Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

BIBLIOTEKA I CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO

siedziba główna: ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino

 

Statut

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/284/2016/2016 z dnia 23.11.2016 r.
Rady Gminy Wejherowo

Zmieniony Uchwałą Nr VIII/84/2019 z dnia 22.05.2019 r.
 

STATUT

BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY

GMINY WEJHEROWO

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, zwane dalej BCK, jest samorządową instytucją kultury.
 2. BCK działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446,1579);
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn.zm.);
 3. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1047);
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.);
 6. niniejszego Statutu.

§2.

 1. Organizatorem Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo jest Gmina Wejherowo, zwana dalej Gminą.
 2. BCK jest instytucją kultury, która podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
 3. BCK posiada osobowość prawną.

§3.

 1. Siedziba BCK mieści się w Gościcinie, przy ulicy Drzewiarza 2.
 2. Terenem działania BCK jest Gmina Wejherowo.
 3. BCK może tworzyć i prowadzić na terenie gminy swoje filie.
 4. BCK może również działać na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.
 5. BCK używa pieczęci podłużnej, zawierającej w treści pełną nazwę instytucji „Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo”, adres siedziby oraz numer NIP i numer REGON.
 6. BCK może używać innych pieczęci, które są niezbędne do realizacji zadań statutowych oraz niezbędnych do realizacji projektów zewnętrznych oraz bieżącej działalności administracyjno– księgowej.
 7. Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo może używać skrótu BCK oraz posiadać znak graficzny (logo).

Rozdział II

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§4. 

 1. Celem BCK, w zakresie upowszechniania kultury, jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą oraz stymulowanie aktywności społeczności lokalnej i komunikacji społecznej.
 2. Celem BCK w zakresie upowszechniania czytelnictwa jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i nauki.

§5.

Do podstawowych zadań Biblioteki wchodzącej w strukturę  Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w zakresie upowszechniania czytelnictwa, należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
 2. obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;
 3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich do domu i prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
 4. prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej;
 5. popularyzowanie książki i czytelnictwa, zachęcanie mieszkańców gminy do czytelnictwa;
 6. tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych;
 7. zapewnienie czytelnikom dostępu do światowych zbiorów bibliotecznych za pośrednictwem Internetu;
 8. współpraca z bibliotekami szkolnymi, zwłaszcza w zakresie prowadzenia wspólnej polityki gromadzenia zbiorów bibliotecznych;
 9. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania oświatowych, samokształceniowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców.

§6.

Do podstawowych zadań BCK w zakresie upowszechniania kultury należą:

 1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczno–kulturalnych, w tym promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących;
 2. prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców Gminy;
 3. popularyzacja i promocja twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach sztuki;
 4. inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów oraz tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego;
 5. współdziałanie z innymi instytucjami kultury i innymi organizacjami w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych wspierających rozwój lokalny;
 6. nawiązywanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej;
 7. realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego;
 8. koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych;
 9. dbanie o dziedzictwo narodowe, w tym pamiątki historyczne, dokumenty i zabytki związane z terenem gminy;
 10. działania na rzecz edukacji ekologicznej;
 11. realizowanie działalności kulturalnej związanej z potrzebami środowiska.

§7.

Dodatkowymi zadaniami BCK mogą być również:

 1. prowadzenie impresariatu artystycznego;
 2. prowadzenie form wychowania przedszkolnego;
 3. prowadzenie świetlic wiejskich;
 4. prowadzenie działalności gastronomicznej;
 5. prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania turystyki;
 6. organizowanie kiermaszów rękodzieła ludowego;
 1. organizowanie imprez rozrywkowych;
 2. realizowanie imprez zleconych - okolicznościowych, rodzinnych;
 3. popularyzowanie rekreacji ruchowej poprzez organizowanie wycieczek, rajdów, imprez rekreacyjno-sportowych oraz turystyczno-krajoznawczych;  
 4. wynajem pomieszczeń w celu organizacji uroczystości oraz innych form współpracy nie kolidujących z działalnością statutową.

§8.

Obok zadań z zakresu czytelnictwa i kultury BCK będzie realizować zadania z zakresu promocji Gminy oraz turystyki i rekreacji, do których należy:

 1. zlecanie usług i wydawanie publikacji mających na celu promocję Gminy, jej dorobku kulturalnego i gospodarczego;
 2. organizowanie różnego rodzaju kursów, szkoleń i konferencji;
 3.  realizowanie zleconych przez organy Gminy zadań dotyczących rozwoju współpracy międzynarodowej oraz przygotowywanie wniosków dotyczących programów pomocy zagranicznej, w dziedzinie upowszechniania, promocji, rozwoju turystyki oraz rozwoju dorobku kulturowego Gminy i regionu;
 4. umożliwianie organizacji działalności pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży szkolnej placówek oświatowych Gminy Wejherowo;
 5. współpraca przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystycznych w Gminie, regionie, kraju i za granicą, zainicjowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty;
 6.  realizowanie innych zadań własnych Gminy z zakresu promocji, rekreacji i turystyki.

 

Rozdział III

 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§9.

 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością BCK sprawuje Wójt Gminy Wejherowo.

§10.

 1. BCK kieruje dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz i jest za nie odpowiedzialny.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Wejherowo.
 3. Dyrektor powołuje lub odwołuje swojego zastępcę lub kierowników, odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie upowszechniania czytelnictwa i kultury, po uzyskaniu zgody Wójta.
 4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu BCK upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik, działający w granicach pełnomocnictwa.
 5. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym pracowników Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. Wobec dyrektora czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§11.

 1. W strukturę  Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo wchodzą:
 1. Biblioteka Publiczna wraz z filiami:
 1. Filia nr 1, ul. Reja 9, 84-239 Bolszewo,
 2. Fili nr 2, ul. Szkolna 1, Nowy Dwór Wejherowski
 3. Filia nr 3, ul. Szkolna 4, 84-206 Bieszkowice.
 1. Rada Gminy może utworzyć dodatkowe oddziały (filie) BCK lub Biblioteki w strukturze BCK oraz je rozwiązać.
 2. W ramach BCK mogą działać koła, kluby, sekcje, drużyny, zespoły, kapele, orkiestra oraz stowarzyszenia i fundacje w oparciu o odrębne, obowiązujące przepisy.
 3. Organizację wewnętrzną BCK określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora, z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz  w ustawie o bibliotekach.

§12.

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Rozdział IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§13.

 1. BCK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach dotyczących samorządowych instytucji kultury.
 2. BCK prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami ich efektywnego wykorzystania.
 3. Podstawą gospodarki finansowej BCK jest roczny plan finansowy, sporządzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości rocznej dotacji na działalność instytucji kultury ustalonej przez Organizatora.
 4. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową BCK ponosi dyrektor.
 5. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§14.

 1. Organizator zapewnia środki w formie dotacji, niezbędne do prowadzenia działalności bibliotecznej i kulturalnej.
 2. Organizator ustala wysokość rocznej dotacji na działalność BCK ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zagwarantowania środków na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych.

§15.

 1. Organizator przekazuje BCK środki finansowe w formie dotacji:
 1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów;
 2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
 3. celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
 1. Organizator ponadto zapewnia warunki działalności i rozwoju BCK odpowiadające jej zadaniom.

§16.

Roczne sprawozdanie z działalności merytoryczno-finansowej Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, sporządzane jest w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości i podlega zatwierdzeniu przez Wójta.

 

§17.

 1. Działalność BCK może być również finansowana z:
 1. dotacji z budżetu państwa;
 2. wpływów z prowadzonej działalności;
 3. przychodów za usługi i wydawnictwa;
 4. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
 5. wpływów z reklam prowadzonych na rzecz osób trzecich;
 6. dochodów z działalności gospodarczej;
 7. organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych;
 8. wpływów z opłat określonych regulaminami wewnętrznymi dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo;
 9. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
 10. innych źródeł, w tym funduszy Unii Europejskiej;
 11. wykonywania innych zleceń i zamówień podmiotów zewnętrznych.

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18.

Zmian postanowień statutu  dokonuje Organizator na wniosek Dyrektora lub z własnej inicjatywy, w trybie określonym dla jego nadania.

§19.

Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo może dokonać Rada Gminy Wejherowo na zasadach określonych w przepisach prawa.

Informacje

Liczba wyświetleń: 497
Utworzono dnia: 21.05.2019

Historia publikacji

 • 03.06.2019 15:55, Dorota Wicka
  Edycja strony: Statut
 • 21.05.2019 19:02, Administrator
  Dodanie strony: Statut

Oferty pracy

test