo

 

8.10.2021   17.00

piątek

Przedstawienie dla dzieci  Ratujmy las

Filia nr 3 Bieszkowice

 

15.10.2021  10.30

piątek

Spotkanie autorskie dla dzieci z ilustratorką Katarzyną Cerazy

w ramach projektu Różne Oblicza Książki

Biblioteka Bolszewo

 

15.10.2021  18:00

piątek

Spotkanie autorskie dla dorosłych z Natalią Sońska w ramach projektu Różne Oblicza Książki

Biblioteka Bolszewo

 

16.10.2021  17.00

sobota

10-lecie Chóru Gaudeamus - koncert

Biblioteka Bolszewo

 

16.10.2021  10.00

sobota

Przedstawienie teatralne dla dzieci Zajączek Bączek

Dworek Drzewiarza

Gościcino

 

15.10.2021  18.00

piątek

Spotkanie autorskie dla dorosłych  z Natalią Sońską

Biblioteka Bolszewo

 

19.10.2021  16.00

wtorek

Wycieczka do  Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Gdyni

w ramach projektu Różne Oblicza Książki

Gdynia

 

21.10.2021  11.00

czwartek

Spotkanie autorskie dla dzieci z Katarzyną Keller

w ramach projektu Różne Oblicza Książki

Biblioteka Bolszewo

 

23.10.2021    sobota

Występ Kabaretu 4 Fala

16.00 Nowy Dwór Wejherowski    oraz    19.00 Bolszewo

NDW szkoła

Biblioteka Bolszewo

 

25.10.2021  18.00

poniedziałek

Spotkanie autorskie dla młodzieży  z Wiktorem Nowakiem

Biblioteka Bolszewo

 

29.10.2021  17.00

piątek

Finał projektu Różne Oblicza Książki

- Rozdanie nagród w konkursach : fotograficzny, literacki i plastycznym

Biblioteka Bolszewo

 

29.10.2021  18.00

piątek

Spotkanie autorskie dla dorosłych  z Mariuszem Czubajem

w ramach projektu Różne Oblicza Książki

Biblioteka Bolszewo

 

LISTOPAD

5.11.2021

18.00 piątek

Wieczór przy muzyce w Bieszkowicach - koncert  Zespołu Duet

Filia nr 3 Bieszkowice

 

2.11.2021

Ogłoszenie konkursu „List do Św. Mikołaja”

Ogłoszenie konkursu „Udekorujmy choinkę w ArtParku”

---

 

06.11.2021

10.00 sobota

Soboty z Teatrem dla dzieci „Baśń o Sobotniej Górze”

Biblioteka Bolszewo

 

08.11.2021

Ogłoszenie konkursu na najładniejszą ozdobę choinkową

---

 

11.11.2021

14.00 czwartek

Dzień Niepodległości – przemarsz – wspólne śpiewanie

oraz Piknik Militarny – stoiska KGW - animacje dla dzieci

Bolszewo

Kościół - ArtPark

 

12.11.2021

18.00 piątek

Piątek z Kulturą „Vandetta ala Kobietta”

Biblioteka Bolszewo

 

20.11.2021

10.00-15.00 sobota

Warsztaty okolicznościowe Weekend z ceramiką - anioły i choinki

Filia nr 3 Bieszkowice

 

20.11.2021

10.00  sobota

Soboty z Teatrem dla dzieci „Tajemnica Śpiących Rycerzy”

Dworek Drzewiarza

Gościcino

 

24.11.2021

16.30-18.30 środa

  Warsztaty okolicznościowe -  Lampion adwentowy

Filia nr 3 Bieszkowice

 

26.11.2021

18.00 piątek

 Jubileuszowy koncert Orkiestry Dętej „30 lat minęło”

Uroczyste obchodu 30-lecia powstania orkiestry

Biblioteka Bolszewo

 

26.11.2021 

17.00 piątek

Przedstawienie teatralne dla dzieci  Zimowa Opowieść

 Filia nr 3 Bieszkowice

 

27.11.2021  sobota

11:00-13.00

Andrzejki dla dzieci - zabawy i animacje

Biblioteka Bolszewo

 

GRUDZIEŃ

3.12.2021

17.00 piątek

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Sapieha

„Moje wędrówki po Rzymie” -  promocja książki

Biblioteka Bolszewo

 

04.12.2021

15.00-17.00 sobota

Mikołajki dla dzieci   w Bieszkowicach

Filia nr 3 Bieszkowice

 

04.12.2021

10.00-12.30 sobota

Mikołajki dla dzieci   w Gościcinie

Dworek Drzewiarza

Gościcino

 

8.12.2021 

17.00 środa

Warsztaty  malowania bombek

 Filia nr 3 Bieszkowice

 

9.12.2021 

17.00 czwartek

Warsztaty  malowania bombek

Dworek Drzewiarza

Gościcino

 

10.12.2021

17.00-19.00 piątek

Otwarcie sezonu świątecznego dla mieszkańców

Uroczyste odpalenie świateł na choince i szopce, koncerty, kiermasz + ogłoszenie wyników konkursów świątecznych w tym:

„Udekorujmy choinkę w ArtParku”

„Kartka świąteczna”

ArtPark Bolszewo

 

11.12.2021 sobota

15.00-18.00

Gminne Mikołajki dla dzieci   w Bolszewie

ogłoszenie wyników konkursu : „List do Św. Mikołaja”

Hala Bolszewo

 

         

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie planowanych wydarzeń.

Zarządzenie nr 22/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 27.08.2021 w sprawie zmiany planu finansowego - Zarządzenie 22/2021

 

ZARZĄDZENIE NR  22/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 27.08.2021 r.

w sprawie zmiany planu finansowego

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. 207) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Dyrektora BCK 1/2021 z dn.07.01.2021 z późniejszymi zmianami Zarządzeniem 20/2021 z dnia 21.07.2021 r.

Zarządza się:

§ 1

Z dniem 27.08.2021 roku w Bibliotece i Centrum Kultury, dokonuje zmiany planu finansowego na rok 2021 (Zarządzenia nr 20/2021 z dnia 21.07.2021r), w związku z wydzieleniem środków z dotacji podmiotowej na dotację celową (Uchwała Nr XXX/362/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25.08.2021r) wg załączników:

 1. Załącznik  nr 1 – plan finansowy
 2. Załącznik  nr 2a i 2 b –plan wydatków na działania kulturalne

       § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się głównej księgowej.

          § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2021r

Zarządzenie nr 21/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 27.07.2021 w sprawie dystrybucji i sprzedaży publikacji własnej „Moje wędrówki po Rzymie” - Zarządzenie 21/2021

 

ZARZĄDZENIE NR  21/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 27.07.2021 r

w sprawie dystrybucji i sprzedaży publikacji własnej „Moje wędrówki po Rzymie”

Działając na podstawie art. 13 i 28 ust. 2 ustawy o Organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz  Statutu nadanego Uchwałą Nr XXIV/284/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia z dn. 23 listopada 2016 r.

zarządza się co następuje:

§ 1

Publikacja BCK „Moje wędrówki po Rzymie” wydana w ilości 300 szt. zostaje przeznaczona na cele:

 1. promocyjne BCK,
 2. na nagrody,
 3. włączona do zbiorów bibliotecznych w ilości po 2 szt. do wszystkich oddziałów biblioteki
 4. sprzedaż podczas kiermaszów i innych imprez czytelniczych lub kulturalnych, organizowanych również poza BCK,
 5. egzemplarze obowiązkowe,
 6. na sprzedaż.

§ 2

Ustala się cenę sprzedaży 35 zł. przy zakupie pojedynczych sztuk

 1. Przy zakupie od 10 do 19 egz. - ustala się rabat wysokości 10% od ceny sprzedaży.
 2. Przy zakupie od 20 do 29 egz. - ustala się rabat wysokości 20% od ceny sprzedaży.
 3. Przy zakupie 30 egz. i więcej ustala się rabat wysokości 30% od ceny sprzedaży.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zarządzenie nr 20/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 21.07.2021 w sprawie zmiany planu finansowego - Zarządzenie 20/2021

 

ZARZĄDZENIE NR  20/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 21.07.2021 r.

w sprawie zmiany planu finansowego

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. 207) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Dyrektora BCK 1/2021 z dn.07.01.2021 z późniejszymi zmianami

Zarządza się:

§ 1

Z dniem 21 lipca 2021 roku w Bibliotece i Centrum Kultury, dokonuje się uzupełnienia planu finansowego z Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 07.01.2021r, w zakresie przyznanych i  otrzymanych Dotacji Zewnętrznych w kwocie łącznej 144 602 zł  – Załącznik nr 1 .

§ 2

Wyszczególnienie uzupełnienia w zakresie środków zewnętrznych w ramach przychodów:

1. Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury –program Kultura Interwencje 2021 w kwocie 27 000 zł

2. Dotacja celowa z Instytutu Książki  – program Partnerstwo dla książki w kwocie 15 000 zł

3.Dotacja celowa  z Narodowego Centrum Kultury –program Kultura Dostępna w kwocie 23 000 zł

4. Dotacja celowa na inwestycje w Bieszkowicach z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego- program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 79 602 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się głównej księgowej.

 

 

Zarządzenie nr 18/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 01.06.2021 w sprawie zmiany rocznego planu imprez na III kwartał 2021 roku - Zarządzenie 18/2021

ZARZĄDZENIE NR 18/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 01.06.2021 r

w sprawie zmiany rocznego planu imprez na III kwartał 2021 roku

    Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Zarządzenia 8/2021 z 20.01.2021oraz Statutu BCK,

zarządzam, co następuje:

§1

 1. Dokonuje się zmian i uzupełnień w planie imprez kulturalnych Biblioteki i Centrum Kultury zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Zmiany dotyczą  III kwartału 2021 r.
 3. Imprezy będą realizowane w pełnym lub częściowym zakresie, w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce i związanymi z tym obostrzeniami. Odwoływanie imprez będzie odbywać się na bieżąco w zależności od sytuacji z Covid-19

§2

Zobowiązuje się Pracowników do realizacji zaplanowanych wydarzeń a Kierownika  ds. Organizacji Imprez o nadzorowanie prac.

§3

Zobowiązuje się Specjalistę ds. Organizacji Imprez do pełnego wykorzystania wszelkich kanałów promocji tych wydarzeń.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 Załącznik Nr 1  do zarządzenia Dyrektora BCK  Nr 18 /2021,  z dnia 1.06.2021 r.

III kwartał  -  PLAN IMPREZ KULTURALNYCH BCK 2021  - WSZYSTKIE PLACÓWKI

 

LIPIEC

28.06-2.07.2021

poniedz-piątek

Akcja Letnia w Bieszkowicach, Zbychowie, Nowym Dworze

Filia nr 3 Bieszkowice

 

05-09.07.2021

12-16.07.2021

poniedz-piątek

Akcja Letnia w Gościcinie (Dworek Drzewiarza )

Bolszewo/Gościcino

 

28.06-21.07.2021

Realizacja projektu Kaszubskie Podróże po Kulturze i nie tylko

wycieczki dla dzieci z terenów wiejskich

Sołectwa

 

10.07.2021

16.30 – 21.30 sobota

IX DNI GMINY – koncert z Patrycją Markowską

Pokazy Strongman + akcja charytatywna Grupy „Pomaganie jest takie proste”

Bolszewo – ArtPark

 

SIERPIEŃ

10-16.08.2021

wtorek-poniedziałek

Międzynarodowy Festiwal Rzeźby i Kobiet Niezależnych

15.08 – niedziela - BICIE REKORDU POLSKI W RZEŹBIENIU

Bolszewo – ArtPark

 

27.08.2021

piątek

Komiksy w bibliotece – Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów

Biblioteka Bolszewo

 

29.08.2021

14.00 niedziela

Dożynki Gminne

 

 

WRZESIEŃ

 

1-5.09.2021

środa-niedziela

Kaszubski Festiwal dzieci i młodzieży im. Remusa

cykl imprez, spotkań pokazów + wspólne tworzenie rzeźb i malowideł

Bolszewo – ArtPark

 

1-17.09.2021

Zapisy na warsztaty artystyczne w filiach BCK

 

 

 

Realizacja serii spotkań i warsztatów dla dzieci i seniorów

Rożne Oblicza Książki

Biblioteka Bolszewo

 

1.09.2021

Rożne Oblicza Książki - Ogłoszenie Konkursu plastycznego dla dzieci
i młodzieży „Paskudy w literaturze”

Biblioteka Bolszewo

 

11.09.2021

Rożne Oblicza Książki - Wycieczka do  Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie

Wejherowo

 

14.09.2021

28.09.2021

Rożne Oblicza Książki - Warsztaty biblioterapeutyczne dla seniorów

Biblioteka Bolszewo

 

15.09.2021

Rożne Oblicza Książki - Warsztaty z historii powstania książki

Biblioteka Bolszewo

 

16.09.2021

Rożne Oblicza Książki - Warsztaty z czerpania papieru

Biblioteka Bolszewo

 

17.09.2021

Rożne Oblicza Książki - Warsztaty z tworzenia il. Pop-up

Biblioteka Bolszewo

 

20-21.09.2021

Rożne Oblicza Książki – Warsztaty z linorytu

Biblioteka Bolszewo

 

22.09.2021

24.09.2021

Rożne Oblicza Książki – warsztaty z  monotypii

Biblioteka Bolszewo

 

27.09.2021

Rożne Oblicza Książki - Spotkanie autorskie z Katarzyną Cerazy + warsztaty z tworzenia książki pop-up

Biblioteka Bolszewo

 

28.09.2021

Rożne Oblicza Książki - Warsztaty z programowania bez komputera

Biblioteka Bolszewo

 

30.09.2021

Rożne Oblicza Książki - Warsztaty z tworzenia książki dotykowej

Biblioteka Bolszewo

 

29.09-3.10.2021

Udział Orkiestry Dętej w Festiwalu w Krakowie

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie planowanych wydarzeń.

 

Zarządzenie nr 17/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 01.06.2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem terenu pod stoisko handlowe i użyczenie energii elektrycznej na imprezach plenerowych organizowanych przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. - Zarządzenie 17/2021

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 1 czerwca 2021

w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem terenu pod stoisko handlowe i użyczenie energii elektrycznej na imprezach plenerowych organizowanych przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

Działając na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 406), oraz Statutu nadanego Uchwałą Nr XXIV/284/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia z dn. 23 listopada 2016, zmienionego nr VIII/84/2019 z d. 22.05.2019 r,  oraz Zarządzenia nr 45/2017 z 4.05.2017 r.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się nowe stawki za wynajem terenu pod stoisko handlowe i użyczenie energii elektrycznej na imprezach plenerowych organizowanych przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo:

 1. za wynajem terenu bez energii elektrycznej

–  za stoisko do 10 m2  - 50 zł netto

–  za stoisko powyżej 10 m2  - 80 zł netto

 1. za wynajem terenu z energią elektryczną do 1 Kw

–  za stoisko do 10 m2  - 100 zł netto

–  za stoisko od 10 do 20 m2  - 200 zł netto

–  za stoisko powyżej 20 m2  - 250 zł netto

 1. za wynajem terenu z energią elektryczną pow. 1 Kw

–  za stoisko do 10 m2  - 150 zł netto

–  za stoisko od 10 do 20 m2  - 250 zł netto

–  za stoisko powyżej 20 m2  - 300 zł netto

§ 2

Zapłata za usługę nastąpi w dniu imprezy plenerowej gotówką pracownikowi Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, na podstawie wcześniejszych zgłoszeń.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Zarządzenie nr 16/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 28.05.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego - Zarządzenie 16/2021

ZARZĄDZENIE NR  16/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 28.05.2021 r.

w sprawie zmiany planu finansowego

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. 207) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Dyrektora BCK 1/2021 z dn.07.01.2021

Zarządza się:

§ 1

Z dniem 28 maja 2021 roku w Bibliotece i Centrum Kultury, dokonuje się zmiany planu finansowego z Zarządzenia nr 01/2021 z dnia 7.01.2021, w zakresie planu wydatków na działania kulturalne Załącznik nr 1 a i 1b.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się głównej księgowej.

 Załącznik Nr 1 a do zarządzenia Dyrektora BCK  Nr 16/2021,  z dnia 28.05.2021 r.

Plan Wydatków na działania kulturalne 2021

DOTACJA PODMIOTOWA

L.P

NAZWA

DATA

KOSZT

 

1

Piątki z kulturą” – cykliczne koncerty, spektakle, kabarety organizowane   raz  na  kwartał  lub co 2 m-c

Cały rok

30 000

2

XIII  Zimowy Plener Artystyczny

luty/marzec

13 000

3

Dzień Kobiet – koncert  gwiazdy

marzec

18 000

4

Tydzień Bibliotek  - lub wkład własny na Festiwal Kryminalny Poszukiwany, poszukiwana

maj

3 000

5

Dzień Dziecka – impreza plenerowa dla dzieci

GOŚCICINO,  BOLSZEWO, BIESZKOWICE

czerwiec

 40 000

6

Wieczór z Kulturą w Bolszewie i Nowym Dworze Wejherowskim

czerwiec

50 000

7

Akcja Letnia dla dzieci – warsztaty dla dzieci w BCK i sołectwach

i  Kaszubskie podróżne po kulturze wycieczki dla dzieci

lipiec

15 000

10 000

8

Dni Gminy z Patrycją Markowską

sierpień

90 000

9

Dożynki  Gminne – impreza plenerowa

sierpień

60 000

10

Kaszubski Festiwal Dzieci i Młodzieży im. Remusa

wrzesień

20 000

11

VII ogólnopolski Plener – Festiwal Rzeźby i Bicie Rekordu Polski

wrzesień

60 500

12

30-lecie Orkiestry Dętej, 10-lecie Chóru– jubileusz, koncert + imprezy towarzyszące

październik

25 000

13

Mikołajki dla dzieci i kiermasz świąteczny

grudzień

13 000

14

Wigilia Gminna – impreza plenerowa/koncert kolęd dla mieszkańców gminy

grudzień

7 000

15

Dyskusyjny Klub Książki - wyjazdy

cały rok

2 000

16

Koncerty, spektakle, Spotkania autorskie, podróżnicze i inne imprezy

cały rok

50 000

17

Orkiestra – wyjazdy przeglądy, festiwale krajowe i zagraniczne

cały rok

40 000

18

Chór Gaudeamus – wyjazdy przeglądy, festiwale krajowe i zagraniczne

cały rok

10 000

19

Promocja BCK – gadżety, reklama, plansze informacyjne

cały rok

20 000

20

Konkursy - nagrody i organizacja

cały rok

8 000

21

Wydawanie publikacji promujących BCK w tym: Informatora Kulturalnego i wydawnictw własnych

cały rok

20 000

22

Wkład własny na zakup sceny teatralnej (20 000 zł) oraz realizację strefy rekreacyjnej w Bieszkowicach (45 500 zł) dofinansowanie  ze  środków zewnętrznych – Dotacja celowa

cały rok

65 500

 

Razem:

 

670 000

 Załącznik Nr 1 b do zarządzenia Dyrektora BCK  Nr 16/2021,  z dnia 28.05.2021 r.

Plan Wydatków na działania kulturalne 2021

PRZYCHODY WŁASNE  (96 000 zł)

 

L.P

NAZWA

DATA

KOSZT

 

1

Wykonanie rzeźb na wystawę plenerową Dworek + sołectwa

cały rok

20 000

2

Wydatki związane z promocją, wydawnictwami i imprezami

cały rok

10 000

3

Orkiestra, Chór, Kapela – wyjazdy integracyjno-szkoleniowe

cały rok

11 000

4

Wsparcie imprez organizowanych przez stowarzyszenia Gminy Wejherowo i KGW

cały rok

15 000

5

VII ogólnopolski Plener malarsko-rzeźbiarski

wrzesień

30 000

6.

Wyjazdy integracyjno-studyjne

luty

10 000

 

Razem:

 

96 000

 

 

Zarządzenie nr 15/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 11 maja 2021 - Zarządzenie 15/2021

ZARZĄDZENIE NR 15/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 11 maja 2021

w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1947 roku – Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998 roku Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) w związku z § 14 Regulaminu Biblioteki i Centrum Kultury.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznacza się dzień 4 czerwca 2021 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy w związku ze świętem 1 maja 2021 r. przypadającym w sobotę, ponieważ każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym niż niedziela dniu obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

§ 2

Zobowiązuje pracowników merytorycznych do umieszczenia informacji o zamknięciu Instytucji w tym dniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą w dniu 4 czerwca 2021 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku.

 

 

Zarządzenie nr 14/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 11.05.2021 w sprawie ammestii czyteliczej - Zarządzenie 14/2021

ZARZĄDZENIE NR 14/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 11 maja 2021

w sprawie amnestii czytelniczej

zarządza się co następuje:

§ 1

Od 17 maja do końca czerwca we wszystkich placówkach Biblioteki i Centrum Kultury zarządza się amnestię dla czytelników, zalegających z oddaniem książek. Oznacza to, że za przetrzymane książki, które w tych dniach zostaną zwrócone do Biblioteki nie będzie pobierana opłata za przetrzymywanie.

§ 2

Amnestia dotyczy książek niezwróconych do dnia 28 lutego 2021 r.

§ 3

Zobowiązuje się Starszego bibliotekarza i Pracownika sekretariatu do wysłania informacji wszystkim czytelnikom z zalegającymi książkami.

§ 4

Zobowiązuje się wszystkich bibliotekarzy do przekazywania informacji czytelnikom.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 11 maja z mocą obowiązującą od 17.05.2021 do 30.06.2021 r.

 

Zarządzenie nr 13/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 19.04.2021 r. w sprawie zmiany rocznego planu imprez na II kwartał 2021 roku 

ZARZĄDZENIE NR  13/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 19.04.2021 r.

w sprawie zmiany rocznego planu imprez na II kwartał 2021 roku

    Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz Statutu BCK,

zarządzam, co następuje:

§1

 1. Dokonuje się zmian i uzupełnień w planie imprez kulturalnych Biblioteki i Centrum Kultury zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Zmiany dotyczą  II kwartału 2021 r.
 3. Imprezy będą realizowane w pełnym lub częściowym zakresie, w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce i związanymi z tym obostrzeniami. Odwoływanie imprez będzie odbywać się na bieżąco w zależności od sytuacji z Covid-19

§2

Zobowiązuje się Pracowników do realizacji zaplanowanych wydarzeń a Kierownika  ds. Organizacji Imprez o nadzorowanie prac.

§3

Zobowiązuje się Specjalistę ds. Organizacji Imprez do pełnego wykorzystania wszelkich kanałów promocji tych wydarzeń

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 Załącznik Nr 1  do zarządzenia Dyrektora BCK  Nr 13 /2021,  z dnia 19.04.2021 r.

II kwartał  -  PLAN IMPREZ KULTURALNYCH BCK 2021  - WSZYSTKIE PLACÓWKI

 

MAJ

04.05.2021

Ogłoszenie konkursów:

Ekologicznego „Dbajmy o naszą Ziemię”

oraz fotograficzno -reporterskiego „Kronika z wakacji – Barwy Kaszub”

---

 

8-9.05.2021

sobota-niedziela

Artystyczny weekend w Bieszkowicach  w ramach Tygodnia Bibliotek

warsztaty malarskie uczeń-mistrz, rzeźbiarskie, plastyczne dla dzieci

Filia nr 3 Bieszkowice

 

08-15.05.2021

Tydzień Bibliotek "Znajdziesz mnie w bibliotece"  wg. odrębnego planu

Biblioteka Bolszewo/ArtPark

 

14-15.05.2021

piątek-sobota

Noc muzeów w Dworku Drzewiarza

CK Gościcino

 

14.05.2021

18.15 piątek

Spotkanie z teatrem dla dzieci   -  Prastara książnica -  skarb i tajemnica

CK Gościcino

 

14-15.05.2021

piątek-sobota

Noc Detektywów w Bieszkowicach w ramach Tygodnia Bibliotek

Filia  Bieszkowice

 

15.05.2021

9.00 sobota

Soboty z teatrem dla dzieci   - Miś Marcek i przyjaciele

CK Gościcino

 

15.05.2021

11.00 sobota

Soboty z teatrem dla dzieci   - Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości

Biblioteka Bolszewo

 

16.05.2021

16-19.00 niedziela

Rodzinny Piknik i Giełda sadzonek w BIESZKOWICACH

Filia nr 3 Bieszkowice

 

20.05.2021

19.00 czwartek

BOLSZEWO Koncert  Stand-up przy fortepianie – Adam Snopek

„Od Bacha do AC/DC”

Biblioteka Bolszewo

 

21.05.2021

18.00 piątek

BIESZKOWICE Koncert  Stand-up przy fortepianie – Adam Snopek

„Od Bacha do AC/DC” - Piątek z Kulturą

Filia nr 3 Bieszkowice

 

29.05.2021

15.00-19.00 sob

Gminny Dzień Dziecka w Gościcinie i w Bolszewie

Boisko Gościcino

ArtPArk Bolszewo

 

30.05.2021

15.00-18.00 niedz

Gminny Dzień Dziecka w Bieszkowicach

Filia nr 3 Bieszkowice

 

CZERWIEC

6.06.2021

14.00-19.00

Festiwal Dworów i Pałaców – Wioska słowiańska

CK Gościcino

 

12.06.2021

17.00 sobota

Wieczór z Kulturą – Ireneusz Krosny + teatr dla dzieci + koncert  

Filia nr 3 Bieszkowice

 

12.06.2021

17.00 sobota

Wieczór z Kulturą – Ireneusz Krosny, teatr dla dzieci i koncert  

+ FESTIWAL KOLORÓW

Biblioteka Bolszewo

 

18.06.2021

piątek

Ogłoszenie zwycięzców konkursu ekologicznego

„Dbajmy o nasza Ziemię”

---

 

26.06.2021

sobota

Gra terenowa

CK Gościcino

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie planowanych wydarzeń.

 

Zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 01.04.2021 w sprawie

w sprawie aktualizacji karty wzorów pieczątek stosowanych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie 12/2021

ZARZĄDZENIE NR  12/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 01.04.2021 r.

w sprawie aktualizacji karty wzorów pieczątek stosowanych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

Na podstawie § 3 pkt. 5 i 6 Statutu Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, Zarządzenia nr 9/2017 z dnia 9.01.2017 zarządza się, co następuje:

§ 1

Aktualizuje się kartę wzorów pieczątek w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo o wzór pieczątki imiennej z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2021 r. – załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia 12/2021 Dyrektora BCK

w Gościcinie z dnia 01.04.2021 r.

Aktualizacja wykazu pieczęci imiennych stosowanych w BCK

Pieczątki komputerowe

Pieczątki  do odbijania

Podpisy osób

 

Bibliotekarz

Magdalena Szreder

 

 

 

 

Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 01.03.2021 w sprawie

w sprawie aktualizacji higienicznych warunków pracy, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

- Zarządzenie 11/2021

ZARZĄDZENIE NR 11/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 1.03.2021

w sprawie aktualizacji higienicznych warunków pracy, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Zarządzenia nr 28/2017 z dnia 1.02.2017

ze zmianą wg zarządzenia  6/2020 z 2.02.2020 r

   Na podstawie art. 233 i art. 23767 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U.  z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.),oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity z 2003 Dz.U.Nr 169, poz.1650 z pózn.zm.)

§ 1

Aktualizuje się §2 normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży dla pracowników Biblioteki i Centrum Kultury stanowiące załącznik Nr 2.

oraz §3 normy ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 10/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 25.01.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo w Bibliotece i Centrum Kultury - Zarządzenie 10/2021

ZARZĄDZENIE NR  10/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 25.01.2021 r

w sprawie zmiany  Regulaminu Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo

w Bibliotece i Centrum Kultury

§1

Działając na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.406 ze zm.) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz na podstawie Statutu Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr XXIV/284/2016 z dnia 23 listopada 2016 r., i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy o ochronie danych osobowych. Oraz Zarządzenia 19/2018 z dnia 17.05.2018

Zarządza się co następuje:

Wprowadza się zmiany w regulaminie Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo której organizatorem jest  Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w zakresie wynagradzania, podpisywania umów oraz odpowiedzialności członków orkiestry – Regulamin stanowi załącznik nr 1

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.02.2021, z mocą obowiązującą od 1.01.2021 r.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2021  z dnia: 25.01.2021  r.

Biblioteka i Centrum Kultury

Gminy Wejherowo

ul. Drzewiarza 2 Gościcino

REGULAMIN
Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo

I. Postanowienia Ogólne

1. Orkiestra Dęta działa przy Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

2. Działalność organizacyjna jak i finansową Orkiestry prowadzi Biblioteka i Centrum Kultury Gminy

    Wejherowo.

3. BCK zapewnia na swój koszt, warunki organizacyjne i techniczne dla funkcjonowania Orkiestry,

    a w szczególności wyposażenie w mundury, instrumenty i inne niezbędne materiały i przybory,

    naprawę sprzętu muzycznego, pomieszczenie do prowadzenia prób.

4. Kierownictwo Zespołu powierza się dyrektorowi BCK.

5. Działalnością artystyczną Orkiestry kieruje Kapelmistrz powoływany przez Dyrektora BCK.

6. Umowy na wykonanie koncertu sporządza Dyrektor lub wskazana przez niego osoba

    w porozumieniu z komórką finansową.
7. Faktury za usługi wykonane przez Orkiestrę sporządza komórka finansowa na podstawie wpłat

    podmiotów zainteresowanych.

 II. Cele działalności Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo

 1. Kontynuowanie tradycji orkiestr dętych.
 2. Propagowanie szeroko pojętej kultury muzycznej poprzez popularyzację i rozwijanie uzdolnień artystycznych w kierunku gry na instrumentach dętych.
 3. Uświetnianie uroczystości kulturalnych, patriotycznych, religijnych, okolicznościowych i innych.
 4. Godne reprezentowanie Zespołu w kraju i za granicą.

III. Działalność Orkiestry

1. Do obowiązków Kapelmistrza należy w szczególności:

 • dbałość o wysoki poziom artystyczny Orkiestry,
 •  organizowanie i koordynowanie pracy Orkiestry,
 • utrzymywanie dyscypliny w Orkiestrze i nadzór nad należytym wykonaniem przez członków Orkiestry ich obowiązków,
 •  współdziałanie z właściwymi organami Organizatora we wszystkich sprawach związanych z działalnością Orkiestry, w tym zwłaszcza w organizowaniu występów,                                                                              

2. Do obowiązków członka Orkiestry należy w szczególności:

 • systematyczne oraz punktualne uczestniczenie w próbach i występach Orkiestry,
 • wykonywanie poleceń i zaleceń Kapelmistrza oraz Dyrektora BCK,
 • zachowanie postawy zapewniającej godne reprezentowanie BCK i Gminy Wejherowo,
 • szczególna dbałość o instrumenty muzyczne, umundurowanie i inne mienie Orkiestry,
 • każdy członek Orkiestry zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za umundurowanie i inne powierzone mu mienie Orkiestry.
 • dbałość o zachowanie koleżeńskich stosunków w Orkiestrze, sprzyjających pracy artystycznej.

3. Zachowanie podczas trwania prób, koncertów, Festiwali

 • Zabrania się przyjmowania posiłków i spożywania alkoholu oraz innych używek
 • Korzystania z telefonów komórkowych
 • Używania wulgarnych słów
 • Nietolerancji wobec pozostałych członków Zespołu

4. Nabór do Zespołu/ warunki uczestnictwa

 • Nowo przychodzące osoby będą miały egzamin opcjonalnie przy przyjęciu do Orkiestry oraz/lub po upływie okresu próbnego przed podpisaniem umowy.
 • Członek Orkiestry może pobierać wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w próbach i koncertach. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa określa § 14. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa, jest zawarcie przez członka Orkiestry umowy z Organizatorem.
 • Dla nowych członków orkiestry wprowadza się pół roczny okres próbny, w trakcie którego wynagrodzenie nie jest przyznawane
 • Okres rozliczeniowy wynagrodzeń dla członków orkiestry następuje po każdym kwartale br.
 • Członek Orkiestry może zrezygnować z uczestnictwa w Orkiestrze, pod warunkiem zgłoszenia zamiaru rezygnacji z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 • Aktualni członkowie Orkiestry, ich małżonkowie, a także sponsorzy mają prawo do skorzystania z usług Orkiestry na zasadach preferencyjnych.

5. Nagrody i kary:

 • Członkom Orkiestry i Kapelmistrzowi mogą zostać przyznane dodatkowe premie finansowe za szczególne działania na rzecz Orkiestry. Ich wysokość i częstotliwość przyznawania uzależniona jest od posiadanych środków finansowych w budżecie BCK. Decyzję o przyznaniu premii podejmuje Dyrektor BCK. Premia ma charakter uznaniowy, a członkom Orkiestry nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie. 
 • Osoby, które czynnie nie uczestniczą w próbach Orkiestry, w przypadku  wyjazdów na Festiwale, przeglądy oraz wyjazdy integracyjne będą opłacały wyżej wymienione wyjazdy proporcjonalnie do ilości obecności na próbach ( w przypadku znikomej obecności na próbach będzie to 100% kosztów).
 • Uczestnictwo w koncertach zewnętrznych opłacanych przez zleceniodawcę, może być nagrodzone kwotą 25,00 zł za każdy koncert ( chyba, że całość uzyskanej kwoty orkiestra przeznaczy na działalność bieżącą orkiestry w tym wyjazdy) .
 • Za nie etyczne zachowanie, zniszczenie mienia, alkohol, narkotyki i brak udziału w próbach i koncertach członkowi orkiestry grozi:

- upomnienie ustne lub pisemne

- usunięcie z uczestnictwa w bieżącej próbie lub koncercie

- za karygodne zachowanie zawieszenie w prawach członka orkiestry na miesiąc, 3 miesiące lub pół roku

- za karygodne zachowanie usunięcie z Orkiestry Dętej
IV. Wynagrodzenie Orkiestry

1. Koszty finansowe utrzymania Orkiestry ponosi Organizator oraz sponsorzy i inni darczyńcy.
2. Wynagrodzenie dla Kapelmistrza i instruktorów muzycznych ustala Dyrektor BCK.

3. Stawki wynagrodzeń członków Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo

   a.) Udział w próbach  za każdy miesiąc od 80,00 zł do 100,00 zł, w zależności od  miejsca zamieszkania członka Orkiestry (zakładając 4 – 6 prób w miesiącu – jednak nie mniej niż 50%  prób, liczone proporcjonalnie)

   b.) Stawka będzie wypłacana gdy uczestnik będzie więcej niż na dwóch próbach w miesiącu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo (dalej BCK) z siedzibą główną w Gościcinie przy ul. Drzewiarza 2
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do orkiestry oraz uczestnictwa w imprezach kulturalnych. Dane nie będą udostępnianie innym odbiorcom za wyjątkiem tych z przepisów prawa (np. policja itp.) na ich pisemny wniosek.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat w celu udokumentowania działalności BCK, zgodnie z Jednolitym, rzeczowym wykazem akt BCK.
 4. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograni­czenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Zmiany do niniejszego regulaminu uchwala Dyrektor BCK.

2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 luty 2021 rok z mocą obowiązującą od 1.01.2021 r.

3. Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością BCK.

 

Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 25.01.2021 w sprawie przeprowadzenia skontrum w siedzibie głównej Biblioteki w Gościcinie - Zarządzenie 09/2021

ZARZĄDZENIE NR  9/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 25.01.2021 r.

w sprawie przeprowadzenia skontrum w siedzibie głównej Biblioteki w Gościcinie

Na podstawie art.32 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych ( Dz. U. z 2008r., nr 205, poz. 1283),  oraz na podstawie art.26 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 września  1994 r. o rachunkowości tj. (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Przeprowadzenie skontrum w siedzibie głównej w Gościcinie przy ulicy Drzewiarza 2
 2. Termin przeprowadzenia skontrum ustala się  od 9 lutego do 11 lutego 2021 r.

§ 2

Powołuję się Komisję do przeprowadzenia skontrum w siedzibie głównej w Gościcinie Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w składzie:

Przewodnicząca – Marta Malinowska – starszy bibliotekarz

Członkowie:

Olga Maciaszek – bibliotekarz

Joanna Kierska – Specjalista ds. animacji kultury i imprez

Do przeprowadzenia skontrum powołuje się zespoły w składzie:

Marta Malinowska  - Joanna Kierska

Olga Maciaszek  - Zofia Paschke

§ 3

W czasie trwania skontrum w okresie od 9 lutego do 11 lutego 2021 r.  biblioteka w Gościcinie będzie nieczynna dla czytelników.

§ 4

Regulamin pracy Komisji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Terminy oddawania książek przez czytelników należy wyznaczać po skontrum a wszystkie kary, które ewentualnie się naliczą w czasie trwania skontrum, należy anulować.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2021 Dyrektora BCK  z dnia 25.01.2021 r.

Regulamin Komisji Skontrowej

Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

1. Zadaniem Komisji skontrowej jest przeprowadzenie kontroli całości materiałów bibliotecznych według stanu na dzień 9.02.2021 r. w terminie od 9.02.2021 r. do 11.02.2021 r.

2. Skontrum obejmuje materiały biblioteczne znajdujące się w bibliotece siedziby głównej w Gościcinie oraz wypożyczone na zewnątrz.

3. Podczas skontrum należy:

- porównać zapisy inwentarzowe ze stanem faktycznym materiałów bibliotecznych,

- ustalić i wyjaśnić zaistniałe różnice między zapisami inwentarzowymi a stanem faktycznym zbiorów,

- ustalić ewentualne braki.

4. Podstawę przeprowadzenia skontrum stanowią zapisy dokonane w księgach inwentarzowych w programie bibliotecznym Patron.

5. Czynności związane z porównaniem zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym zbiorów należy zakończyć do dnia 15.02.2021 r.

6. Po zakończeniu kontroli Komisja skontrowa sporządza protokół, który powinien zawierać:

- ustalenia dotyczące stanu ewidencji i stanu faktycznego materiałów bibliotecznych,

- stwierdzenia liczby ewentualnych braków względnych i bezwzględnych oraz ich wartości,

- wnioski wraz z uzasadnieniem w sprawie nieodnalezionych materiałów bibliotecznych.

7. Do protokołu należy dołączyć:

- wykazy braków względnych i bezwzględnych

Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia  20.01.2021 r w sprawie zatwierdzenia planu imprez kulturalnych na 2021 rok.

 

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdza się ogólny roczny plan działalności Instytucji Kultury BCK na 2021 r. pod kątem imprez kulturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Dyrektor może w ciągu roku wprowadzać zmiany w planie imprez kulturalnych polegające na:

- Zwiększeniu lub zmniejszeniu zadań kulturalnych w zależności od potrzeb, oraz przeniesieniu kosztów pomiędzy poszczególnymi zadaniami,, o ile nie spowoduje to zmiany wysokości dotacji podmiotowej Organizatora.

§5

Zmiany w planie działalności zachodzące w ciągu roku dokonywane są zarządzeniem Dyrektora

§6

Zobowiązuję się pracowników merytorycznych do przestrzegania postanowień przyjętych w planie  działalności  w zakresie imprez kulturalnych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 marca 2021 r.

 Załącznik Nr 1  do zarządzenia Dyrektora BCK  Nr 8/2021,  z dnia 20.01.2021 r.

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH BCK 2021  - WSZYSTKIE PLACÓWKI

MARZEC

01.03.2021

poniedziałek

Ogłoszenie konkursu na „Najpiękniejszą rodzinną pisankę”

---

 

01.03.2021

poniedziałek

Ogłoszenie konkursu powiatowego „Cztery Pory roku Powiatu Wejherowskiego”

---

 

03-26.03.2021

środa-piątek

Różne oblicza książki - warsztaty, konkursy, spotkania

(realizacja zależna od wyników konkursu MKiDN)

Wszystkie Filie

 

06.03.2021

sobota

Dzień Kobiet  ze Stafano Terazino

Hala widowiskowa

w Bolszewie

 

13.03.2021

10 i 13.00 sobota

Soboty z teatrem dla dzieci

CK Gościcino

Biblioteka Bolszewo

 

19.03.2021

18:00 piątek

Piątek z Kulturą

Stand-Up przy fortepianie z Adamem Snopek

Biblioteka Bolszewo

 

18-25.03.2021

XIII Zimowy plener artystyczny

Filia nr 3 Bieszkowice

 

20.03.2021

10-18.00 sobota

Warsztaty  artystyczne (malarskie) dla młodzieży i dorosłych

Filia nr 3 Bieszkowice

 

20.03.2021

17:00 sobota

Rodzinne warsztaty Wielkiej Nocy – dekoracje świąteczne

Biblioteka Bolszewo

 

20.03.2021

17:00 sobota

Rodzinne warsztaty Wielkiej Nocy – dekoracje świąteczne

CK Gościcino

 

29.03.2021

17:00  poniedz.

 Warsztaty ze świeczek żelowych  dla dzieci

Biblioteka Bolszewo

CK Gościcino

 

 

Być Kobietą – Spotkania tematyczne nie tylko dla kobiet

 

 

KWIECIEŃ

01.04.2021

czwartek

Ogłoszenie zwycięzców w konkursie „Najpiękniejsza rodzinna pisanka”

---

 

06.04.2021

wtorek

Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci

warsztaty z powstawania książki dotykowej

Biblioteka Bolszewo

 

09.04.2021

Piątek z Kulturą  

Biblioteka Bolszewo

 

10.04.2021

sobota

Soboty z teatrem dla dzieci

Biblioteka Bolszewo

Filia nr 3 Bieszkowice

 

24.04.2021

sobota

Dzień Drzewiarza - Koncert Czesława Mozila

kulinaria, warsztaty wikliniarskie i ceramiczne

CK Gościcino

 

23-25.04.2021

piątek-niedziela

Dni Piaśnickie - wg. odrębnego planu

Piaśnica

 

 

Być Kobietą – Spotkania tematyczne nie tylko dla kobiet

 

 

MAJ

04.05.2021

Ogłoszenie konkursu ekologicznego „Dbajmy o naszą Ziemię”

---

 

08-15.05.2021

sobota-sobota

Tydzień Bibliotek Festiwal Kryminalny „Poszukiwany, poszukiwana” - wg. odrębnego planu (realizacja zależna od wyników konkursu MKiDN)

Biblioteka Bolszewo/ArtPark

 

08.05.2021

sobota

Dzień Rodziny + Koncert

Filia nr 3 Bieszkowice

 

14-15.05.2021

piątek-sobota

Noc muzeów w Dworku Drzewiarza i Bieszkowicach

i Sobota z teatrem dla dzieci

CK Gościcino

Filia  Bieszkowice

 

20.05.2021

czwartek

Ogłoszenie wyników konkursu Powiatowego „Cztery Pory Roku Powiatu Wejherowskiego”

---

 

22-23.05.2021

sobota-niedziela

Festiwal Twórczości Amatorskiej Dzieci i Młodzieży -

Music – Art (realizacja zależna od wyników konkursu MKiDN)

ArtPark

 

28.05.2021

11-14.00 piątek

Gminny Dzień Dziecka w Bieszkowicach

Filia nr 3 Bieszkowice

 

29.05.2021

10.30-14.30 sob

Gminny Dzień Dziecka w Gościcinie

Boisko Gościcino

 

30.05.2021

14.00-18.30 niedz

Gminny Dzień Dziecka w Bolszewie

ArtPArk Bolszewo

 

 

Być Kobietą – Spotkania tematyczne nie tylko dla kobiet

 

 

CZERWIEC

12.06.2021

sobota

Gra terenowa

Bieszkowice lub Gościcino

 

12.06.2021

sobota

Rodzinne powitanie lata w Łężycach

Łężyce

 

12.06.2021

sobota

Wieczór z „Kulturą do Natury” kabaret / koncert 

Filia nr 3 Bieszkowice

 

12.06.2021

Soboty z teatrem dla dzieci

Biblioteka Bolszewo

 

 

Pozdrowienia z wakacji -  wakacyjna akcja  czytelnicza

Filia nr 3 Bieszkowice

 

25.06.2021

piątek

IX Dni Gminy Wejherowo

 

 

26.06.2021

sobota

IX Dni Gminy Wejherowo „Festiwal dobrego jedzenia i piwa” + koncerty plenerowe

ArtPark Bolszewo

 

27.06.2021

niedziela

IX Dni Gminy Wejherowo „Festiwal dobrego jedzenia i piwa”

ArtPark Bolszewo

 

LIPIEC

01.07.2021

czwartek

Ogłoszenie zwycięzców konkursu ekologicznego

„Dbajmy o nasza Ziemię”

---

 

05-09.07.2021

poniedz-piątek

Akcja Letnia w Gościcinie (Dworek Drzewiarza )

 i w Bolszewie (Biblioteka)

Bolszewo/Gościcino

 

12-16.07.2021

poniedz-piątek

Akcja Letnia w sołectwach

Sołectwa

 

19-23.07.2021

poniedz-piątek

Akcja Letnia w Bieszkowicach, Zbychowie, Nowym Dworze

Filia nr 3 Bieszkowice

 

17.07.2021

20.00 sobota

KONCERT LETNI Z GWIAZDĄ  - Patrycja Markowska

Bolszewo – boisko sportowe

 

SIERPIEŃ

Sierpień

Wakacyjna objazdówka dla dzieci – Podróże po Kulturze

(realizacja zależna od wyników konkursu MKiDN)

---

 

07.08.2021

 sobota

Dzień Miłośników książek – piknik z książką – czytanie dzieciom

ArtPark/ Dworek

 

14.08.2021

sobota

Międzynarodowy Dzień Młodzieży - koncert dla młodzieży

(realizacja zależna od wyników konkursu MKiDN)

ArtPark

 

23-29.08.2021

poniedz-niedziela

I Międzynarodowy Rzeźbiarski Festiwal Kobiet Niezależnych

Filia nr 3 Bieszkowice

 

27.08.2021

piątek

Komiksy w bibliotece – Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów

Biblioteka Bolszewo

 

29.08.2021

14.00 niedziela

Dożynki Gminne

---

 

WRZESIEŃ

WRZESIEŃ

Rekrutacja na warsztaty artystyczne 2021/2022

CK Gościcino

 

03.09.2021

piątek

Uroczystości Patriotyczne w Białej

Cmentarz na Białej

 

04.09.2021

sobota

Soboty z teatrem dla dzieci

CK Gościcino

 

11.09.2021

sobota

II edycja Grzybobrania – pogadanka o grzybach, zbieranie oraz wspólne gotowanie  + ognisko + Soboty z teatrem dla dzieci

Filia nr 3 Bieszkowice

 

11.09.2021

sobota

Światowy Dzień Pierwszej pomocy – zaprosić strażaków, położną, lekarza – spotkanie dla rodziców 

Biblioteka Bolszewo

 

17.09.2021

Piątek z Kulturą

Biblioteka Bolszewo

 

25.09.2021

Bal Netflixowy

Biblioteka Bolszewo

 

 

Być Kobietą – Spotkania tematyczne nie tylko dla kobiet

 

 

PAŹDZIERNIK

10.2020

Afera Kryminalna dla dzieci

Biblioteka Bolszewo

 

10.2020

Z Książką na walizkach

 

 

1-2.10.2020

piątek-sobota

Noc detektywów dla młodzieży

Filia nr 3 Bieszkowice

 

01.10.2021

piątek

I dzień Międzynarodowego Dnia osób starszych

Biblioteka Bolszewo/ CK Gościcino

 

02.10.2021

sobota

II dzień Międzynarodowego Dnia Seniora - Koncert dla seniorów  (realizacja zależna od wyników konkursu MKiDN)

Hala Bolszewo lub ArtPark

 

03.10.2021

niedziela

Uroczystości Patriotyczne - Piaśnica

Piaśnica

 

08-09.10.2021

piątek-sobota

Noc Bibliotek + Sobota z Teatrem dla dzieci godz. 10:00

Biblioteka Bolszewo

Filia nr 3 Bieszkowice

 

13.10.2021

środa

Dzień Dawcy Szpiku – zaprosić DKMS –każdy będzie miał możliwość oddania próbki – „to takie proste„

Biblioteka Bolszewo/ CK Gościcino

 

22-23.10.2021

piątek-sobota

Weekend z Harrym Potterem dla dorosłych

Filia nr 3 Bieszkowice

 

23.10.2021

sobota

Escape Room w Bibliotece

Biblioteka Bolszewo

 

 

Być Kobietą – Spotkania tematyczne nie tylko dla kobiet

 

 

LISTOPAD

2.11.2021

Ogłoszenie konkursu na list do św. Mikołaja

----

 

2.11.2021

Ogłoszenie konkursu plastycznego „Moja ulubiona postać z bajki lub baśni” w 100 lecie urodzin Walta Disneya

---

 

06.11.2021

Soboty z teatrem dla dzieci

CK Gościcino

 

11.11.2021

czwartek

Dzień Niepodległości - przemarsz

 

 

 

Warsztaty -  Lampion adwentowy

Filia nr 3 Bieszkowice

 

19.09.2021

Piątek z Kulturą  

Biblioteka Bolszewo

 

23.11.2021

10-11.30 wtorek

Warsztaty plastyczne z okazji Dnia Misia dla przedszkoli

Biblioteka Bolszewo

 

23.11.2021

17-18.30 wtorek

Warsztaty z książki dotykowej w ramach „Dnia Misia”

Biblioteka Bolszewo

 

26.11.2021

piątek

Bal Andrzejkowy dla dzieci

Biblioteka Bolszewo/ Filia nr 3 Bieszkowice

 

 

Być Kobietą – Spotkania tematyczne nie tylko dla kobiet

 

 

GRUDZIEŃ

02.12.2021

Warsztaty tematyczne – świeczki żelowe, mydełka

CK /  Bolszewo

 

04.12.2021

sobota

Mikołajki dla dzieci  -  w dniu urodzin Walta Disneya

+ ogłoszenie wyników konkursu na list do św. Mikołaja

i   „Moja ulubiona postać z bajki lub baśni”

Hala Bolszewo

 

10.12.2021

Piątek z Kulturą

Biblioteka Bolszewo

 

10-11.12.2021

Warsztaty tematyczne – malowanie bombek

Wszystkie filie

 

15.12.2021

17.00 środa

Warsztaty tematyczne –„Z kulturą Kaszub” – stroiki świąteczne

Biblioteka Bolszewo

 

17.12.2021

Wigilia gminna dla mieszkańców

ArtPark Bolszewo

 

18.12.2021

Sobota z teatrem dla dzieci

CK Gościcino

 

 

Być Kobietą – Spotkania tematyczne nie tylko dla kobiet

 

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie planowanych wydarzeń.

 

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 19.01.2021 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady polityki rachunkowości - Zarządzenie 07/2021

 

Zarządzenie nr 7/2021r

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury

w Gościcinie

z dnia 19.01.2021r.

W SPRAWIE USTALENIA DOKUMENTACJI

OPISUJĄCEJ PRZYJĘTE ZASADY POLITYKI  RACHUNKOWOŚCI

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) z uwzględnieniem zapisów ww. ustawy zawartych w art. 4 ust. 4, art. 8 ust. 2 oraz art. 29 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.); Zarządzenia Dyrektora BCK 12/2017 z 10.01.2017 r.; Zarządzenia 26.01.2018 r. Dyrektora BCK z 26.01.2018 r.

 wprowadzam z dniem 1 stycznia 2021 roku zmiany prowadzenia rachunkowości:

§ 1

Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego  skład okresów  sprawozdawczych oraz zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów księgowych – załącznik nr 1

§ 2

Metody  wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego –załącznik nr 2

§ 3

Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: zakładowego planu kont ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązanie z kontami księgi głównej – załącznik nr 3

§ 4

 Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych stanowi załącznik nr 4

§ 5

Opis systemu informatycznego zawiera wykaz programów z ich charakterystyką, jak również programowe zasady ochrony danych, a ponadto określa wersję oprogramowania i dat rozpoczęcia jego eksploatacji, stanowi załącznik nr 5

§ 6

Opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, stanowi załącznik nr 6, który jest spójny z systemem ochrony danych osobowych,  wynikających z ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wprowadzonych odrębnym zarządzeniem

§ 7

Dokumentacja stanowiąca załączniki do zarządzenia jest elementem składowym systemu kontroli zarządczej wprowadzonego odrębnym zarządzeniem.

§ 8

Zobowiązuję głównego księgowego do bieżącej aktualizacji ustaleń dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, uwzględniających obowiązujące  przepisy i potrzeby sprawozdawcze oraz zarządzania jednostką.

  § 9

Traci moc zarządzenie nr 12/2017 r z dnia 10.01.2017 r, oraz zarządzenie nr 8/2018r z dnia 26.01.2018r Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w sprawie przyjętych zasad rachunkowości.

       § 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku

 

Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 19.01.2021 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie 06/2021

ZARZĄDZENIE NR  6/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 19.01.2021 r.

w sprawie wyznaczenia  Koordynatora do Spraw Dostępności w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.poz.1696, z późn. zm[1]

  Zarządza się, co następuje:

  § 1.

Wyznaczam Pana Janusza Żywickiego – Kierownika ds. Organizacji Imprez w Bibliotece i Centrum Kultury do pełnienia funkcji Koordynatora do Spraw Dostępności zwanym dalej ,,Koordynatorem’’.

§ 2.

1. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie  z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 3. monitorowanie działalności siedziby głównej Biblioteki i Centrum Kultury wraz z filiami w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 4. przedstawianie Dyrektorowi BCK bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

2. Zobowiązuje się pracowników BCK do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust.1.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


[1]      Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2473.

 

Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 19.01.2021 w sprawie przekazania dokumentów do skarbnicy akt w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie 05/2021

ZARZĄDZENIE NR  5/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 19.01.2021

w sprawie przekazania dokumentów do składnicy akt

w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

Na podstawie zarządzenia 33/2017 z dnia 1.03.2017 Dyrektora i Biblioteki Centrum Kultury Gminy Wejherowo

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadzenie archiwizacji akt za rok 2019 oraz 2020, jeśli dokumenty z 2020 roku nie będą wykorzystywane w roku 2021, zgodnie z zarządzeniem nr 33/2017 Dyrektora BCK z dnia 1.03.2017.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się i przygotowania zgodnie z wyżej wymienionym zarządzeniem dokumentów oraz protokołów i przekazania ich do archiwum osobom odpowiedzialnym za nadzór.

§ 3.

Nadzór nad przestrzeganiem oraz właściwym przekazaniem dokumentacji do składnicy akt powierza się:

- w Centrum Kultury w Gościcinie Referentowi ds. administracyjno-biurowych–Danucie Wohs

- w Bibliotece w Bolszewie Bibliotekarzowi – Oldze Maciaszek

                                                                                                                                                                                  §4.                                                                                                                                                                                 

Termin przeprowadzenia archiwizacji ustala się od 20.01.2021 r.  do 15.02.2021 r.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 12.01.2021 w sprawie wypłaty świadczenia urlopowego w roku 2021 i nie tworzenia ZFŚS - Zarządzenie 04/2021

ZARZĄDZENIE NR  4/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

12.01.2021 r

w sprawie wypłaty świadczenia urlopowego w roku 2021 i nie tworzenia ZFŚS

Na podstawie art. 3 ust. 3a ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

zarządzam co następuje:

§ 1

W Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w roku 2021 nie zostanie utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w zamian zostanie pracownikom wypłacone świadczenie urlopowe :

- na pełny etat – 1 550,26 zł,

- na 3/4 etatu  – 1 162,70 zł,

- na 1/2 etatu  –    775,13 zł,

- na 1/4 etatu  –    387,57 zł.

§ 2

Świadczenie urlopowe przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłacane będzie nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu przez pracownika.

§ 3

Świadczenie urlopowe wypłacane jest niezależnie od jego stażu pracy, sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej.

§ 4

Zobowiązuję pracowników do składania wniosku o przyznanie świadczenia urlopowego, który będzie podstawą do wypłaty a wzór którego stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 12.01.2021 w sprawie wyznaczenia  Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie 03/2021

ZARZĄDZENIE NR  3/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 12.01.2021 r.

       w sprawie wyznaczenia  Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy o ochronie danych osobowych.

 Zarządza się, co następuje:

§ 1

1.Wyznaczam  Dorotę Wicką na Inspektora Ochrony Danych (IDO) w Bibliotece Centrum Kultury Gminy Wejherowo .

2. Powołany w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Inspektor Ochrony Danych podlega  bezpośrednio Dyrektorowi BCK.

3. W załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia ustala się ramowy zakres zadań Inspektora     Ochrony Danych.

     § 2

Traci moc Zarządzenie Nr 26/2020 Dyrektora  Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Gościcinie z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece i Centrum Kultury w Gościcinie.

       § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 12.01.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania Zamówień Publicznych

do których nie stosuje się Ustawy PZP na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie 02/2021

ZARZĄDZENIE NR  2/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 12.01.2021 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania Zamówień Publicznych

do których nie stosuje się Ustawy PZP na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy

w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

    zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo nowy regulamin udzielania zamówień publicznych do których nie stosuje się Ustawy PZP na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu określonym w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 43/2019 z dnia 18.12.2019 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2021

 

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 07.01.2021 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i planu wydatków na działalność kulturalną na 2021 rok. - Zarzadzenie 01/2021

ZARZĄDZENIE NR  1/2021

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 7.01.2021 r

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i planu wydatków na działalność

kulturalną na 2021 rok.

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdza się plan finansowy na rok 2021 w zakresie dochodów i wydatków, zawierający koszty dostosowane do wysokości dotacji podmiotowej Organizatora oraz przychodów z prowadzonej działalności, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zatwierdza się plan wydatków na działania kulturalne na rok 2021, z podziałem na dotację podmiotową i przychody własne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Dyrektor może w ciągu roku wprowadzać zmiany w planie finansowym polegające na:

 1. Przeniesieniu środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami przychodów własnych oraz poszczególnymi pozycjami kosztów o ile nie spowoduje to zmiany wysokości dotacji podmiotowej Organizatora.
 2. Zwiększenie lub zmniejszenie zadań kulturalnych w zależności od potrzeb, oraz przeniesieniu kosztów pomiędzy poszczególnymi zadaniami,, o ile nie spowoduje to zmiany wysokości dotacji podmiotowej Organizatora.

§4

Zmiany w planie finansowym zachodzące w ciągu roku dokonywane są zarządzeniem Dyrektora

§5

Zobowiązuję głównego księgowego do przestrzegania postanowień przyjętych w planie finansowym działalności.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

 

Zarządzenie nr 47/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 23.12.2020 w sprawie dokonania korekty kosztów i wpisania na stany magazynowe wartości wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji rocznej za 2020 rok. - Zarzadzenie 47/2020

ZARZĄDZENIE NR 47/2020

     z dnia 23.12.2020 r

               Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

w sprawie dokonania korekty kosztów i wpisania na stany magazynowe wartości wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji rocznej za 2020 rok.

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§1

W wyniku przeprowadzonej  inwentaryzacji rocznej na podstawie zarządzenia nr 43/2020 z dnia 16.11.2020 roku Dyrektora BCK, przeprowadzonej w terminie od 11.12.2020 r. do 07.01.2021 r.,  zarządzam dokonać korektę kosztów na dzień 31.12.2020 roku oraz wpisać  na stany magazynowe wartości wynikające z wyceny  arkuszy spisu z natury.

    § 2

Na początek następnego okresu sprawozdawczego dokonać odpowiedniej korekty kosztów i wartości paliwa oraz pozostałych materiałów znajdujący się w magazynach BCK dokonując ponownego zarachowania w koszty wartości paliw i materiałów  zapisem odwrotnym.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównej Księgowej

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2020 r.

……………………………………

Podpis i pieczęć Dyrektora

Zarządzenie nr 46/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 7.12.2020 w sprawie uzupełnienia sposobu rozliczania bieżącego zużycia paliwa w samochodach służbowym Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie 46/2020

ZARZĄDZENIE NR  46/2020

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 7.12.2020 r.

w sprawie uzupełnienia sposobu rozliczania bieżącego zużycia paliwa w samochodach służbowym Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 199l r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 178, poz. 1380 ze zm. oraz Statutu Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo nadanego Uchwałą Nr XXIV/284/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia 23 listopada 2016 r., Zarządzenia nr 18/2017 z dnia 16.01.2017 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z zakupem drugiego samochodu służbowego w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy wprowadza się uzupełnienie w stosowanej Instrukcji określającej zasady dokumentowania pracy samochodów służbowych i rozliczania zużycia paliwa. Instrukcję stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

Wprowadza się normę spalania paliwa dla określonych samochodów służbowych:

a) Fiat Doblo o numerze rejestracyjnym GWE 22WA – norma spalania 6,70 litra na 100 kilometrów, ustalone Zarządzeniem nr 18/2017 z dnia 16.01.2017 r.

b) Opel Vivaro o numerze rejestracyjnym GWE 9275M – norma spalania 9,50 litra na 100 kilometrów, ustalone na podstawie średniego zużycia paliwa z komputera pokładowego samochodu.

§ 3.

Zobowiązuje się pracowników obsługujących pojazd do wpisywania na bieżąco w karty rozliczenia pracy samochodu służbowego, dla każdego pojazdu osobno, ilości przejechanych kilometrów oraz zużytego bądź pobranego paliwa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2020

Dyrektora BCK z dnia 7.12.2020

Instrukcja dokumentowania pracy

oraz kontroli zużycia paliwa w samochodach służbowych stanowiących

własność Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Instrukcja użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi, zwana dalej Instrukcją, określa zasady eksploatacji samochodów służbowych, prowadzenia ewidencji wyjazdów służbowych, rozliczania zużycia paliwa oraz obowiązki kierujących pojazdami służbowymi.

§ 2.

Określone w Instrukcji zasady dotyczą użytkowania wszystkich samochodów służbowych będących na stanie Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Gościcinie.

§ 3.

1. Osoby nadzorujące właściwą eksploatację samochodów służbowych, zobowiązane są do:

a) prowadzenia ewidencji wyjazdów służbowych oraz rozliczania zużycia paliwa b)dokonywania kontroli stanu technicznego pojazdu, w szczególności sprawności oświetlenia, stanu ogumienia, poziomu oleju w silniku, płynu w układzie chłodniczym, sprawności układu hamulcowego i kierowniczego, działania drogomierza,

c) przestrzegania harmonogramu wykonywania badań technicznych,

d) terminowego składania rozliczeń zużycia paliwa,

2. Osoby wymienione w ust. 1 realizują zadania w zakresie gospodarki samochodowej poprzez:

1) wydawanie kart rozliczenia pracy samochodu służbowego,

2) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia kart rozliczania pracy samochodu,

3) weryfikowanie i zatwierdzanie rozliczeń zakupu i zużycia paliwa sporządzanych przez pracownika kierującego samochodem służbowym,

4) weryfikowanie zgodności danych związanych z zakupem paliwa, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz innych wydatków związanych z wyjazdami samochodu służbowego (np. opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą itp.) z przedkładanymi w celu rozliczenia tych wydatków rachunkami, fakturami lub innymi, dopuszczonymi przepisami prawa, dokumentami potwierdzającymi wydatek,

5) nadzorowanie terminowego wykonywania przeglądów technicznych,

6) powiadamiania Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo o wszelkich usterkach i nieprawidłowościach niezwłocznie po ich zauważeniu

§ 4

1. Samochodem służbowym, wymienionym w § 2, może kierować:

1) dyrektor BCK

2) pracownicy merytoryczni

3) pracownik gospodarczy i pracownik gospodarczy/konserwator

4) pracownik, któremu w ramach zakresu czynności powierzono zastępstwo innego pracownika

2. Samochodem służbowym może również kierować upoważniony przez Dyrektora BCK pracownik.

3. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji.

§ 5

1. Pracownik kierujący samochodem służbowym zobowiązany jest do:

1) kierowania pojazdem zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym,

2) eksploatowania samochodu z zachowaniem bezpieczeństwa i ekonomicznych warunków jazdy,

3) dbania o czystość użytkowanego pojazdu,

4) przestrzegania obowiązujących norm zużycia paliwa,

5) należytego przechowywania kluczy do samochodu, a także dokumentów samochodu,

6) bieżącego i rzetelnego dokonywania wpisów w dokumentach eksploatacyjnych samochodu służbowego,

7) niezwłocznego  zgłaszania osobie wymienionej w § 3 ust. 1 stwierdzonej usterki w samochodzie służbowym oraz potrzeby dokonania naprawy pojazdu,

8) w przypadku wypadku drogowego, kolizji, kradzieży samochodu, bądź elementów jego wyposażenia niezwłocznego powiadomienia Policji oraz Dyrektora BCK.

2. Spowodowanie przez pracownika kierującego samochodem służbowym szkody, która z jego winy nie podlega zwrotowi z tytułu ubezpieczenia, powoduje odpowiedzialność majątkową tego pracownika do pełnej wysokości spowodowanej szkody.

3. Wszelkie koszty wynikające z naruszenia przepisów ruchu drogowego pokrywa pracownik kierujący pojazdem służbowym.

4. Pracownikowi kierującemu samochodem służbowym zabrania się udostępniania pojazdu osobom nieupoważnionym.

ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI EKSPLOATACYJNEJ DLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

§ 6.

Dokumentację eksploatacyjną samochodów służbowych, tworzą:

1) karta rozliczenia pracy samochodu służbowego, której wzór określa załącznik nr 2 do Instrukcji,

2) miesięczna karta kontroli zużycia paliwa, stanowiąca załącznik nr 3 do Instrukcji,

3) rozliczenie roczne zakupu i zużycia paliwa, stanowiąca załącznik nr 4 do Instrukcji.

§ 7.

1. Karty rozliczenia pracy samochodu służbowego, prowadzone są w celu codziennego ewidencjonowania przejechanych kilometrów, zużycia paliwa, zakupu paliwa, zrealizowanych dyspozycji wyjazdu i potwierdzenia osób odbywających podróż służbową.

2. W przypadku kilkudniowego wyjazdu służbowego karta wydawana jest i wypełniana za czas trwania całego wyjazdu.

3. W przypadku wyjazdu samochodu służbowego w dzień wolny od pracy, karta wypełniana jest w dniu roboczym następującym po dniu wyjazdu samochodu służbowego.

9. Każdy zakup paliwa musi zostać odnotowany w kacie z podaniem ilości zakupionego paliwa. Pracownik kierujący samochodem służbowym odpowiedzialny jest za prawidłowe dokonywanie tych zapisów w karcie drogowej.

§ 8.

1. Rozliczenie przebiegu samochodu służbowego oraz zużycia paliwa dokonywane jest w okresach miesięcznych

Załącznik Nr 1

Do Instrukcji dokumentowania pracy oraz kontroli zużycia

paliwa w samochodzie służbowym

Zarządzenie Nr 46/2020, Dyrektora BCK  z dnia 7.12.2020 r.

Gościcino, ………………………………….

……………………………………

(pieczęć nagłówkowa)

Nr upoważnienia: …………………..

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam……………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko pracownika, stanowisko służbowe)

posiadającego prawo jazdy kat. ….….. nr ……………….………., ważne do ………………………...………

do prowadzenia samochodu służbowego …………………………………………………………………

(marka pojazdu)

nr rejestracyjny ………………………….., należącego do Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

Upoważnienie wydaje się na ………………………………………………………………

(okres obowiązywania upoważnienia)

………………………………………………………..

(pieczęć i podpis Dyrektora BCK)

Załącznik Nr 3

Do Instrukcji dokumentowania pracy oraz kontroli zużycia

paliwa w samochodzie służbowym

Zarządzenie Nr 46/2020, Dyrektora BCK  z dnia 7.12.2020 r.

MIESIĘCZNA KARTA KONTROLI ZUŻYCIA PALIWA

rozliczenie za miesiąc …………… rok ………………

1. Marka pojazdu:                                         ……………………………………………...

2. Nr rejestracyjny:                                        ……………………………………………...

3. Rodzaj paliwa:                                           ……………………………………...

4. Norma zużycia paliwa na 100 km:            …………………………………………………

5. Stan licznika na początku miesiąca:          …………………………………………………

6. Stan licznika na koniec miesiąca:              …………………………………………………

7. Przejechane kilometry w miesiącu:          …………………………………………………

8. Stan paliwa na początku miesiąca:           …………………………………………………

9. Ilość zakupionego paliwa w miesiącu:      …………………………………………………

Szczegółowe rozliczenie zakupionego paliwa:

 

Lp.

Data zakupu

Numer faktury

Nr karty drogowej

Ilość zakupionego paliwa

Wartość zakupionego paliwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

               

 

10. Razem paliwo (suma pkt 8 i 9)                …………………………………………………

11. Stan paliwa na koniec miesiąca              …………………………………………………

12. Faktycznie zużyte paliwo w miesiącu

(według kart  rozliczenia)                              …………………………………………………

13. Zużycie paliwa według normy eksploatacyjnej

(pkt 7/100*pkt 4)                                       …………………………………………………

14. Oszczędność/Przepał*

(różnica pkt 12 – pkt 13)                              …………………………………………………

WYJAŚNIENIA dotyczące pkt 14:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…..

(data i podpis pracownika sporządzającego rozliczenie)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4

Do Instrukcji dokumentowania pracy oraz kontroli zużycia

paliwa w samochodzie służbowym

Zarządzenie Nr 46/2020, Dyrektora BCK  z dnia 7.12.2020 r.

ROZLICZENIE ROCZNE ZAKUPU I ZUŻYCIA PALIWA

za rok ………………………….

…………………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko pracownika sporządzającego rozliczenie)

1. Marka pojazdu:      ……………………………………………………………

2. Nr rejestracyjny:    ……………………………………………………………

3. Rodzaj paliwa:        ……………………………………………………………

4. Norma zużycia paliwa na 100 km:……………………………………………………………

 

Miesiąc

Ilość przejechanych kilometrów

Ilość zakupionego paliwa

Ilość zużytego paliwa według normy

Ilość faktycznie zużytego paliwa (według kart drogowych)

 

Oszczędność

 

Przepał

 

1

2

3

4

5

6

styczeń

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………

(data i podpis pracownika sporządzającego rozliczenie)

Uwagi: ………………………………………………………………………

 

Zarządzenie nr 45/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 7.12.2020 w sprawie powołania Komisji ds. ubytkowania dokumentacji aktowej Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo oraz jednostek, których dokumentację przejęła BCK w ramach połączenia Instytucji - Zarządzenie 45/2020

ZARZĄDZENIE NR  45/2020

Dyrektora Biblioteki i CeZntrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 7.12.2020 r.

W sprawie powołania Komisji ds. ubytkowania dokumentacji aktowej Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo oraz jednostek, których dokumentację przejęła BCK w ramach połączenia Instytucji

Na podstawie zarządzenia Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo              nr 27/2020 z dn. 26.06.2020 r. w sprawie zmiany Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo oraz zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej nr 106/2020 wydanej przez Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni z dn. 12.08.2020 r.

Zarządzam, co następuje:

§1

 1. Powołuję Komisję ds. ubytkowania dokumentacji aktowej, zwaną dalej Komisją, celem dokonania zniszczenia dokumentacji aktowej, której okres przechowywania minął zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt BCK, na postawie zgody nr 106/2020 wydanej przez Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni.
 2. W skład Komisji wchodzą:

1)  przewodnicząca: Olga Maciaszek

2)  członek: Marta Malinowska

3)  członek: Ewa Arendt

§2

1. Komisja sporządza protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej z Zarządzenia 27/2020 załącznik nr 3.8 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.

2. Komisja sporządza protokół likwidacji, który podpisują wszystkie osoby uczestniczące
w czynnościach kasacyjnych – załącznik nr 1 do zarządzenia.

§3

Nadzór nad przestrzeganiem i wykonaniem postanowień zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji.

§4

Termin zniszczenia dokumentacji aktowej ustala się  od 7.12.2020 r.  do 18.12.2020 r.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                       

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Dyrektora BCK  Nr 45/2020,  z dnia 7.12.2020 r.        

 data : ………………..

                                                                              …........................................                                                                        

       (pieczątka firmowa)

 

PROTOKÓŁ LIKWIDACJI DOKUMENTACJI AKTOWEJ

W dn. ..................... Komisja ds. ubytkowania dokumentacji aktowej kat. B na postawie zgody          nr 106/2020 wydanej przez Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni dokonała zniszczenia ………. mb dokumentacji, która utraciła wartość praktyczną w tym dowodową zaś jej okres przechowywania minął.

 

LP.

Oznaczenie kancelaryjne (znak akt lub znak sprawy)

Tytuł jednostki

Daty skrajne

Liczba tomów

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

Protokół zakończono na pozycji (ostatnia pozycja uzupełniona  w tabeli) …..............................

W likwidacji uczestniczyli:

przewodnicząca: Olga Maciaszek    podpis:...................................................................................

członek: Marta Malinowska             podpis: ...................................................................................

członek: Ewa Arendt                         podpis: .................................................................................

….........................................................

         Akceptacja Dyrektora BCK

 

Zarządzenie nr 44/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 7.12.2020 w sprawie przyznania nagrody dla Dyrygenta Orkiestry i członka orkiestry za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury oraz twórczości artystycznej.  - Zarządzenie 44/2020

ZARZĄDZENIE NR 44/2020

z dnia 7.12.2020r

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

w Gościcinie

w sprawie przyznania nagrody dla Dyrygenta Orkiestry i członka orkiestry za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury oraz twórczości artystycznej.

Na podstawie Regulaminu Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2018 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury z dnia 17.05.2018, rozdział II, § 9.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznaję Tomaszowi Winczewskiemu - dyrygentowi Orkiestry Dętej,  jednorazową nagrodę finansową w wysokości 500 zł brutto, za upowszechniania kultury na terenie Gminy Wejherowo a przede wszystkim za duży wkład pracy twórczej w przygotowanie materiału orkiestry na płytę muzyczną, wydaną przez BCK.

§ 2

Przyznaję Adamowi Herta - członkowi Orkiestry Dętej,  jednorazową nagrodę finansową w wysokości  200 zł brutto, za duży wkład pracy twórczej w działalność orkiestry dętej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się głównej księgowej z realizacją do 18.12.2020 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 43/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 16.11.2020 w sprawie Przeprowadzenia Inwentaryzacji Rocznej - Zarządzenie 43/2020                                              

ZARZĄDZENIE NR 43/2020

z dnia 16.11.2020r

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

w Gościcinie

w sprawie:

PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI ROCZNEJ

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz działając zgodnie z zarządzeniem nr 65/2017 Dyrektora Biblioteki i Centrum  Kultury z 16.10.2017 r. dotyczącą Instrukcji Inwentaryzacyjnej

zarządzam co następuje:

przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Bibliotece i Centrum Kultury według stanu na dzień bilansowy 31.12.2020r w terminie od 11.12.2020r do 07.01.2021r.

§ 1

1. Zarządzam przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji:

- wszystkich niezużytych materiałów,

- paliwa w baku służbowego samochodu Doblo oraz gazu propan butan w pojemniku  zewnętrznym BCK(dot. Bieszkowice)

- kasy, depozytów, czeków, druków ścisłego zarachowania,

- wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

3. Metody inwentaryzacji:

- w drodze spisu z natury,

- w drodze potwierdzenia sald,

- w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych:

§ 2

1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych wyznaczam zespół spisowy, w następującym składzie:

-   Joanna Kierska  – przewodniczący zespołu spisowego

-   Mariusz Księżopolski  - członek

-   Zofia Paschke      - członek

2. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwie oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

3. Wpis składników majątku do arkuszy winien być dokonany w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za stan majątku i w sposób umożliwiający jej sprawdzenie prawidłowości spisu.

4. W przypadku gdy członek zespołu spisowego jest jednocześnie osobą odpowiedzialną materialnie za przedmiot spisowy, zobowiązany jest wyłączyć się ze spisu, a spisu z natury dokonają dwaj pozostali członkowie zespołu spisowego.

5. Zespół spisowy zobowiązany jest do  sporządzenia protokołu inwentaryzacji kasy , stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia, druków ścisłego zarachowania oraz wypełnienia pobranych arkuszy spisowych.

§ 2

1. Zobowiązuję przewodniczącego zespołu spisowego do pobrania arkuszy spisowych.

2. Arkusze spisowe będą wydane przez głównego księgowego.

§ 3

1. Zobowiązuję osoby powołane do zespołu spisowego do udziału w szkoleniu przed inwentaryzacyjnym, protokół ze szkolenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Zobowiązuję głównego księgowego do przeprowadzenia szkolenia przed inwentaryzacyjnego.

§ 4

1. Harmonogram inwentaryzacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Osoby powołane do zespołu spisowego są odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zobowiązuję głównego księgowego do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji oraz uzgodnienia sald oraz wyceny, ustalenia i zaewidencjonowania różnic inwentaryzacyjnych po ich rozliczeniu przez zespół spisowy.

4. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący zespołu spisowego złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z ich przebiegu.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  9 grudnia 2020 roku.

……………………………………

(pieczęć imienna i podpis Dyrektora )

Główny księgowy                                                                      Przewodniczący zespołu spisowego

..............................................                                                              ……………………………….

(data, podpis przyjmującego zarządzenie)

 

 

Zarządzenie nr 42/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 12.11.2020 w sprawie zmiany planu finansowego - Zarządzenie 42/2020

ZARZĄDZENIE NR 42/2020

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 12.11.2020r

w sprawie zmiany planu finansowego

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. 207) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Dyrektora BCK 1/2020 z dn.07.01.2020 z późniejszymi zmianami Zarządzeniem 4/2020 z dnia 3.02.2020 r,,  Zarządzeniem 24/2020 z dnia 1.06.2020 r; Zarządzeniem 30/2020 z dnia 21.09.2020 r., Zarządzeniem 33/2020 z dnia 12.10.2020 r

      Zarządza się:

§ 1

    Z dniem 12 listopada 2020 roku w Bibliotece i Centrum Kultury w związku z ograniczeniem ilości organizowanych imprez kulturalnych i warsztatów (epidemia Covid-19) oraz wydzieleniu środków na dotację celową dokonuje się zmiany planu finansowego na rok 2020 r. wg załączników:

a) załącznik nr 1 – plan finansowy

b) załącznik nr 2 i nr 3 – plan wydatków na działania kulturalne

    § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównej Księgowej

       § 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem 12 listopada 2020r

Załącznik Nr2 do zarządzenia Dyrektora BCK  Nr 42/2020,  z dnia 12.11.2020 r.

DOTACJA PODMIOTOWA – Plan Wydatków na działania kulturalne 2020

L.P

NAZWA

DATA

KOSZT

 

1

Piątki z kulturą” – cykliczne koncerty, spektakle, kabarety

Cały rok

10 000

2

WOŚP

styczeń

5 000

3

Ferie Zimowe – warsztaty dla dzieci w BCK i sołectwach

Luty

22 000

4

XII  Zimowy Plener Artystyczny

Luty

13 500

5

Wykonanie rzeźb na wystawę plenerową Dworek + sołectwa

cały rok

27 000

6

Akcja Letnia dla dzieci – warsztaty dla dzieci w BCK i sołectwach

lipiec

25 000

7

Dożynki  Gminne – impreza plenerowa

Sierpień 

30 000

8

VI ogólnopolski Plener malarsko-rzeźbiarski

Wrzesień

30 000

9

Mikołajki dla dzieci i kiermasz świąteczny

grudzień

15 000

10

Dyskusyjny Klub Książki - wyjazdy

cały rok

1 000

11

Spotkania autorskie, podróżnicze i inne

cały rok

10 000

12

Koncerty, spektakle i inne drobne imprezy

cały rok 

40 000

13

Orkiestra – wyjazdy przeglądy, festiwale krajowe i zagraniczne

cały rok

40 000

14

Chór Gaudeamus – wyjazdy przeglądy, festiwale krajowe i zagraniczne

cały rok

1 000

15

Wkład własny na projekty z dofinansowań zewnętrznych

cały rok

40 000

16

Promocja BCK – gadżety, reklama, plansze informacyjne

cały rok

25 000

17

Konkursy - nagrody i organizacja

cały rok

20 000

18

Wydawanie publikacji promujących BCK w tym: Informatora Kulturalnego i wydawnictw własnych

cały rok

20 000

19

Bieszkowice działania kulturalne, imprezy plenerowe, spotkania

cały rok

10 000

20

Warsztaty w Gościcinie, Bolszewie i Bieszkowicach

materiały, usługi

cały rok

25 000

21

 

 

 

 

Razem:

 

409 500

Zatwierdził :……………………………………

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Dyrektora BCK  Nr 42/2020,  z dnia 12.11.2020 r.

PRZYCHODY WŁASNE  – Plan Wydatków na działania kulturalne 2020

 

L.P

NAZWA

DATA

KOSZT

 

1

Orkiestra – wydatki rożne

cały rok

10 000

2

Wykonanie rzeźb plenerowych do sołectw Gminy Wejherowo

cały rok

10 000

3

Wynagrodzenie rzeźbiarzy na plenerze zimowym

luty

8 500

4

Zakup nowości wydawniczych i multimedialnych

grudzień

10 000

5

Inne wydarzenia kulturalne

grudzień

6 500

 

Razem:

 

45 000

 

Zatwierdził :……………………………………

 

Zarządzenie nr 41/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 9.11.2020 w sprawie nie przyjmowania wpłat za warsztaty za miesiąc listopad, z powodu zamnknięcia Instytucji Kultury oraz pracy Instruktorów online - Zarządzenie 41/2020

ZARZĄDZENIE NR 41/2020

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 09.11.2020 r

w sprawie nie przyjmowania wpłat za warsztaty za miesiąc listopad, z  powodu zamknięcia Instytucji Kultury oraz pracy Instruktorów online

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, czasowym zamknięciem instytucji kultury, muzeów, domów kultury i bibliotek

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z czasowym zamknięciem Instytucji Kultury dla uczestników warsztatów, nie należy pobierać opłat  za warsztaty za miesiąc listopad. Jeśli ograniczenia zostaną przedłużone to również zarządzenie obejmować będzie miesiąc grudzień.

§ 2.

W związku z powyższym praca Instruktorów zostaje przeniesiona do pracy zdalnej online, a tym samym ich wynagrodzenie pozostaje bez zmian. Dotyczy to Instruktorów i warsztatów które nie zostały czasowo zawieszone.

§ 3.

Zobowiązuje się pracowników zajmujących się warsztatami do poinformowania uczestników warsztatów i Instruktorów o sytuacji                                                                              

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9.11.2020 r z mocą obowiązującą do czasu trwania ograniczeń związanych z działalnością domów kultury.

 

Zarządzenie nr 40/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 9.11.2020 w sprawie przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się  choroby zakaźnej COVID-19 i ograniczenia działalności domów kultury i bibliotek- Zarządzenie 40/2020

ZARZĄDZENIE NR 40/2020

z dnia 09.11.2020r

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

w sprawie przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 i ograniczenia działalności domów kultury  i bibliotek

Na podstawie wytycznych Biura Premiera Rządu i Ministerstwa Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 roku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19

Zarządzam, co następuje:

§1

W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 i mając na uwadze Wytyczne Biura Premiera Rządu i Ministerstwa Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie zamknięcia Domów Kultury - ograniczam funkcjonowanie Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo od 7 do 29 listopada 2020 r. poprzez:

 1. Odwołanie czasowe zaplanowanych wydarzeń artystycznych i kulturalnych oraz nie organizowanie wydarzeń artystycznych i kulturalnych w w/wym. okresie.
 2. Odwołanie czasowe zaplanowanych warsztatów cyklicznych i jednorazowych oraz odwołanie spotkań sekcji artystycznych, w zamian organizacja tych wydarzeń w systemie online.

§2

W związku z powyższym ulegają zmianie godziny udostępniania zbiorów w bibliotece i jej filiach:

 1. Gościcino - codziennie oprócz piątków od 8.00 do 17.00 - piątek od 8.00 do 14.00
 2. Bolszewo - codziennie oprócz piątków od 8.00 do 17.00 - piątek od 8.00 do 14.00
 3. Nowy Dwór Wejherowski – poniedziałek, wtorek, czwartek  9.00 – 16.00
 4. Bieszkowice - środa 9.00-16.00 i piątek 9.00 – 14.00  

§3

Zobowiązuje się pracowników merytorycznych do poinformowania uczestników warsztatów i zajęć sekcji o zaistniałej sytuacji.

§4

Zobowiązuje się pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za promocję o uruchomienie wszystkich możliwych kanałów do przekazania informacji o zmianach w godzinach funkcjonowania biblioteki i odwołaniu czasowym zajęć i imprez kulturalnych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r.

 

Zarządzenie nr 39/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 6.11.2020 w sprawie zwiększenia limitu wypożyczenia książek oraz wydłużenia teminu zwrotu zbiorów we wszystkich filiach Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w związku z sytuacją epidemiologiczną i wprowadzoymi ograniczeniami  - Zarządzenie 39/2020

ZARZĄDZENIE NR 39/2020

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 06.11.2020 r

W sprawie zwiększenia limitu wypożyczenia książek oraz

wydłużenia terminu zwrotu zbiorów we wszystkich filiach Biblioteki
i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w związku z sytuacją epidemiologiczną

i wprowadzonymi ograniczeniami

Na podstawie wstępnych wytycznych podanych w konferencji Premiera z dnia 5 listopada 2020  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, czasowym zamknięciem instytucji kultury, muzeów, domów kultury i bibliotek

Zarządzam, co następuje:

§1

 1. Od dnia 6.11.2020 do 29.11.2020 r, lub do czasu zniesienia ograniczeń, zostaje zwiększony limit wypożyczeń zbiorów do 15 książek na jednego czytelnika w każdej filii Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.
 2. Limit zostanie automatycznie wydłużony do czasu zakończenia obostrzeń, jeśli będą trwały dłużej niż do 29.11.2020 r.

§2

 1. Od dnia 10.11.2020 r. do 29.11.2020 r, ogranicza się kontakt bibliotekarza z czytelnikami ograniczając bezpośrednie wypożyczanie.
 2. Czytelnicy zamawiają książki telefonicznie lub mailowo, następnie są one przygotowywane w torbach oznaczonych nazwiskiem i nadanym numerem i oczekują na czytelnika na regale w holu biblioteki.
 3. Zwrot książek w dniach 10.11.2020 r. do 29.11.2020 r, odbywa się do urny znajdującej się prz drzwiach biblioteki. Książki na bieżąco są zdejmowane z konta czytelnika jeszcze tego samego dnia.

§3

Zarządzenie ma moc do 29.11.2020 r lub do czasu trwania czasowego ograniczenia działalności bibliotek.

 

Zarządzenie nr 38/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 5.11.2020 w sprawie dystrybucji i sprzedaży płyty muzycznej Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo.  - Zarządzenie 38/2020

ZARZĄDZENIE NR 38/2020

z dnia 05.11.2020r

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

w sprawie dystrybucji i sprzedaży płyty muzycznej Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo

Działając na podstawie art. 13 i 28 ust. 2 ustawy o Organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz  Statutu nadanego Uchwałą Nr XXIV/284/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia z dn. 23 listopada 2016 r.

zarządza się co następuje:

§ 1

Publikacja muzyczna Orkiestry Dętej wydana przez BCK w postaci płyty CD, w ilości  2 000 szt. zostaje przeznaczona na cele:

 1. promocyjne BCK,
 2. na nagrody, w tym dla każdego członka orkiestry dętej uczestniczącego w nagraniach
 3. na sprzedaż

§ 2

Ustala się cenę sprzedaży 30 zł za sztukę.

Dla członków orkiestry ustala się cenę specjalną 20 zł za sztukę

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Zarządzenie nr 37/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 5.11.2020 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku.  - Zarządzenie 37/2020

ZARZĄDZENIE NR 37/2020

z dnia 05.11.2020r

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

w sprawie:

w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1947 roku – Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998 roku Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) w związku z § 14 Regulaminu Biblioteki i Centrum Kultury.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznacza się dzień 24 grudnia 2020 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy w związku ze świętem 26 grudnia 2020 r. przypadającym w sobotę, ponieważ każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym niż niedziela dniu obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą w dniu 24 grudnia 2020 r.

 

Zarządzenie nr 36/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 5.11.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej - Zarządzenie 36/2020

ZARZĄDZENIE NR 36/2020

z dnia 05.11.2020r

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

w sprawie:

PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI  OKRESOWEJ

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz działając zgodnie z zarządzeniem nr 65/2017 Dyrektora Biblioteki i Centrum  Kultury z 16.10.2017 r. dotyczącą Instrukcji Inwentaryzacyjnej

zarządzam co następuje:

         § 1.

Zarządzam  przeprowadzenie  inwentaryzacji okresowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia w drodze spisu z natury oraz uzgodnienia sald (w przypadku gdy środki trwałe znajdują się u innych osób, firm) w terminie od 06.11.2020 do 31.01.2021 r.

         § 2.

1. Do  przeprowadzenia  inwentaryzacji, o której  mowa  w  § 1, powołuję Komisję Inwentaryzacyjną  w  składzie:

         1) Janusz Żywicki - przewodniczący  komisji

         2) Marta Malinowska - członek komisji

         3) Magdalena Szreder - członek komisji

         4) Danuta Wohs - członek komisji

         5) Dorota  Wicka - członek komisji

  2. Członkowie Komisji są odpowiedzialni za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

                § 3.

1. Inwentaryzacje należy przeprowadzić za pomocą programu komputerowego Środki trwałe SYMFONIA firmy Sage przy użyciu kolektora współpracującego bezpośrednio z tym programem.

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Spisu dokonuje się na arkuszach spisowych – wydrukach  komputerowych drukowanych  z programu komputerowego do ewidencji majątku .

3.Członkowie komisji zobowiązani są do zapoznania się z instrukcją obsługi urządzeń i programu komputerowego w zakresie toku postępowania przy sporządzaniu inwentaryzacji.

                  § 4

1. Zobowiązuję osoby powołane do komisji inwentaryzacyjnej do udziału w szkoleniu przed inwentaryzacyjnym, protokół ze szkolenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Zobowiązuję głównego księgowego do przeprowadzenia szkolenia przed inwentaryzacyjnego.

                    § 5

1. Harmonogram inwentaryzacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuję głównego księgowego do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji oraz uzgodnienia sald oraz wyceny, ustalenia i zaewidencjonowania różnic inwentaryzacyjnych po ich rozliczeniu przez zespół spisowy.

3. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z ich przebiegu.

Zarządzenie obowiązuje z dniem 06.11.2020 r.

………………………………………

(pieczęć imienna i podpis Dyrektora )

 

Główny księgowy                                                             Przewodniczący zespołu  spisowego

..............................................                                                    …………………………….

(data, podpis przyjmującego zarządzenie)

 

Zarządzenie nr 35/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 30.10.2020 w sprawie wprowadzenia Intrukcji zasad i trybu dokonywania selekcji materiałów bibliotecznych w Bibliotece i Centrum Kultury Gmininy Wejherowo. - Zarządzenie 35/2020

ZARZĄDZENIE NR  35/2020

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 30.10.2020 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad i trybu dokonywania selekcji materiałów
bibliotecznych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205. poz. 1283) oraz Zarządzenia nr 14/2017 z dn. 12.01.2017 r.

zarządzam, co następuje:

§1

 1. Dokonuje się zmiany w Zarządzeniu 14/2017 z dnia 12.01.2017 r  w zakresie funkcjonowania Protokołu komisji ds. Ubytków w Bibliotece, w związku z używaniem dwóch podobnych wzorów – jeden z Patrona a drugi z programu Word.
 2. W celu ujednolicenia dokumentacji Biblioteki obowiązuje Protokół komisji w sprawie ubytków  wygenerowany z programu Patron.

§2

 1. Zobowiązuje się do wykonania Zarządzenia Komisję do Spraw Ubytków
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2.11.2020 r.
 3.  

Zarządzenie nr 34/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 12.10.2020 w sprawie zmiany rocznego planu imprez na IV kwartał 2020 roku - Zarządzenie 34/2020

ZARZĄDZENIE NR  34/2020

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 12.10.2020 r.

w sprawie zmiany rocznego planu imprez na IV kwartał 2020 roku

    Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz Statutu BCK,

zarządzam, co następuje:

§1

 1. Dokonuje się zmian i uzupełnień w planie imprez kulturalnych Biblioteki i Centrum Kultury zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Zmiany dotyczą  IV kwartału 2020 r.
 3. Imprezy będą realizowane w pełnym lub częściowym zakresie, w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce i związanymi z tym obostrzeniami. Odwoływanie imprez będzie odbywać się na bieżąco w zależności od sytuacji z Covid-19

§2

Zobowiązuje się Kierownika  ds. Organizacji Imprez o nadzorowanie wykonania planu imprez.

§3

Zobowiązuje się Specjalistę ds. Organizacji Imprez do pełnego wykorzystania wszelkich kanałów promocji tych wydarzeń.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załącznik Nr 1  do zarządzenia Dyrektora BCK  Nr 34/2020,  z dnia 12.10.2020 r.

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH BCK 2020  IV KWARTAŁ

Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w planie imprez w związku z  epidemią Covid-19

PAŹDZIERNIK

3-4.10.2020

 

Uroczystości Patriotyczne - Piaśnica

Piaśnica

09.10.2020

16.30-21.00

Noc Bibliotek – pod hasłem Klimat na czytanie

Biblioteka Bolszewo

10.10.2020

14.00

Gra terenowa

Filia nr 3 Bieszkowice

10.10.2020

16.00

Otwarcie wystawy „ Pamięć i tradycja o ks. Leonie Heyke”

Filia nr 3 Bieszkowice

15.10.2020

10.00

Spotkanie autorskie z Panią Agnieszką Tyszką – autorka powieści dla dzieci i młodzieży

Biblioteka Bolszewo

22.10.2020

---

Ogłoszenie konkursu pt. List do św. Mikołaja

www.bckgw.pl

27.10.2020

---

Ogłoszenie  konkursu pt. „Śpiewać każdy może”

www.bckgw.pl

30.10.2020

18.00

Spektakl dla dorosłych „Pierwsza Lepsza”

Biblioteka Bolszewo

LISTOPAD

2.11.2020

---

Ogłoszenie  konkursu poetyckiego pt. Życie w Covidzie

www.bckgw.pl

2.11.2020

---

Ogłoszenie  konkursu pt. Zaprojektuj maskotkę dla Biblioteki i Centrum Kultury

www.bckgw.pl

2.11.2020

---

Ogłoszenie  konkursu pt. fotograficznego pt.  Sleeveface - ubierz się w książkę

www.bckgw.pl

7.11.2020

10.00

13.00

16.00

Teatr „Claun Pinezka” dla dzieci 

przedstawienie z pokazami cyrkowymi

Filia 3 Bieszkowice

CK Gościcino

Biblioteka Bolszewo

14.11.2020

10.00

12.30

15.00

Pokaz Iluzji  dla dzieci

Filia 3 Bieszkowice

CK Gościcino

Biblioteka Bolszewo

20.11.2020

18.00

Herbatka w cieniu Buckingham Palace"

 Spotkanie z degustacją piwa i kiełbasek o Londynie i Wielkiej Brytanii)

Biblioteka Bolszewo

23.11.2020

10-11.30

Warsztaty plastyczne z okazji Dnia Misia dla przedszkoli

Biblioteka Bolszewo

23.11.2020

17-18.30

Warsztaty z książki dotykowej w ramach „Dnia Misia”

Biblioteka Bolszewo

27.11.2020

16.30-19.00

Warsztaty Andrzejkowo-Mikołajkowe dla dzieci

Filia 3 Bieszkowice

GRUDZIEŃ

02.12.2020

17:00

Warsztaty tematyczne – świeczki żelowe

CK Gościcino

04.12.2020

18:00

Teatr  dla dorosłych pt. „Vendetta ala kobieta”

Biblioteka Bolszewo

05.12.2020

10:00-12.30

10:00-12.30

Mikołajki dla dzieci

+ ogłoszenie wyników konkursu na list do św. Mikołaja

Biblioteka Bolszewo

CK Gościcino

11-12.12

 

Warsztaty tematyczne -  malowanie bombek

Biblioteka Bolszewo

Gościcino

Bieszkowice

15.12.2020

 

Ogłoszenie wyników konkursów:

1. „Śpiewać każdy może”

2. Fotograficznego Sleeveface - ubierz się w książkę
3. Zaprojektuj maskotkę dla Biblioteki i Centrum Kultury
4. Konkurs Poetyki : "Życie w Covidzie"

www.bckgw.pl

 

16.12.2020

17:00

„Warsztaty z Kulturą Kaszub” – stroiki świąteczne

Biblioteka Bolszewo

18.12.2020

 

Wigilia gminna dla mieszkańców / pokazy ognia

ArtPark Bolszewo

23.12.2020

 

Wigilia wewnętrzna BCK

CK Gościcino

 

 

Zarządzenie nr 33/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 12.10.2020 w sprawie zmiany planu finansowego - Zarządzenie 33/2020

ZARZĄDZENIE NR  33/2020

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 12.10.2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. 207) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Dyrektora BCK 1/2020 z dn.07.01.2020 z późniejszymi zmianami Zarządzeniem 4/2020 z dnia 3.02.2020 r,,  Zarządzeniem 24/2020 z dnia 1.06.2020 r; Zarządzeniem 30/2020 z dnia 21.09.2020 r

Zarządza się:

§ 1

Z dniem 12 października 2020 roku w Bibliotece i Centrum Kultury, dokonuje się uzupełnienia planu finansowego z Zarządzenia nr 30/2020 z dnia 21.09.2020, w zakresie otrzymanych Dotacji Zewnętrznych w kwocie łącznej 57 076 zł – Załącznik nr 1 .

§ 2

Wyszczególnienie uzupełnienia w zakresie środków zewnętrznych w ramach przychodów:

1. Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury – program Kultura Interwencje 2020 w kwocie 25 000 zł

2. Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury – program Etno 2020 w kwocie 17 000 zł

3. Dotacja z Biblioteki Narodowej – program Zakup Nowości Wydawniczych w kwocie       15 076 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się głównej księgowej.

 

Zarządzenie nr 32/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 28.09.2020 w sprawie zmiany komisji do spraw wyceny darów uzupełniających zbiory biblioteczne i pozostałych darów rzeczowych Biblioteki i Centrum Kultury w Gościcinie - Zarządzenie 32/2020

ZARZĄDZENIE NR 32/2020

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 28.09.2020

w sprawie zmiany komisji stałej do spraw wyceny darów uzupełniających zbiory
biblioteczne i pozostałych darów rzeczowych Biblioteki i Centrum Kultury w Gościcinie

 

Na podstawie Statutu Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, Zarządzenia Dyrektora BCK nr 54/2017 z dnia 29.06.2017 oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Zmienia się  stałą Komisję ds. wyceny darów książkowych i rzeczowych wpływających do Biblioteki i Centrum Kultury w składzie:

 1. Olga Maciaszek - przewodniczący Komisji
 2. Marta Malinowska - członek Komisji
 3. Ewa Arendt - członek Komisji
 4. § 2.
 5. Komisja działa na podstawie Regulaminu przyjmowania i wyceny darów w BCK, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 54/2017 z dnia 29.06.2017
 6. Komisja może działać w składzie dwu osobowym, w zależności od sytuacji lub nieobecności jednego z członków komisji.
 7. § 3.
 8. Komisja ocenia przydatność materiałów przekazywanych w darze.
 9. Komisja wycenia pozytywnie zweryfikowane materiały zgodnie z bieżącą szacunkową wartością nabycia, uwzględniając stopień zniszczenia.
 10. Komisja sporządza protokół zgodnie z Załącznikami 2 lub 3 Zarządzenia 54/2017– w zależności od rodzaju przyjętego daru i przekazuje do akceptacji Dyrektorowi BCK.
 11. Protokół otrzymuje kolejny w danym roku numer dowodu wpływu i zostaje przekazany do akceptacji Dyrektorowi BCK w dwóch egzemplarzach.
 12. Po akceptacji jeden egzemplarz protokołu zostaje przekazany do działu Finansowo – Księgowego BCK, a drugi jest podstawą przyjęcia darów na stan biblioteki lub stan wyposażenia.
 13. Za prawidłowość przygotowania i obiegu dokumentów odpowiada Przewodniczący Komisji. 
 14. § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020r.

 

Zarządzenie nr 31/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 21.09.2020 w sprawie zmiany komisji do spraw selekcji materiałów bibliotecznych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.- Zarządzenie 31/2020

ZARZĄDZENIE NR  31/2020

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 21.09.2020 r

w sprawie zmiany komisji do spraw selekcji materiałów bibliotecznych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205. poz. 1283) oraz Zarządzenia nr 3/2019 z dn. 3.01.2019 r.

zarządzam co następuje

§1.

Dokonuje się zmian w składzie Komisji ds. selekcji zbiorów Biblioteki Publicznej BCK, zwanych dalej odpowiednio „Komisją”, w składzie:

Marta Malinowska – Przewodnicząca Komisji,

Olga Maciaszek  – Członek Komisji,

Ewa Arendt – Członek Komisji.

§ 2.

Komisja w ciągu całego roku kalendarzowego ma za zadanie przeprowadzanie selekcji zbiorów na bieżąco, w zależności od potrzeb lub na wniosek bibliotekarzy, w każdej jednostce bibliotecznej Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

§ 3.

 1. Selekcję należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcja zasad i trybu dokonywania selekcji materiałów bibliotecznych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, zarządzenie nr 14/2017.
 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do przekazania Dyrektorowi BCK do zaakceptowania protokołów ubytków.
 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do przekazania Głównej Księgowej po jednym egzemplarzu każdego protokołu ubytków, jeśli w danym miesiącu odbyła się selekcja, najpóźniej do 5 każdego miesiąca.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020r.

 

Zarządzenie nr 30/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 21.09.2020 w sprawie zmiany planu finansowego - Zarządzenie nr 30/2020

ZARZĄDZENIE NR  30/2020

Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

z dnia 21.09.2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. 207) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Dyrektora BCK 1/2020 z dn.07.01.2020 z późniejszymi zmianami zarządzeniem 4/2020 z dnia 3.02.2020 r,  i zarządzeniem 24/2020 z dnia 1.06.2020 r

Zarządza się:

§ 1

Z dniem 1 września 2020 roku w Bibliotece i Centrum Kultury, dokonuje się zmiany planu finansowego z dotacji podmiotowej na 2020 rok, w zakresie :

1. zmniejszenia środków:

 1. Wynagrodzenia  bezosobowe – o 11 600 zł
 2. Usługi   obce – o  80 000 zł

2. zwiększenia środków:

 1. Inne wynagrodzenia w tym świadczenia urlopowe – o  11 600 zł
 2. Zużycie materiałów – o 80 000 zł

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się głównej księgowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 01.09.2020r

 

Zarządzenie nr 29/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 21.09.2020 w sprawie uzupełnienia regulaminu warsztatów organizowanych przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  o wytyczne dotyczące epidemii związanej z COVID-19 oraz wprowadzenie karty uczestnictwa w warsztatach - Zarządzenie nr 29/2020

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2020, z dn. 21.09.2020

UZUPEŁNIENIE REGULAMINU ORGANIZACJI WARSZTATÓW I ZAJĘĆ

  W BIBLIOTECE I CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO

O WYTYCZNE COVID-19

 1. Regulamin obowiązuje do czasu trwania epidemii Covid-19 w Polsce.
 2. Od dnia 15 września 2020 r. uczestnicy mogą brać udział w warsztatach i zajęciach organizowanych przez BCK z zachowaniem wytycznych dotyczących stanu epidemii .
 3. Wszyscy uczestnicy/rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć zgłoszenie na warsztaty uzupełnione o oświadczenia Covid-19 - Załącznik nr.1 oraz zapoznanie się z poniższym regulaminem warsztatów, najpóźniej do pierwszego dnia przed rozpoczęciem zajęć.

W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, niewykazujące oznak choroby zakaźnej, nie przebywające w kwarantannie, które nie miały bezpośredniego kontaktu
z osobami w kwarantannie lub osobami, u których stwierdzono zakażenie Covid-19, jak również nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą, która wróciła z zagranicy.

W przypadku zauważenia niepokojących objawów lub symptomów mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem instruktor lub pracownik BCK może dokonać pomiaru temperatury uczestnika.

W budynku wszystkie osoby zobowiązane są nosić maseczki zakrywające usta i nos. Maseczki mogą być zdjęte dopiero w sali, na czas zajęć.

Osoby przebywające w BCK powinny zachować względem siebie odstęp 1,5 metra.

W zajęciach uczestniczą tylko osoby zgłoszone i zakwalifikowane do grupy.  Ilość uczestników jest dostosowana do wielkości pracowni. Osoby wcześniej nie zgłoszone zostaną przyjęte dopiero po wypisaniu formularza i oświadczenia.

Pracownicy BCK prowadzą szczegółową ewidencję uczestników wszystkich grup spotykających się w placówkach w celu pełnej identyfikacji, na wypadek zakażenia/choroby, któregoś z uczestników lub instruktorów koronawirusem SARS-CoV-2.

W budynku nie ma możliwości korzystania z szatni.

W miarę możliwości zajęcia prowadzone są przy otwartych oknach, a 15 minutowe przerwy buforowe między grupami przeznaczone są na dodatkowe wietrzenie i dezynfekcję.

Ogranicza się liczebność odbiorców zajęć BCK, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu społecznego.

W zajęciach organizowanych przez BCK mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, które złożą stosowne pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie są zobowiązani złożyć rodzice lub opiekunowie prawni. Osoba bez oświadczenia nie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach.

Przy ustalaniu godzin zajęć należy zapewnić odpowiednie przerwy umożliwiające opuszczenie budynku przez uczestników przed przybyciem kolejnych osób oraz wietrzenie sali i niezbędną dezynfekcję.

Przy każdym wejściu do siedziby BCK umieszczono pojemniki z płynem dezynfekującym. Osoby wchodzące do budynku powinny zdezynfekować ręce.

Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są także dodatkowo w wybranych miejscach, odpowiednio do prowadzonych działań, tak by umożliwić osobom korzystającym z poszczególnych pomieszczeń korzystanie z nich.

W toaletach, salach zajęć i holu umieszczone zostają informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych.

Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie, innego pracownika, współpracownika lub osoby przebywającej w BCK niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan podgorączkowy), objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora

 •  

Załącznik nr 1 do Regulaminu z Zarządzenia nr 29/2020, z dn. 21.09.2020

 

KARTA UCZESTNICTWA W WARSZTATACH BCK Gminy Wejherowo

1. data wypełnienia ………………………….

2. Imię i nazwisko uczestnika warsztatów / dziecka:  ……………………………………………………………

3. Adres zamieszkania ………………………………..…………………………… Wiek ………………………

4. Telefon kontaktowy:…………………….    5. Imiona rodziców/opiekunów dziecka …………………………….

6. Rodzaj warsztatów  ………………………….……….………… w Gościcinie / Bolszewie / NDW / Bieszkowice*  (nie potrzebne skreślić lub podkreślić odpowiednią miejscowość)

Zgłaszam uczestnictwo w warsztatach/zajęciach organizowanych przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w roku szkolnym 2020/2021 .

- Oświadczam, iż jestem świadomy, że organizator nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka z do domu.

- Oświadczam , że zapoznałam/em się z regulaminem warsztatów i przyjmuję go do wiadomości.

- Oświadczam, że nie mam/dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, do uczestniczenia w warsztatach.

   Inne istotne informacje, np. alergie: ………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, moich/mojego dziecka. Zgodnie
z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, przez Bibliotekę
i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w celu realizacji Warsztatów stałych w roku szkolnym 2020/2021.

Wyrażam zgodę, na wykorzystanie mojego wizerunku/mojego dziecka, utrwalonego  na fotografiach lub nagranych podczas Warsztatów stałych w roku szkolnym 2020/2021 organizowanych przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo do celów statutowych BCK oraz promocyjnych w tym zamieszczanie na stronie www.bckgw.pl oraz na profilu FB. Wszystkie dane podałem/am dobrowolnie.     

 …………….…………..……………………..……

czytelny podpis uczestnika /rodzica / opiekuna prawnego

W związku z COVID-19  - Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

- posiadam świadomość ryzyka zakażeniem wirusa SARS-CoV-2 podczas zajęć organizowanych w BCK.

- nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do BCK w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 .

- Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i żaden domownik nie jest poddany kwarantannie ani izolacji.

- nie mieliśmy kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19 ani z osobami pozostającymi na  kwarantannie.

- Zobowiązuję się do przyprowadzania na warsztaty dziecka zdrowego, a w razie niepokojących objawów bezzwłocznego odebrania dziecka z warsztatów.

O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  lub pracownika BCK.

Jednocześnie oświadczam, że:

- Zapoznałam(em) się i akceptuję Regulaminy i procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19

   obowiązujące w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

- Jestem świadomy/a ryzyka zagrożenia związanego z przebywaniem dziecka w grupie w czasie trwania

  epidemii koronowirusa i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za zdrowie swojego dziecka.

- Wyrażam zgodę na ewentualne mierzenie temperatury mojej / mojego dziecka* przed lub w trakcie zajęć.

- W przypadku zarażenia COVID-19 u mnie / mojego dziecka * lub osób, z którymi miałam / miało ono * bezpośredni kontakt na terenie BCK, wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepid danych osobowych moich / mojego dziecka *

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych informacji związanych z COVID-19 naraża mnie na odpowiedzialność cywilną, a w przypadku, gdy okaże się, że dziecko jest chore – również na odpowiedzialność karną za narażanie osób innych.  …………….…………..……………………..……

czytelny podpis uczestnika /rodzica / opiekuna prawnego

 

Zarządzenie nr 28/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 01.07.2020 w sprawie zmiany ogólnego rocznego planu głównych imprez kulturalnych BCK na rok 2020 - Zarządzenie nr 28/2020

Zarządzenie nr 27/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 26.06.2020 w sprawie zmiany Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie nr 27/2020

Zarządzenie nr 26/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 01.06.2020 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie nr 26/2020

Zarządzenie nr 25/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 01.06.2020 w sprawie przeznaczenia książek, rzeźb, kolekcji obrazów stanowiący majątek Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo na kiermasz organizowany przez BCK - Zarządzenie 25/2020

Zarządzenie nr 24/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 01.06.2020 w sprawie zmiany planu finansowego - Zarządzenie 24/2020

Zarządzenie nr 23/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 15.05.2020 w sprawie wprowadzenia karty wzoru podpisów obowiązujących w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. -  Zarządzenie 23/2020

Zarządzenie nr 22/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 29.04.2020 w sprawie wdrożenia procedur funkcjonowania Biblioteki   Centrum Kultury Gminy Wejherowo i jej filiach w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce - Zarządzenie 22/2020 

Zarządzenie nr 21/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 27.04.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z działalnością BCK oraz do zastępstwa dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury z siedzibą w Gościcinie - Zarządzenie 21/2020

Zarządzenie nr 20/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 15.04.2020 W sprawie anulowania kar za przetrzymanie książek w okresie zamknięcia biblioteki w związku z sytuacją epidemiologiczną - Zarządzenie 20/2020

Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 15.04.2020 W sprawie stosowania Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w Bibliotece - Zarządzenie 19/2020 

Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 15.04.2020 W sprawie powołania Komisji do niszczenia Formularzy Zapisu nieaktywnych czytelników Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie 18/2020

Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 8.04.2020 w sprawie aktualizacji karty wzorów pieczątek stosowanych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo oraz uzupełnienie wykazu osób upoważnionych za zgodność z ustawą o zamówieniach publicznych i pobierania opłat związanych z bieżącą działalnością BCK oraz ich wzory podpisów - Zarządzenie 17/2020

Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 17.03.2020 w sprawie zwrotu nadpłaconych wpłat za warsztaty za miesiąc marzec i kwiecień, a które nie odbyły się z powodu ogłoszenia stanu Epidemii - Zarządzenie 16/2020

Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 17.03.2020 w sprawie przekazania dokumentów do składnicy akt w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie 15/2020

Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 17.03.2020 w sprawie oznaczenia i aktualizacji w systemie Patron kont czytelników w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie 14/2020

Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 17.03.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Wypożyczalni we wszystkich oddziałach  i filiach Biblioteki oraz wprowadzenia Klauzuli Informacyjnej dla użytkowników Biblioteki - Zarządzenie 13/2020

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 12.03.2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 - Zarządzenie 12/2020

Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 3.03.2020 w sprawie zmiany zasad wynajmu pomieszczeń w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie 11/2020

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 28.02.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i ekslpoatacji monitoringu wizyjnego na terenie Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo oraz na terenie przyległych parkingów - Zarządzenie 10/2020

Zarządzenie nr 09/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowa z 19.02.2020 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 r. - Zarządzenie 09/2020

Zarządzenie nr 08/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 19.12.2020 w sprawie ustalenia odpowiedzialności za opiekę nad selekcjami amatorskimi, projektami kulturalnymi i technicznymi - Zarządzenie 08/2020

Zarządzenie nr 07/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 19.02.2020 w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przejęcia  majątku ruchomego nabytego w ramach  Plenerów Artystycznych organizowanych przez BCK - Zrządzenie 07/2020

Zarządzenie nr 06/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 02.02.2020 w sprawie aktualizacji higienicznych warunków pracy, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Zarządzenia nr 28/2017 z dnia 1.02.2017 - Zarządzenie 06/2020

Zarządzenie nr 05/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 03.02.2020 w sprawie aktualizacji karty wzorów pieczątek stosowanych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo oraz w sprawie wprowadzenia karty wzoru podpisów obowiązujących w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. - Zarządzenie 05/2020

Zarządzenie nr 04/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 03.02.2020 w sprawie zmiany planu finansowego - Zarządzenie 04/2020

Zarządzenie nr 03/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 08.01.2020 r. w sprawie wypłaty urlopowego w roku 2020 i nie tworzenia ZFŚS - Zarządzenie 03/2020

Zarządzenie nr 02/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 08.01.2020 r. w sprawie zmiany wysokości pogotowia kasowego w BCK - Zrządzenie nr 02/2020

Zarządzenie nr 01/2020 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 07.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i planu działalności instytucji kultury na 2020 rok. - Zarządzenie nr 01/2020

Zarządzenia 2019 r


Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 02.01.2019.,  w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępstwa dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury z siedzibą w Gościcinie - Zarządzenie nr 1/2019

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 02.01.2019., w sprawie wypłaty świadczenia urlopowego w roku 2019 i nie tworzenia ZFŚS - Zarządzenie nr 2/2019

Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 03.01.2019., w sprawie zmiany komisji do spraw selekcji materiałów bibliotecznych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie nr 3/2019

Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 04.01.2019., w sprawie przeprowadzenia skontrum w Filii nr 1 w Bolszewie - Zarządzenie nr 4/2019

Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 04.01.2019., w sprawie usuwania kont czytelników, którzy nie korzystają z księgozbioru Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie nr 5/2019

Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 07.01.2019., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i planu działalności instytucji kultury na 2019 rok - Zarządzenie 6/2019

Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 07.01.2019., w sprawie dystrybucji i sprzedaży publikacji własnej „Galeria Osobowości” - Zarządzenie nr 7/2019

Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 10.01.2019., w sprawie wprowadzenia regulaminu Wolontariatu w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie 8/2019

Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 18.01.2019., w sprawie wyznaczenia  Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie 9/2019 

Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 18.01.2019., w sprawie zmiany opłat za materiały ceramiczne wykorzystywanych na potrzeby własne podczas warsztatów ceramicznych organizowanych przez BCK - Zarządzenie 10/2019

Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 25.01.2019., w sprawie przekazania dokumentów do składnicy akt w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie 11/2019

Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 25.01.2019., w sprawie zmiany komisji   zdawczo-odbiorczej przekazania instrumentów muzycznych na potrzeby poszczególnych członków Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo i uczestników warsztatów muzycznych, stanowiących własność  Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie 12/2019

Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 01.02.2019., w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przejęcia  majątku ruchomego nabytego w ramach pleneru malarsko rzeźbiarskiego – Bolszewo 2019 - Zarządzenie 13/2019

Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 25.02.2019., w sprawie aktualizacji karty wzorów pieczątek stosowanych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo oraz w sprawie wprowadzenia karty wzoru podpisów obowiązujących w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie 14/2019

Zarządzenie nr 15/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 25.03.2019. w sprawie zmiany rocznego planu imprez na II kwartał 2019 roku - Zarządzenie 15/2019

Zarządzenie nr 16/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 1.04.2019 r., w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z działalnością Biblioteki i organizacji pracy Biblioteki - Zarządzenie nr 16/2019

Zarządzenie nr 17/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 9.04.2019 r., w sprawie aktualizacji karty wzorów pieczątek stosowanych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie nr 17/2019, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 18/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn.10.04.2019 r., w sprawie przeniesienia księgozbioru do nowopowstającej filii nr 3 w Bieszkowicach w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie nr 18/2019

Zarządzenie nr 19/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 15.04.2019 r., w sprawie przydzielenia odpwiedzialności za sprawy merytoryczne w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie nr 19/2019

Zarządzenie nr 20/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 15.04.2019 r., w sprawie krótszego dnia pracy w Wielki Piątek w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie nr 20/2019

Zarządzenie nr 21/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 15.04.2019 r., w sprawie zmiany norm zużycia paliwa płynnych w eksploatacji samochodu służbowego - Zarządzenie nr 21/2019

Zarządzenie nr 22/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dn. 13.05.2019 r., w sprawie zamknięcia Biblioteki i Centrum Kultury w Gościcinie i Filii w Bolszewie i w Nowym Dworze Wejherowskim, w dniu 7.06.2019r. - Zarządzenie nr 22/2019

Zarządzenie nr 23/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 27.05.2019 r, w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie nr 23/2019

Zarządzenie nr 24/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia  01.06.2019 r, w sprawie aktualizacji karty wzorów pieczątek i podpisów stosowanych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie nr 24/2019

Zarządzenie nr 25/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 1.06.2019 r, w sprawie zmiany czasu pracy placówek bibliotecznych w Gościcinie i Bolszewie Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie nr 25/2019

Zarządzenie nr 26/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 10.06.2019 r, w sprawie przyznania nagród finansowych dla członków Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo za aktywny udział w koncertach gminnych i zewnętrznych - Zarządzenie nr 26/2019

Zarządzenie nr 27/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 1.07.2019 r, w sprawie zmiany planu finansowego - Zarządzenie nr 27/2019

Zarządzenie nr 28/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia  1.07.2019 r, w sprawie przeprowadzenia skontrum w Filii nr 3 w Bieszkowicach - Zarządzenie 28/2019

Zarządzenie nr 29/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 27.08.2019 r, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2018 z dnia 17.05.2018 r., dotyczącego, wprowadzenia Regulaminu Wypożyczalni, Regulaminu Korzystania z Internetu, Regulaminu Kart do Kultury i Regulaminu Usług Kserograficznych we wszystkich oddziałach i filiach biblioteki oraz Zarządzenia nr 27/2018 z dn. 16.08.2018 r. dotyczącego zmiany wzoru Formularza Rejestracyjnego - Zarządzenie 29/2019

Zarządzenie nr 30/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 9.09.2019 r, w sprawie zmiany rocznego planu imprez na IV kwartał 2019 roku - Zarządzenie 30/2019

Zarządzenie nr 31/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 16.09.2019 r, w sprawie odpłatności za zajęcia dla mieszkańców z gminy wiejskiej Wejherowo oraz spoza gminy wiejskiej Wejherowo w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Zarządzenie 31/2019

Zarządzenie nr 32/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 16.09.2019 r, w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przejęcia  majątku ruchomego nabytego w ramach VI Międzynarodowego pleneru malarsko rzeźbiarskiego – Bieszkowice 2019 - Zarządzenie 32/2019

Zarządzenie nr 33/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 28.10.2019 r, w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej - Zarządzenie 33/2019

Zarządzenie nr 34/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 31.10.2019 r. w sprawie zmiany komisji   zdawczo-odbiorczej przekazania instrumentów muzycznych na potrzeby poszczególnych członków Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo i uczestników warsztatów muzycznych, stanowiących własność  Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. - Zarządzenie 34/2019

Zarządzenie nr 35/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 06.11.2019 r.  w sprawie aktualizacji karty wzorów pieczątek stosowanych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo oraz w sprawie wprowadzenia karty wzoru podpisów obowiązującychw Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. - Zarządzenie 35/2019

Zarządzenie nr 36/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego - Zarządzenie 36/2019

Zarządzenie nr 37/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 03.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w BCK i zmianie godzin pracy Biblioteki i Centrum Kultury w okresie między świątecznym - Zarządzenie 37/2019

Zarządzenie nr 38/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 03.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku w Bibliotece i Centrum Kultury w Gościcinie - Zarządzenie 38/2019

Zarządzenie nr 40/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 03.12.2019 r. w sprawie dystrybucji i sprzedaży publikacji  „Gmina Wejherowo Przemiany Infrastruktury technicznej i społecznej w latach 2014-2019” - Zarządzenie 40/2019

Zarządzenie nr 41/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 17.12.2019 r. w sprawie przyznania nagród finansowych dla członków Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo za aktywny udział w próbach i koncertach gminnych i zewnętrznych w  2019 - Zarządzenie 41/2019

Zarządzenie nr 42/2019 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z dnia 18.12.2019 r w sprawie dokonania korekty kosztów i wpisania na stany magazynowe wartości wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji rocznej za 2019 rok. - Zarządzenie 42/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 4297
Utworzono dnia: 21.05.2019
Dokument wprowadził:
Joanna Kierska

Historia publikacji

 • 14.02.2023 14:50, Joanna Kierska
  Edycja strony: Zarządzenia
 • 13.02.2023 15:39, Joanna Kierska
  Edycja strony: Zarządzenia
 • 13.02.2023 15:39, Joanna Kierska
  Edycja strony: Zarządzenia

Oferty pracy

test